Planuojama keisti Seimo viešbučio langus
Pla­nuo­ja­ma keis­ti Ge­di­mi­no pros­pek­te esan­čio Sei­mo vieš­bu­čio lan­gus, tam rei­kė­tų apie 612 tūkst. eu­rų, ro­do Sei­mo val­dy­bai pa­teik­ta me­džia­ga.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­kanc­le­rio An­ta­no Di­mai­čio, lan­gus pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti per tre­jus me­tus, o dar­bai pa­ju­dės, jei me­tų pa­bai­go­je biu­dže­te bus li­kę lė­šų. Lan­gus keis­ti pla­nuo­ja­ma eta­pais.

„Kol kas ne­pas­kel­bė­me net kon­kur­so, ne­bent gruo­džio mė­ne­sį, kai pra­si­dės ka­den­ci­jų kai­ta, jei tu­rė­si­me kaž­kiek lė­šų, ma­ty­si­me, kad biu­dže­te li­kę, tiek ir pa­kei­si­me“, – BNS sa­kė A.Di­mai­tis.

„Pla­nuo­ja­ma keis­ti lan­gus vi­sa­me Sei­mo vieš­bu­ty­je, t. y. 372 lan­gus, 1600 kvad­ra­ti­nių me­trų. Pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti per tre­jus me­tus, nes nė­ra tiek lė­šų. Kiek su­tau­py­tų lė­šų tu­rė­si­me, ban­dy­si­me keis­ti“, – apie re­no­va­ci­jos dar­bus pa­sa­ko­jo vi­ce­kanc­le­ris.

Pa­sak jo, pa­kei­tus lan­gus bū­tų su­tau­py­ta šil­dy­mui, nes da­bar pa­grin­di­niai Sei­mo vieš­bu­čio ši­lu­mos nuo­sto­liai pa­ti­ria­mi dėl ne­san­da­rių lan­gų.

Kan­ce­lia­ri­jos pa­teik­tais pra­ėju­sių me­tų duo­me­ni­mis, Sei­mo vieš­bu­ty­je gy­ve­na be­veik pu­sė par­la­men­ta­rų – 69, iš­lai­dos vie­no Sei­mo na­rio ap­gy­ven­di­ni­mui sie­kė 157 eu­rus per mė­ne­sį.

Sei­mo na­riai, ne­tu­rin­tys būs­to Vil­niu­je ar apy­lin­kė­se, Sei­mo vieš­bu­ty­je ap­gy­ven­di­na­mi ne­mo­ka­mai. Ki­ti Sei­mo na­riai ir­gi ga­li gy­ven­ti par­la­men­to vieš­bu­ty­je, tik jiems rei­kia mo­kė­ti už šal­tą ir karš­tą van­de­nį, elek­tros ener­gi­ją, du­jas, ši­lu­mi­nę ener­gi­ją ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.