Pirmuosius pranešimus šauktiniai gaus po savaitės
Su­da­rius šauk­ti­nių są­ra­šus, pir­muo­sius šau­ki­mus prie­vo­li­nin­kai tu­rė­tų pa­štu gau­ti per sa­vai­tę. Jiems pri­sis­ta­čius į ka­ro prie­vo­lės sky­rius bus ver­ti­na­mas jau­nuo­lių tin­ka­mu­mas tar­ny­bai.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis, šau­ki­mo la­pe­liai bus iš­siųs­ti per ar­ti­miau­sias 20 die­nų.

„Tiems, ku­riems bus iš­siun­čia­ma šian­dien, jie tu­rė­tų gau­ti per sa­vai­tę, tiems, ku­riems bus iš­siųs­ta po 20 die­nų, - maž­daug per mė­ne­sį skai­čiuo­jant nuo šian­dien“, - BNS sa­kė ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Anot jo, ga­vę šau­ki­mo nu­ro­dy­mus, vi­si prie­vo­li­nin­kai tu­rės per nu­ro­dy­tą lai­ką at­vyk­ti į ka­ro prie­vo­lės sky­rius ir pa­teik­ti do­ku­men­tus - jei ne­bus nu­sta­ty­ta, kad tar­ny­ba šauk­ti­niui tu­ri bū­ti ati­dė­ta, jis bus siun­čia­mas pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos.

Anot jo, pir­mie­ji šauk­ti­niai bei sa­va­no­riai tu­ri bū­ti pa­skir­ti į da­li­nius Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne iki rugp­jū­čio 10 die­nos, t. y. li­kus dvi­de­šim­čiai die­nų iki rugp­jū­čio 24-ąją nu­ma­to­mos tar­ny­bos pra­džios.

„Pir­miau­sia į da­li­nius bus ski­ria­mi sa­va­no­riai, o vė­liau bus ski­ria­mi iš to są­ra­šo, da­li­nius pa­pil­dant“, - pa­aiš­ki­no ka­ri­nin­kas.

Ma­jo­ras pri­mi­nė, kad sa­va­no­riai tu­ri pri­vi­le­gi­ją pa­tys pa­si­rink­ti tar­ny­bos vie­tą, tad bū­tent nuo jų pa­si­rin­ki­mo ir pri­klau­sys, kiek šauk­ti­nių tar­ny­bą pra­dės rugp­jū­tį.

Pa­sak Ž.Ada­mo­nio, kuo di­des­nis yra šauk­ti­niams pri­skir­tas nu­me­ris, „tuo ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad jis pa­puls“ - są­ra­šo ga­le at­si­dū­ru­sie­ji ga­li iš­kart teik­ti pra­šy­mą, jog no­ri tar­nau­ti šie­met, ta­da jie bus per­kel­ti į są­ra­šo pra­džią.

„Vi­si, ku­rie bus ne­ati­tar­na­vę, da­ly­vaus ta­me pa­čia­me są­ra­šų su­da­ry­me ki­tais me­tais, tik jau gal­būt skai­čius skir­sis - bus švie­žia sta­tis­ti­ka, ma­ty­si­me, gal rei­kės ne 37, o 20 tūks­tan­čių pa­šauk­ti“, - sa­kė už šauk­ti­nius at­sa­kin­gas ka­ri­nin­kas.

Jis nu­ro­dė, kad ga­li­my­bės ati­dė­ti tar­ny­bą nu­ro­dy­tos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še. Ja­me nu­ma­ty­ta, kad tar­ny­ba as­me­niui ga­li bū­ti ati­de­da­ma, jei jis yra yra vie­nin­te­lis dar­bin­gas šei­mos mai­tin­to­jas, jei jo šei­mo­je au­ga du ar dau­giau vai­kų iki 14 me­tų ar­ba jei jis šau­kia­mas at­lik­ti tar­ny­bos jo žmo­nos nėš­tu­mo ir gim­dy­mo at­os­to­gų lai­ko­tar­piu bei esant komp­li­kuo­tam nėš­tu­mui. As­me­niui nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ati­dė­ti tar­ny­bą, jei­gu jis tu­ri iš­skir­ti­nių ga­bu­mų bei yra pel­nęs lai­mė­ji­mų moks­lo, me­no, spor­to ar ki­to­se sri­ty­se, sa­vo veik­la gar­si­na Lie­tu­vos var­dą ir ren­gia­si da­ly­vau­ti ar­ba da­ly­vau­ja res­pub­li­ki­nio ar pa­sau­li­nio ly­gio ren­gi­niuo­se. Pa­sta­ruo­ju at­ve­ju nuo tar­ny­bos as­muo at­lei­džia­mas li­kus ne dau­giau kaip 3 sa­vai­tėms iki ren­gi­nio.

Taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė svars­ty­ti ir ki­tas tar­ny­bos ati­dė­ji­mo prie­žas­tis, jei prie­vo­li­nin­kui ją at­lie­kant „bū­tų pa­da­ry­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė ža­la jo as­me­ni­niams ar vi­suo­me­ni­niams in­te­re­sams“.

„As­muo tei­kia pra­šy­mą, pa­tei­kia fak­tus pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus. Pa­vyz­džiui, jis tu­ri di­de­lę pa­sko­lą. Ta­da jis par­ašo, kad tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų, kad ne­ga­lės iš­si­mo­kė­ti pa­sko­los. Jis tu­ri pa­teik­ti ar­gu­men­tus, kad ban­kas jam, tar­ki­me, ne­lei­do ati­dė­ti mo­kė­ji­mo tuo lai­ko­tar­piu, tu­ri iš ban­ko pri­sta­ty­ti do­ku­men­tus“, - pa­aiš­ki­no Ž.Ada­mo­nis.

Dėl „nep­ro­por­cin­gai di­de­lės ža­los“ esą tu­rė­tų bū­ti pa­ten­ki­na­mi ir ūki­nin­kų pra­šy­mai ati­dė­ti tar­ny­bą, pa­vyz­džiui, dėl sė­jos.

Tar­ny­bos ati­dė­ji­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta iš­im­tis ir stu­den­tams, ku­riems su­teik­tos aka­de­mi­nės at­os­to­gos ar ku­rie yra iš­vy­kę stu­di­juo­ti į už­sie­nio aukš­tą­ją mo­kyk­lą pa­gal mai­nų prog­ra­mą - šiais at­ve­jais tar­ny­ba ga­li bū­ti ati­dė­ta dau­giau­siai du kar­tus po vie­nus me­tus.

Ž.Ada­mo­nis sa­kė, kad la­bai kon­kre­čių kri­te­ri­jų ati­dė­ti tar­ny­bą nė­ra, ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims vie­tos ko­mi­si­jos.

„Kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus - ga­lu­ti­nį spren­di­mą re­gio­nuo­se pri­ims ko­mi­si­ją“, - sa­kė ma­jo­ras.

Jei as­me­nys mi­nė­tų kri­te­ri­jų ne­ati­tin­ka, pra­šy­mai dėl tar­ny­bos ati­dė­ji­mo in­di­vi­dua­lia tvar­ka taip pat ga­li bū­ti tei­kia­mi kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui, ku­ris pats juos ver­tins.

„Y­ra svars­to­ma gal­būt įtrauk­ti kaip nors ir vi­suo­me­nės at­sto­vus, bet tai yra tik svars­ty­mai, nes įsta­ty­mas to ne­nu­ma­to, yra komp­li­kuo­ti da­ly­kai, pa­vyz­džiui, as­mens duo­me­nų ap­sau­ga“, - pa­aiš­ki­no ka­ri­nin­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šus, į juos įtrauk­ti 36 tūkst. 825 jau­nuo­liai. Tar­ny­bą šie­met at­lik­ti pa­gei­da­vo dar per tūks­tan­tis sa­va­no­rių.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai nu­ro­dė, kad su­da­rant są­ra­šus jau bu­vo įver­tin­ta gy­ven­to­jų re­gis­tro in­for­ma­ci­ja apie stu­den­tus ir moks­lei­vius,Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja apie as­me­nis, ku­riems tar­ny­ba tu­rė­tų bū­ti ati­dė­ta.

Pri­va­lo­mai de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mi 19-26 me­tų jau­nuo­liai. Šiais me­tais tar­ny­bai bus at­rink­ti 3 tūkst. as­me­nų, pir­me­ny­bę tei­kiant sa­va­no­riams.