Planuojama Mokesčių inspekcijos pertvarka
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja siū­lo per­pus ma­žin­ti te­ri­to­ri­nių aps­kri­čių vals­ty­bi­nių mo­kes­čių ins­pek­ci­jų skai­čių (AV­MI). Tei­gia­ma, kad toks po­ky­tis leis­tų efek­ty­viau nau­do­ti tu­ri­mus fi­nan­si­nius ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius bei pa­ge­rin­tų veik­los ko­ky­bę.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja su­pla­na­vo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) struk­tū­ros kei­ti­mą. Vie­toj da­bar­ti­nių de­šim­ties AV­MI siū­lo­ma pa­lik­ti pen­kias. Pa­gal pro­jek­tą Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės AV­MI tap­tų Kau­no aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos struk­tū­ri­niais pa­da­li­niais, Tau­ra­gės ir Tel­šių AV­MI – Klai­pė­dos, Ute­nos AV­MI – Pa­ne­vė­žio ins­pek­ci­jos ati­tin­ka­mu pa­da­li­niu.

Mi­nis­te­ri­ja ra­mi­na, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jai dėl su­ma­ny­tų po­ky­čių ne­nu­ken­tės, nes VMI pa­da­li­niai iš sa­vo te­ri­to­ri­jų nie­kur ne­dings – kaip vei­kė, taip ir veiks, kei­sis tik jų pa­val­du­mas. Be to, die­giant vis dau­giau elek­tro­ni­nių pa­slau­gų, mo­kes­čių mo­kė­to­jams ma­žė­ja po­rei­kis at­vyk­ti į VMI ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nius. Reor­ga­ni­za­ci­ja pla­nuo­ja­ma nuo šių me­tų spa­lio mė­ne­sio.

No­ri­ma op­ti­mi­zuo­ti

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ti­ki­ni­mu, pen­kio­se reor­ga­ni­zuo­ja­mo­se AV­MI dir­ba ma­žai žmo­nių, to­dėl bend­rą­sias funk­ci­jas vyk­dan­čių dar­buo­to­jų krū­vis nė­ra to­ly­gus, ne­efek­ty­viai iš­nau­do­ja­mas jų dar­bo lai­kas. Pert­var­ka kiek­vie­no­je iš mi­nė­tų ins­pek­ci­jų leis­tų su­ma­žin­ti po 2 ar 3 par­ei­gy­bes. Iš vi­so ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti 10–15 par­ei­gy­bių. Skai­čiuo­ja­ma, kad toks lė­šų pers­kirs­ty­mo efek­tas siek­tų apie 135,5–203,2 tūkst. eu­rų per me­tus. Anot mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų, anks­čiau įgy­ven­din­ti to­kį pert­var­kos pla­ną bu­vo ne­įma­no­ma dėl „su­dė­tin­go pa­si­ruo­ši­mo pro­ce­so eu­ro įve­di­mui, ku­ris šiuo me­tu baig­tas“.

Kęstutis Glaveckas: "VMI turimos kompiuterinės programos leidžia darbus atlikti turint mažiau išteklių. Todėl logiška, kad veiklą darant efektyvesnę einama būtent tokiu keliu.”Romo Jurgaičio nuotrauka

Da­bar­ti­nė VMI struk­tū­ra ati­tin­ka ša­lies ad­mi­nis­tra­ci­nį su­skirs­ty­mą – tai yra kiek­vie­no­je aps­kri­ty­je vei­kia AV­MI. Nuo 1999-ųjų vei­kian­čios 10 AV­MI ge­ro­kai ski­ria­si sa­vo dy­džiu, veik­los apim­ti­mi, dar­buo­to­jų skai­čiu­mi. Di­džiau­sios Vil­niaus AV­MI ap­tar­nau­ja­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų skai­čius de­šim­te­rio­pai di­des­nis nei ma­žų­jų (Aly­taus, Tau­ra­gės, Tel­šių, Ma­ri­jam­po­lės, Ute­nos) ins­pek­ci­jų ap­tar­nau­ja­mų in­te­re­san­tų. Ati­tin­ka­mai ski­ria­si ir skir­tin­go­se AV­MI su­ren­ka­mų biu­dže­to pa­ja­mų dy­džiai, dar­bo krū­vis bei efek­ty­vu­mas.

Už ir prieš

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) vi­ce­pir­mi­nin­ko li­be­ra­lo Kęs­tu­čio Gla­vec­ko nuo­mo­ne, pla­nuo­ja­ma VMI struk­tū­ros re­for­ma – tei­sin­gas žings­nis.

