Planuojamos apkaltos – išbandymas Seimui
Opo­zi­ci­nėms par­la­men­to frak­ci­joms pra­de­dant rink­ti par­ašus dėl ap­kal­tos so­cial­de­mo­kra­tui Min­dau­gui Bas­čiui ir pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą iš­rink­tam Kęs­tu­čiui Pū­kui, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vai tei­gia, kad šis pro­ce­sas at­skleis ti­kruo­sius Sei­mo in­te­re­sus. Iki šiol ap­kal­ta par­la­men­te gra­sin­ta ke­lio­li­ka kar­tų, bet man­da­tai bu­vo ati­mti tik iš dvie­jų po­li­ti­kų.

Va­kar opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vai pra­dė­jo rink­ti Sei­mo na­rių par­ašus dėl ap­kal­tos so­cial­de­mo­kra­tui M. Bas­čiui su­ren­gi­mo. Pro­ce­sas ini­ci­juo­ja­mas at­siž­vel­giant į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) iš­va­dą, kad šiam po­li­ti­kui ne­lei­džia­ma dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, nes jis ga­li bū­ti pa­žei­džia­mas dėl są­sa­jų su kai ku­riais Ru­si­jos vei­kė­jais, sie­ja­mais su šios ša­lies spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, bei dėl ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais.

Šią sa­vai­tę par­ašus dėl ap­kal­tos ki­tam par­la­men­ta­rui – frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vui K. Pū­kui, kal­ti­na­mam sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu, – ke­ti­na pra­dė­ti rink­ti ir opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis. Pro­ce­są li­be­ra­lai ža­da pra­dė­ti ry­toj, pa­si­bai­gus Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, svars­ty­sian­čios K. Pū­ko el­ge­sį ir ga­li­my­bes pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­ras, po­sė­džiui.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius, Sei­mas ir vie­no, ir ki­to po­li­ti­ko at­ve­ju tu­rė­tų su­da­ry­ti lai­ki­ną­sias ty­ri­mo ko­mi­si­jas, ku­rios pri­va­lė­tų at­sa­kin­gai iš­tir­ti vi­sas ap­lin­ky­bes ir pa­skelb­ti spren­di­mą, ar yra pa­grin­das par­la­men­ta­rų ap­kal­tai. „Jei­gu bū­tų ap­sisp­ręs­ta ko­mi­si­jų ne­su­bur­ti, bū­tų ga­li­ma su­abe­jo­ti, ar Sei­mas va­do­vau­ja­si vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės in­te­re­sais“, – tei­gė vie­nas Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jų.

Min­dau­gas Bas­tys at­si­sa­ko sa­va­no­riš­kai trauk­tis iš Sei­mo, tad bus mė­gi­na­ma jį pa­ša­lin­ti ap­kal­tos bū­du.

Spren­di­mas – po­li­ti­kų valia

Anot V. Sin­ke­vi­čiaus, par­la­men­ta­ro ap­kal­ta yra ga­li­ma tri­mis at­ve­jais: jei­gu šiurkš­čiai pa­žei­džia­ma Kons­ti­tu­ci­ja, su­lau­žo­ma Sei­mo na­rio prie­sai­ka ar­ba pa­aiš­kė­jus, kad pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. M. Bas­čio at­ve­ju, tei­si­nin­ko tei­gi­mu, ga­lė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­mi pir­mi du pa­grin­dai.

„Sei­mo na­rys pri­sie­kia gerb­ti ir vyk­dy­ti įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai tar­nau­ti de­mo­kra­ti­jai bei Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš vie­šu­mo­je pa­si­ro­džiu­sios in­for­ma­ci­jos, šis po­li­ti­kas ga­lė­jo nu­slėp­ti kai ku­rias svar­bias, es­mi­nes ap­lin­ky­bes, siek­da­mas tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Jei­gu jis taip pa­siel­gė, Sei­mas, be abe­jo, tu­ri su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ir vis­ką iš­siaiš­kin­ti“, – kal­bė­jo V. Sin­ke­vi­čius.

Lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai bai­gus ty­ri­mą, Sei­mas spręs­tų, ar yra pa­grin­das ap­kal­tai, o jį įžvel­gęs tu­rė­tų kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) ir pra­šy­ti iš­va­dos. „Jei KT nu­spręs, kad po­li­ti­ko veiks­mais šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja, su­lau­žy­ta prie­sai­ka, Sei­mas ga­li ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­lin­ti jį iš par­ei­gų, pa­nai­kin­da­mas man­da­tą, bet už tai tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 85 par­la­men­ta­rai. Man­da­to ne­te­kęs as­muo at­ei­ty­je ne­ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas nei Sei­mo na­riu, nei pre­zi­den­tu, ei­ti mi­nis­tro, prem­je­ro, tei­sė­jo, vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus par­ei­gų ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no tei­si­nin­kas.

K. Pū­ko si­tua­ci­ja, anot MRU pro­fe­so­riaus, yra ki­to­kia: šis po­li­ti­kas kal­ti­na­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu – sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. „To­kiu at­ve­ju Sei­mas taip pat tu­rė­tų su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją, siek­da­mas iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes. Jei pa­aiš­kė­tų, kad nu­si­kal­ti­mas aki­vaiz­dus, Sei­mas net be tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mo ga­lė­tų su­reng­ti ap­kal­tą. Ži­no­ma, par­la­men­ta­rams vis tiek rei­kės kreip­tis į KT klau­siant, ar tuo nu­si­kal­ti­mu taip pat nė­ra šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja ir su­lau­žy­ta prie­sai­ka. Vis dėl­to tai, ką pa­sa­ky­tų KT, ne­bū­tų taip svar­bu – jei­gu ap­kal­tos pa­grin­das yra nu­si­kal­ti­mas, už tai ga­li­ma pa­ša­lin­ti iš par­ei­gų ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka“, – dės­tė V. Sin­ke­vi­čius.

Kal­ba aptakiai

Skan­da­las dėl M. Bas­čio ki­lo, šiam so­cial­de­mo­kra­tui, ėju­siam Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas, pa­pra­šius VSD lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Ko­vo 9-ąją VSD pa­tei­kė Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui pa­žy­mą, ku­rio­je ap­ra­šo­mi M. Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu. VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M. Bas­tį pa­žei­džia­mą, o tai kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

Par­la­men­ta­ras jau at­sis­ta­ty­di­no iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų, su­stab­dė na­rys­tę Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP). Ta­čiau trauk­tis iš Sei­mo M. Bas­tys, iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Za­na­vy­kų apy­gar­do­je, at­si­sa­kė. Jis par­eiš­kė, jog kreip­sis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad ji įver­tin­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų in­for­ma­ci­ją.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad ap­kal­ta M. Bas­čiui ga­li bū­ti pra­dė­ta. Apie tai už­si­mi­nė ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, bet jis vis dėl­to bū­tų lin­kęs pa­lauk­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie po­li­ti­ko ga­li­mus ry­šius su Ru­si­ja. „Iš in­for­ma­ci­jos, ku­rią jau tu­ri­me, gal­būt ga­lė­tu­me kel­ti klau­si­mą dėl to, ar tas Sei­mo na­rys yra sa­va­ran­kiš­kas, ar jis ga­lė­tų to­liau at­sto­vau­ti tau­tai. Jei­gu iš­ana­li­za­vus gau­tą in­for­ma­ci­ją bus kons­ta­tuo­ta, kad jis ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­kas, ta­da – taip, pa­si­ra­šy­siu ir aš (dėl ap­kal­tos ini­ci­ja­vi­mo – aut.)“, – sa­kė prem­je­ras.

