Planuojamos vienos didžiausių pratybų Baltijos šalyse
Ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tre Ne­men­či­nė­je ka­riai iš de­vy­nių NA­TO ša­lių va­sa­rio 10-13 die­no­mis da­ly­va­vo pa­grin­di­nė­je tarp­tau­ti­nių ka­ri­nių pra­ty­bų „Kar­do kir­tis“ (angl. „Sa­ber Stri­ke 2015“) pla­na­vi­mo kon­fe­ren­ci­jo­je.

Bir­že­lį vie­nu me­tu Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je vyk­sian­čias pra­ty­bas, ku­rio­se da­ly­vaus Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Len­ki­jos ka­riai, or­ga­ni­zuo­ja Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Sau­su­mos pa­jė­gos Eu­ro­po­je (angl. US Ar­my in Eu­ro­pe, USA­REUR), tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

„Šios pra­ty­bos mums bus iš­šū­kis ir kar­tu pui­ki ga­li­my­bė su­stip­rin­ti tiek Bal­ti­jos ša­lių, tiek dau­gia­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Jo­mis pa­ge­rin­si­me NA­TO jung­ti­nių ka­ri­nių vie­ne­tų są­vei­ką, veiks­mų su­de­ri­na­mu­mą ir pa­si­ren­gi­mą vyk­dy­ti gy­ny­bi­nes ir puo­la­mą­sias ope­ra­ci­jas“, – pra­ne­ši­me sa­kė pra­ty­boms Lie­tu­vo­je va­do­vau­sian­tis Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka.

Pa­grin­di­niai pra­ty­bų ak­cen­tai Lie­tu­vo­je bus Da­ni­jos ka­riuo­me­nės di­vi­zi­jos šta­bų mo­ky­mai tak­ti­nia­me kom­piu­te­ri­nia­me tre­ni­ruok­ly­je Ne­men­či­nė­je ir ke­tu­rių ba­ta­lio­nų dy­džio ko­vi­nių gru­pių lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Pa­bra­dės ir Gai­žiū­nų po­li­go­nuo­se.

Lie­tu­vai pla­nuo­ja­mo­se pra­ty­bo­se at­sto­vaus Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do, LDK Kęs­tu­čio ba­ta­lio­nai bei LDK Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­nas, taip pat Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­nų ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių ka­riai.

Ke­lio­li­ka Lie­tu­vos ka­ri­nin­kų taip pat dirbs įvai­rių ly­gių šta­buo­se.

Pra­ty­bo­se Lat­vi­jo­je bus ver­ti­na­mas tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių bend­ro ba­ta­lio­no BALT­BAT, ku­ria­me Lie­tu­vai at­sto­vau­ja Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no kuo­pa, pa­si­ren­gi­mas nuo 2016 me­tų bu­dė­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se.

„Kar­do kir­tis“ yra kas­me­ti­nės JAV Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos Bal­ti­jos ša­ly­se. Penk­tą­jį kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mos pra­ty­bos šiais me­tais vyks ir Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Pra­ty­bos „Kar­do kir­tis“ kas­met ap­jun­gia vis dau­giau NA­TO ir par­tne­rių ša­lių ka­rių. 2014 me­tais pra­ty­bo­se da­ly­va­vo be­veik 5 tūkst. ka­rių iš de­šim­ties NA­TO ir par­tne­rių ša­lių - Da­ni­jos, Es­ti­jos, JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ka­na­dos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Nor­ve­gi­jos ir Suo­mi­jos. Ke­li šim­tai jų tre­ni­ra­vo­si Es­ti­jo­je, apie 2 tūkst. Lat­vi­jo­je ir apie 2,6 tūkst. Lie­tu­vo­je.