Planuojama, jog 2020 metais 85 proc. Lietuvos namų ūkių turės prieigą prie interneto
2020 me­tais Lie­tu­vo­je 85 proc. na­mų ūkių tu­rės prie­igą prie in­ter­ne­to, prog­no­zuo­ja In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas. Per­nai šis ro­dik­lis sie­kė 68,3 proc.

In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to di­rek­to­rius Ra­mū­nas Če­pai­tis sa­ko, kad per pa­sta­ruo­sius 15 me­tų na­mų ūkių prie­igą prie in­ter­ne­to ska­ti­no gy­ven­to­jų švie­ti­mas bei in­ves­ti­ci­jos į RAIN pro­jek­tą – pla­čia­juos­čio in­ter­ne­to ka­be­lį Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius taip pat ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vo­je esa­ma la­bai ma­žos kie­ky­bi­nės at­skir­ties tarp mies­to ir kai­mo na­mų ūkių, tu­rin­čių in­ter­ne­to prie­igą.

„Ma­nau, kad at­ei­ty­je tu­rė­si­me ga­li­my­bes rim­tai plė­trai ir gy­ven­to­jai gaus dau­giau pa­slau­gų iš val­džios, tei­kiant įvai­rias pa­slau­gas per in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak R.Če­pai­čio, skait­me­ni­nant vie­šą­sias pa­slau­gas, bus krei­pia­mas dė­me­sys į ko­ky­bę.

„Pag­rin­di­nis at­ei­ties leit­mo­ty­vas tu­rė­tų bū­ti kie­ky­bės pe­rau­gi­mas į ko­ky­bę, su­skait­me­nin­tas vie­šų­jų pa­slau­gų pa­ke­tas. Tu­ri­ma prie­iga prie pa­slau­gų tu­ri bū­ti lanks­tes­nė. Ne tik as­me­ni­nis kom­piu­te­ris, ne tik plan­še­tė, bet ir mo­bi­lus te­le­fo­nas“, – sa­kė R.Če­pai­tis.

Ko­mi­te­to duo­me­ni­mis, pa­gal in­ter­ne­to tu­ri­nio nau­do­ji­mą Lie­tu­va yra tarp 10 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių. 94 proc. ša­lies in­ter­ne­to var­to­to­jų skai­to nau­jie­nas, 71 proc. – nau­do­ja­si vaiz­do pa­slau­go­mis, o 57 proc. – ieš­ko in­for­ma­ci­jos apie pre­kes ir pa­slau­gas. Per­nai vie­šo­sio­mis elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis nau­do­jo­si 44 proc. lie­tu­vių.

Šiuo me­tu in­ter­ne­tą na­muo­se tu­ri 70,6 proc. na­mų ūkių mies­te ir 62,7 proc. – kai­me.

RAIN pro­jek­tas Lie­tu­vo­je pra­dė­tas įgy­ven­din­ti 2005 me­tais. Per du pro­jek­to eta­pus nu­ties­ta 9 tūkst. ki­lo­me­trų švie­so­lai­di­nių ka­be­li­nių li­ni­jų. Bend­ra jo ver­tė – 60,5 mln. eu­rų.