O kal­bė­da­mas apie K. Pū­ką S. Skver­ne­lis par­eiš­kė pa­lai­kan­tis ap­kal­tos jam ini­ci­ja­vi­mą, taip pat tei­gė, kad šio po­li­ti­ko veiks­mus tu­rė­tų įver­tin­ti tei­sė­sau­ga. Pra­ėju­sią sa­vai­tę K. Pū­kas bu­vo ap­kal­tin­tas sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gė per po­kal­bį dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K. Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Šiai in­for­ma­ci­jai iš­ki­lus į vie­šu­mą, apie ne­de­ra­mą par­la­men­ta­ro el­ge­sį pra­bi­lo ir dau­giau mo­te­rų.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no ma­ny­mu, pa­grin­das Sei­mo na­rių ap­kal­tai tu­rė­tų bū­ti rea­lus pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. „Jei kal­bė­tu­me apie M. Bas­tį, su­si­ti­ki­mai su ko­kiais nors Ru­si­jos vers­li­nin­kais sa­vai­me nė­ra nu­si­kal­ti­mas, ki­tas da­ly­kas, jei bū­tų įro­dy­ta, kad jis pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, iš­da­vė vals­ty­bės pa­slap­tis ir pa­na­šiai. Ap­kal­tai rei­ka­lin­gas la­bai aiš­kus tei­si­nis pa­grin­das, tai yra veik­la, ne­su­de­ri­na­ma su Sei­mo na­rio įsi­pa­rei­go­ji­mais pi­lie­čiams. Jei­gu nu­si­kal­ti­mo nė­ra, kal­bos apie ap­kal­tą tė­ra oro vir­pi­ni­mas“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Pa­ša­lin­tų­jų – du

Iki šiol per ap­kal­tą man­da­to yra ne­te­kę du Sei­mo na­riai. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu, 2014-ųjų bir­že­lį, man­da­tas bu­vo ati­mtas iš par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ įkū­rė­jos, bu­vu­sios tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės, dau­giau kaip me­tus ne­si­ro­džiu­sios Sei­me. KT pa­tvir­ti­no, kad taip be­sielg­da­ma N. Venc­kie­nė sa­vo in­te­re­sus iš­kė­lė aukš­čiau vals­ty­bės ir su­lau­žė prie­sai­ką bei šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją. Pa­ti par­la­men­ta­rė jai lem­tin­ga­me po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo – tuo me­tu ji jau dau­giau kaip me­tus slaps­tė­si už­sie­ny­je.

2010 me­tų lap­kri­tį man­da­to per ap­kal­tą ne­te­ko su Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja (TPP) į Sei­mą iš­rink­tas Li­nas Ka­ra­lius, nors pro­ce­sas bu­vo pra­dė­tas ne tik dėl jo, bet ir dėl par­ti­jos ko­le­gos Alek­sand­ro Sa­cha­ru­ko veiks­mų. KT, ver­ti­nęs jų el­ge­sį, kons­ta­ta­vo, kad A. Sa­cha­ru­kas, ke­lis kar­tus ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se bal­sa­vęs už juo­se ne­da­ly­va­vu­sį ko­le­gą, o L. Ka­ra­lius – iš­vyk­da­mas į už­sie­nį ir pra­leis­da­mas po­sė­džius be svar­bių pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių, šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, su­lau­žė prie­sai­ką ir dis­kre­di­ta­vo Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, au­to­ri­te­tą.

Vis dėl­to Sei­mo na­riai, bal­suo­da­mi dėl šių po­li­ti­kų, nu­bau­dė tik L. Ka­ra­lių, o A. Sa­cha­ru­ko man­da­tas li­ko ga­lio­ti. Tuo­me­tę si­tua­ci­ją ver­ti­nęs kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis vie­šai tei­gė, esą man­da­tą iš­sau­go­jo kal­tes­nis žmo­gus, o ma­žiau kal­tas bu­vo nu­baus­tas.

Bai­gė­si kalbomis

Pir­ma ap­kal­ta ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sio­je Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­ta 1999 me­tais bu­vu­siam kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Aud­riui But­ke­vi­čiui, nu­teis­tam už pa­si­kė­si­ni­mą su­kčiau­ti stam­biu mas­tu. Į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę po­li­ti­kas, nu­teis­tas pen­ke­riems su pu­se me­tų, baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je, bu­vo at­ves­tas su­ra­kin­tas an­tran­kiais. Ta­čiau A. But­ke­vi­čiui, ku­ris nie­ka­da ne­pri­si­pa­ži­no esąs kal­tas, man­da­tą pa­vy­ko iš­sau­go­ti – už jo ap­kal­tą pa­si­sa­kė tik 70 par­la­men­ta­rų, kai mi­ni­ma­liai rei­kia 85 bal­sų.

