Pistoletu prieš policininkus karys atsisveikins su tarnyba
Po­li­ci­nin­kams Jo­na­vo­je sek­ma­die­nį ne­pak­lu­sęs, blai­vu­mo ne­si­ti­kri­nęs ir gink­lą į juos nu­krei­pęs dau­giau ne­gu 15 me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vęs Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tras ins­truk­to­rius vy­res­ny­sis ser­žan­tas S. M. ti­kriau­sia bus at­leis­tas iš tar­ny­bos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­do­vy­bės vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vyr. ltn. And­rius Dil­da BNS tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad ka­riui už pa­sip­rie­ši­ni­mą po­li­ci­jai ir gra­si­ni­mą gink­lu bus tai­ko­ma griež­čiau­sia nuo­bau­da.

„Stan­dar­tiš­kai to­kiais at­ve­jai pir­ma­die­nį jo va­do­vy­bė spręs, ar ka­rys bus, o grei­čiau­siai jis bus nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų, nes jis da­bar dra ir areš­tuo­tas, tad ti­krai ne­ga­lės at­vyk­ti į tar­ny­bą. Lauk­si­me, kol pa­si­baigs po­li­ci­jos ty­ri­mas dėl šio in­ci­den­to. Ta­da ga­vus po­li­ci­jos ty­ri­mo iš­va­das, bus or­ga­ni­zuo­ja­mas vi­di­nis pa­ti­kri­ni­mas ir daž­niau­siai to­kiais at­ve­jai ski­ria­ma griež­čiau­sia nuo­bau­da - at­lei­di­mas iš tar­ny­bos“, - BNS tei­gė A.Dil­da.

Jo­na­vos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Vi­gin­tas Lu­ko­šius BNS in­for­ma­vo, kad dėl įvy­kio pra­dė­tas ty­ri­mas dėl pa­sip­rie­ši­ni­mo po­li­ci­jos par­ei­gū­nams. Su­lai­ky­tas ka­rys yra Kau­no areš­ti­nė­je, jis su­lai­ky­tas 48 val. Yra pa­im­tas krau­jas gir­tu­mui nu­sta­ty­ti.

„O­fi­cia­laus do­ku­men­to nie­kur nė­ra, yra tik toks įta­ri­mas (dėl gir­tu­mo - BNS). Krau­jas dar ne­pa­ti­krin­tas, tik pa­im­tas kol kas“, - tei­gė V. Lu­ko­šius. Jis tei­gė, kad po­li­ci­ja ne­tu­ri įta­ri­mų, kad ka­rys ga­lė­jo bū­ti var­to­jęs nar­ko­ti­kų.

V. Lu­ko­šius at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti, kaip su­stab­dy­tas po­li­ci­nin­kų el­gė­si ka­rys. „Bus pra­ne­ši­mas ofi­cia­lus pir­ma­die­nį, su­de­rin­si­me su pro­ku­ro­ru, daug ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, nes daug yra ne­aiš­kių ap­lin­ky­bių“, - tei­gė Jo­na­vos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas.

V. Lu­ko­šius pa­tvir­ti­no, kad ka­rio tu­rė­tas gin­kas bu­vo jo as­me­ni­nis ir su sa­vi­mi šį gink­lą vie­nin­te­lį tu­rė­jo.

Pa­sak V. Lu­ko­šiaus, in­ci­den­to me­tu nei po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, nei pats ka­rys su­žeis­ti ar su­ža­lo­tui ne­bu­vo.

A.Dil­da pa­brė­žė, kad kol kas iš po­li­ci­jos nė­ra gau­ta jo­kių įvy­ko de­ta­lių. A.Dil­dos ži­nio­mis, su po­li­ci­jai įkliu­vu­siu ka­riu ka­riuo­me­nės at­sto­vai dar ne­su­si­sie­kė. „Kiek ži­nau - ne. Kol kas jis yra su­lai­ky­tas, bent ma­no ži­nio­mis, kol kas nie­kas ne­bend­ra­vo“.

Pa­sak A.Dil­dos, po­li­ci­jai pa­sip­rie­ši­nęs ka­rys nuo­bau­dų ne­tu­rė­jo, bu­vo ver­ti­na­mas tei­gia­mai.

„Kiek te­ko bend­rau­ti su jo va­do­vy­be, ka­rys ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja dau­giau ne­gu 15 me­tų, cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas kaip la­bai draus­min­gas, tvar­kin­gas ka­rei­vis, vyk­dan­tis vi­sas pa­teik­tas už­duo­tis. Draus­mi­nių nuo­bau­dų nė­ra tu­rė­jęs. Bent per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus“, - tei­gė ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Kaip pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, sek­ma­die­nį apie 3.10 val. Jo­na­vo­je Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je po­li­ci­nin­kai su­stab­dė pa­ti­krin­ti au­to­mo­bi­lį „Land Ro­ver Ran­ge“. Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus par­ei­gū­nui ati­da­rius su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jo du­re­les, ne­blai­vus vai­ruo­to­jas pa­kė­lė de­ši­nę ran­ką, ku­rio­je bu­vo pis­to­le­tas „Glock 17“ ir nu­krei­pė jį par­ei­gū­nui į gal­vą.

Par­ei­gū­nui ban­dant ati­mti gink­lą, vai­ruo­to­jas jo ne­pa­lei­do ir ban­dė iš­trūk­ti. Su­lai­ky­tas vai­ruo­to­jas blai­vu­mą ti­krin­tis at­si­sa­kė.

Nu­sta­ty­ta, kad tai 39-erių me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vy­res­ny­sis ser­žan­tas S. M. Jis už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Vy­riš­kis bu­vo ne tar­ny­bos me­tu ir ne­uni­for­muo­tas.

Ap­žiū­rint jo tu­rė­tą gink­lą, nu­sta­ty­ta, kad vie­nas „Lu­ger“ šo­vi­nys bu­vo spy­nos liz­de ir par­uoš­tas šau­ti. Dė­tu­vė­je bu­vo 15 šo­vi­nių ir vie­nas šo­vi­nys ras­tas ant prie­ki­nio ke­lei­vio pu­sės ki­li­mė­lio.