Planuojama atnaujinti gyventojų registro ir metrikacijos sistemas
Ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­ma at­nau­jin­ti gy­ven­to­jų ir me­tri­ka­ci­jos pa­slau­gų in­for­ma­ci­nes sis­te­mas. Ti­ki­ma­si, kad žmo­nėms bus leng­viau įre­gis­truo­ti do­ku­men­tus.

„Nuo Nau­jų­jų me­tų Re­gis­trų cen­tras vi­siš­kai pe­ri­ma gy­ven­to­jų re­gis­tro tvar­ky­mą ir at­siž­vel­giant į po­rei­kius bei ži­nant, ko­kie iš­šū­kiai lau­kia at­ei­ty­je, bu­vo nu­spręs­ta mo­der­ni­zuo­ti pa­tį re­gis­trą, keis­ti jo struk­tū­rą, ku­ri įga­lin­tų mo­der­nių elek­tro­ni­nių pa­slau­gų kū­ri­mą. (...) Tai reiš­kia, kad at­ei­ty­je, rei­kia ti­kė­tis, dar la­biau su­ma­žės po­pie­riz­mo ir dau­giau veiks­mų, su­si­ju­sių su re­gis­tra­vi­mu, bus ga­li­ma su­tvar­ky­ti ne­išei­nant iš na­mų ar biu­ro“, – BNS aiš­ki­no Re­gis­trų cen­tro at­sto­vas spau­dai Ai­das Pe­tro­šius.

Re­gis­trų cen­tras cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le pa­skel­bė in­for­ma­ci­nės sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mo kon­kur­są. Da­ly­vių pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki gruo­džio vi­du­rio. Pro­jek­tui ke­ti­na­ma skir­ti 1,573 mln. eu­rų.

Pa­sak A.Pe­tro­šiaus, dar­bai bus fi­nan­suo­ja­mi sko­lin­to­mis lė­šo­mis. Re­gis­trų cen­tras spa­lio pa­bai­go­je iš „Swed­bank“ 10-čiai me­tų pa­sko­li­no 10 mln. eu­rų.

„Gy­ven­to­jų re­gis­tras yra pa­kan­ka­mai se­nas re­gis­tras ir iki šiol jis bu­vo tvar­ko­mas biu­dže­ti­nė­mis lė­šo­mis. (...) Da­bar jau pa­siek­ta ta sta­di­ja, kai bū­ti­na mo­der­ni­zuo­ti ir pa­kel­ti jo ly­gį iki ki­tų re­gis­trų ly­gio“, – kal­bė­jo A.Pe­tro­šius.

Jo tei­gi­mu, su­nku pa­sa­ky­ti, kiek už­truks vi­si dar­bai.

„Pro­ce­sas bus pa­kan­ka­mai il­gas, nes yra daug už­duo­čių. Kon­kre­tūs ter­mi­nai taps aiš­kūs, kai pa­aiš­kės nu­ga­lė­to­jas, kai bus su­tar­ta dėl tin­ka­mos kai­nos“, – sa­kė Re­gis­trų cen­tro at­sto­vas.

Vy­riau­sy­bė lie­pą pri­ta­rė siū­ly­mui nuo ki­tų me­tų lik­vi­duo­ti Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­bą ir jos funk­ci­jas per­duo­ti Re­gis­trų cen­trui.

Sis­te­ma lei­džia as­me­nims už­si­sa­ky­ti ir gau­ti me­tri­ka­ci­jos elek­tro­ni­nes pa­slau­gas: įre­gis­truo­ti vai­ko gi­mi­mą, san­tuo­ką, mir­tį, pa­keis­ti var­dą, pa­var­dę, tau­ty­bę ir ki­tas pa­slau­gas.