Ap­kal­tos ne­pa­rė­mė A. But­ke­vi­čiaus bend­ra­žy­giai cen­tris­tai, tei­gian­tys, kad ne­pa­si­ti­ki Lie­tu­vos teis­mais ir įžvel­gia no­rą su­si­do­ro­ti su jų ko­le­ga. Tuo­me­tis Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad A. But­ke­vi­čiui pa­lan­kus „vals­ty­biš­kai ne­su­vo­kia­mas bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas“ už­ga­vo Sei­mo gar­bę.

2004 me­tais ap­kal­ta grė­sė par­la­men­ta­rui Vy­tau­tui Šus­taus­kui dėl pa­vie­šin­tų jo ir nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vo Hen­ri­ko Dak­ta­ro po­kal­bių te­le­fo­nu, pra­šant par­amos, taip pat dėl reikš­tos ne­pa­gar­bos žy­dų bei ar­mė­nų tau­toms, ki­ši­mo­si į tei­sė­sau­gos dar­bą ir pa­na­šiai. Ši ini­cia­ty­va ne­bu­vo įgy­ven­din­ta nu­spren­dus, kad pro­ce­dū­ra per­ne­lyg bran­giai kai­nuos. „Mū­sų ma­ny­mu, ne­ver­ta švais­ty­ti nei lai­ko, nei jė­gų V. Šus­taus­ko ap­kal­tai. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad rin­kė­jai pa­tys su­rengs jam ap­kal­tą“, – tuo me­tu kal­bė­jo val­dan­čio­sios LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

2008-ai­siais ap­kal­ta gra­sin­ta so­cial­de­mo­kra­tui Gin­tau­tui Mi­ko­lai­čiui, ne­blai­viam šli­ti­nė­ju­siam po Sei­mą. Šis po­li­ti­kas at­si­pir­ko par­ti­jos pa­pei­ki­mu, o prieš rin­ki­mus bu­vo iš­brauk­tas iš LSDP kan­di­da­tų są­ra­šo ir į Sei­mą ne­be­pa­te­ko.

2009 me­tais ap­kal­tos grės­mė pa­ki­bo virš ak­to­rės As­tos Bau­ku­tės, pa­te­ku­sios į Sei­mą su TPP. Ji kal­tin­ta me­la­vu­si, gin­da­ma švie­so­fo­rą prie Sei­mo nu­ver­tu­sį tuo­me­ti­nį su­tuok­ti­nį Kęs­tu­tį Ru­pu­le­vi­čių, ir taip gal­būt slė­pu­si nu­si­kal­ti­mą. A. Bau­ku­tė nuo ap­kal­tos gy­nė­si aša­ro­mis, ku­rios grei­čiau­siai su­grau­di­no ki­tus po­li­ti­kus – pro­ce­dū­ra prieš ją ne­bu­vo pra­dė­ta. Nors po­li­ti­kai ir rin­ko par­ašus, ap­kal­ta 2010 me­tais ne­bu­vo su­reng­ta ir par­la­men­ta­rams Pe­trui Gra­žu­liui bei Ka­zi­mie­rui Uo­kai, kal­tin­tiems riau­šių kurs­ty­mu per sos­ti­nė­je vy­ku­sias sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nes.

Pa­sta­rą­jį kar­tą dis­ku­si­jos dėl ap­kal­tos par­la­men­ta­rui bu­vo ki­lu­sios pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį. 93 Sei­mo na­riai tą­kart pa­lai­kė ini­cia­ty­vą pra­dė­ti ap­kal­tą Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas ei­nan­čiam Vy­tau­tui Gap­šiui, ku­ris bu­vo nu­teis­tas va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je. Ta­čiau KT, į ku­rį krei­pė­si Sei­mas, at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti, ar V. Gap­šys ga­li to­liau ei­ti par­la­men­ta­ro par­ei­gas: tei­sė­jai par­eiš­kė ne­ga­lin­tys ver­tin­ti as­mens veiks­mų, at­lik­tų iki jam duo­dant prie­sai­ką. Po to­kio spren­di­mo ap­kal­tos ini­cia­ty­va už­ge­so, o po ke­lių mė­ne­sių V. Gap­šys pats pa­si­trau­kė iš Sei­mo, kai tei­sė­sau­ga par­eiš­kė jam įta­ri­mus ki­to­je by­lo­je.