Planuojama kitą lietuvių misija Afganistane
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad nuo 2016 iki 2018 me­tų tarp­tau­ti­nė­je NA­TO ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne vie­nu me­tu da­ly­vau­tų iki 80 Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų.

Tuo me­tu NA­TO va­do­vau­ja­mo­je tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Ko­so­ve, pa­gal siū­ly­mą, vie­nu me­tu da­ly­vau­tų iki pen­kių as­me­nų.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ko­vos su pi­ra­ta­vi­mu ir gink­luo­tais plė­ši­mais jū­ro­je ope­ra­ci­jo­je „A­ta­lan­ta“ siū­lo­ma siųs­ti iki 30 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų, o Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je Ma­ly­je - 40 mi­si­jos da­ly­vių.

Taip tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se 2016-2018 me­tais da­ly­vau­tų iki 155 Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų.

Šiuo me­tu mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne „Tvir­ta par­ama“ iš vi­so da­ly­vau­ja per 13 tūkst. ka­rių iš NA­TO ir par­tne­rių vals­ty­bių. Mi­si­ja skir­ta kon­sul­tuo­ti Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nes pa­jė­gas bei ins­ti­tu­ci­jas, teik­ti ma­te­ria­li­nę, tech­ni­nę bei ki­tą par­amą. Jo­je šiuo me­tu da­ly­vau­ja apie 50 Lie­tu­vos ka­rių, ta­čiau 30 es­kad­ro­no „Ait­va­ras“ ka­rių da­ly­va­vi­mą mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne tu­rė­tų baig­ti nuo lie­pos 1 die­nos. Lik­sian­tys ka­ri­nin­kai mi­si­jos šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te vyk­dys or­ga­ni­za­ci­nes funk­ci­jas, taip pat da­lis ka­riš­kių teiks lo­gis­ti­nę par­amą.

„Tvir­ta par­ama“ 2015 me­tų pra­džio­je pa­kei­tė prieš tai nuo 2003-ių­jų NA­TO vyk­dy­tą ko­vi­nę Tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo par­amos pa­jė­gų mi­si­ją.

Nuo 2008 me­tų vyk­do­mo­je „A­ta­lan­ta“ ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­tys ES ka­ro lai­vai Ry­tų Af­ri­ko­je es­kor­tuo­ja Pa­sau­lio mais­to prog­ra­mos lai­vus, ga­be­nan­čius par­amą So­ma­lio gy­ven­to­jams, at­gra­so ir su­lai­ko pi­ra­tus, gink­luo­tus plė­ši­kus, ope­ra­ci­jos ra­jo­ne vyk­do žve­jy­bos ste­bė­se­ną. Šio­je mi­si­jo­je iš vi­so da­ly­vau­ja iki 2 tūkst. ka­rių, šiuo me­tu Lie­tu­va į „A­ta­lan­ta“ yra pa­siun­tu­si du ka­rius.

Ko­so­ve tai­kos pa­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja vyks­ta nuo 1999 me­tų. Apie 4,5 tūkst. ka­rių (tarp jų - vie­nas Lie­tu­vos ka­rys) tę­sia dar­bą „iš­sau­go­jant sau­gią ap­lin­ką ir ju­dė­ji­mo lais­vę vi­sai Ko­so­vo vi­suo­me­nei“, skel­bia NA­TO.

Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­jo­je Ma­ly­je da­ly­vau­ja apie 1 tūkst. ka­ri­nio per­so­na­lo ir trys Lie­tu­vos ka­riai. Ši ope­ra­ci­ja skir­ta sta­bi­li­zuo­ti ša­lies po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, sau­go­ti ci­vi­lius, ste­bė­ti žmo­gaus tei­sių, hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį.