Planuojama iki sausio vidurio pratęsti Seimo sesiją
Nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma pla­nuo­ja iki ki­tų me­tų sau­sio vi­du­rio pra­tęs­ti Sei­mo ru­dens se­si­ją.

Pir­mo­sios Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mo Baš­kie­nės tei­gi­mu, se­si­ja ga­li bū­ti pra­tęs­ta maž­daug iki sau­sio 20 die­nos. Kol kas Sei­mo val­dy­ba spren­di­mo nė­ra pri­ėmu­si.

„Nuo sau­sio pra­džios, jau po Tri­jų ka­ra­lių – nuo 10 die­nos, ka­da bus ar­ti­miau­sias an­tra­die­nis, pa­mi­ni­me Sau­sio 13-ąją ir nu­ma­to­me po­ra rim­tų ple­na­ri­nių die­nų“, – BNS sa­kė ji.

Par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja tei­gė, kad se­si­ją pra­tęs­ti bū­ti­na, no­rint aps­vars­ty­ti kai ku­riuos pro­jek­tus, ku­riuos bu­vo pa­tei­kę pa­si­bai­gu­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai, pa­vyz­džiui, al­ko­ho­lio pre­ky­bos tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, pra­dė­ti svars­ty­ti svar­bius nau­jos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus pro­jek­tus.

R.Baš­kie­nė ti­ki­si, kad sau­sį ga­li bū­ti pri­ima­mos ir kai ku­rių so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pa­tai­sos.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo ru­dens se­si­ja pra­si­de­da rug­sė­jo 10 ir bai­gia­si gruo­džio 23 die­ną. Pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džia nu­ma­ty­ta ko­vo 10 die­ną.