„In­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos la­bai spar­čiai vys­to­si, to­dėl tie­sio­gi­nis kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos po­rei­kis ma­žė­ja. VMI tu­ri­mos kom­piu­te­ri­nės prog­ra­mos lei­džia dar­bus at­lik­ti tu­rint ma­žiau iš­tek­lių. Tad lo­giš­ka, kad veik­lą da­rant efek­ty­ves­nę ei­na­ma bū­tent to­kiu ke­liu“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad ge­ro­kai efek­ty­viau iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas ga­li­ma pa­nau­do­ti ir ki­to­se mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­ty­se. „Ei­nant šiuo ke­liu ga­li­ma bū­tų ge­ro­kai su­ma­žin­ti mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­das“, – tei­gė K. Gla­vec­kas.

Skep­tiš­kiau nu­ma­ty­tą pert­var­ką ver­ti­no BFK na­rys so­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Ne­stec­kis. Jo nuo­mo­ne, ra­cio­na­liau bū­tų bu­vę ša­lies te­ri­to­ri­ją pa­gal mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mą su­skirs­ty­ti į ke­tu­ris to­ly­gius re­gio­nus, ku­riuo­se veik­tų VMI pa­da­li­niai. Anot par­la­men­ta­ro, to­kia ga­li­my­bė svars­ty­ta maž­daug prieš še­še­rius me­tus. Ta­čiau bu­vo pa­si­rink­tas ki­tas va­rian­tas – kon­tro­lės funk­ci­jų vyk­dy­mas pa­ti­kė­tas 5 di­džio­sioms AV­MI, ati­mant jas iš ma­žų­jų. Bu­vo cen­tra­li­zuo­ta ir dau­giau funk­ci­jų.

„Ma­no nuo­mo­ne, ta cen­tra­li­za­ci­ja ne­vi­siš­kai pa­sit­vir­ti­no. Da­bar grei­čiau­siai siū­lo­ma pri­jung­ti tas AV­MI, ku­rio­se ne­li­ko kon­tro­lės funk­ci­jų, tik klien­tų ap­tar­na­vi­mas“, – kal­bė­jo A. Ne­stec­kis.

Ne­igia­mų pa­sek­mių nebus

VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vo Da­riaus Bu­tos tei­gi­mu, nu­ma­ty­ta reor­ga­ni­za­ci­ja – dar vie­nas žings­nis sten­gian­tis ins­pek­ci­jos veik­lą pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nę, sie­kiant ko­ky­biš­kas pa­slau­gas pri­ar­tin­ti prie mo­kes­čių mo­kė­to­jų. Jis pri­mi­nė, kad di­džiau­sia VMI reor­ga­ni­za­ci­ja bu­vo įvyk­dy­ta dar su­nkme­čiu.

Pa­ly­gin­ti su 2008-ai­siais, per­nai ins­ti­tu­ci­jos asig­na­vi­mai su­ma­žė­jo 30 proc. – nuo 73 mln. iki 51 mln. eu­rų. Bu­vo at­si­sa­ky­ta 14 proc., ar­ba 600 eta­tų.

„Tuo­met su­sit­var­kė­me vi­sai ne­blo­gai, efek­tas – 20 mln. eu­rų . Ma­nau, kad ir ši reor­ga­ni­za­ci­ja bus sklan­di“, – LŽ sa­kė D. Bu­ta. Jis ti­ki­no, kad ne­ga­ty­vių re­for­mos pa­sek­mių ne­pa­jus nei mo­kes­čių mo­kė­to­jai, nei dar­buo­to­jai. Prieš­in­gai, bus siū­lo­ma dau­giau pa­slau­gų, griež­tės mo­kes­čių ven­gian­čių pi­lie­čių kon­tro­lė.

„A­pie at­lei­di­mą ti­krai ne­no­ri­me kal­bė­ti. Ga­li­me nu­ra­min­ti dar­buo­to­jus, kad vi­siems ge­rai dir­ban­tiems, o to­kių yra daug, bus pa­siū­ly­tos ki­tos jų kom­pe­ten­ci­ją ati­tin­kan­čios par­ei­gos“, – sa­kė VMI at­sto­vas. Anot jo, ši reor­ga­ni­za­ci­ja pa­dės kon­cen­truo­ti „kom­pe­ten­ci­ją di­džiuo­siuo­se re­gio­nuo­se“, nė vie­nas sky­rius ne­bus už­da­ry­tas.