Pirmuosius lietuviškus eurus šnarens premjeras ir ypatingi svečiai
Nau­jų­jų me­tų nak­tį, ne­tru­kus po vi­dur­nak­čio, kai Lie­tu­va ofi­cia­liai įsi­lies į eu­ro zo­ną, nau­jo­sios mū­sų ša­lies va­liu­tos bank­no­tus ban­ko­ma­te iš­sig­ry­nins prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Į eu­ro su­tik­tu­ves mū­sų ša­ly­je at­vyks­ta Es­ti­jos prem­je­ras Taa­vi Roi­va­sas ir Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius.

Tę­sia tradiciją

Sau­sio 1-ąją Lie­tu­va taps 19 eu­ro zo­nos na­re. Šiai pro­gai pa­žy­mė­ti su­pla­nuo­ta ke­le­tas ren­gi­nių. Nau­jų­jų me­tų nak­tį A. But­ke­vi­čius drau­ge su T. Roi­va­su ir E. Rin­ke­vi­čiu­mi Ge­di­mi­no pr. 2 esan­čia­me ban­ko­ma­te iš­sig­ry­nins nau­jo­sios Lie­tu­vos va­liu­tos – eu­ro – bank­no­tus. To­kią tra­di­ci­ją mū­sų ša­lis pe­rė­mė iš anks­čiau eu­rą įsi­ve­du­sių Es­ti­jos ir Lat­vi­jos, kur da­ly­vau­ti sim­bo­li­nia­me eu­ro bank­no­tų iš­ėmi­me bu­vo kvie­čia­mi iš mū­sų ša­lies prem­je­rai. “Mes tę­sia­me šią tra­di­ci­ją ir džiau­gia­mės, kad šį žings­nį mi­nė­si­me kar­tu su se­se­ri­mis Lat­vi­ja ir Es­ti­ja”, - LŽ sa­ke prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Šia­me ren­gi­ny­je taip pat da­ly­vaus fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Svei­kins eu­ro kūdikius

Lie­tu­vos ban­kas pir­mo­sio­mis lie­tu­viš­ko eu­ro mo­ne­to­mis ža­da ap­do­va­no­ti sau­sio 1-osios nak­tį gim­sian­čius kū­di­kius. Pir­ma­sis tūks­tan­tis vie­no eu­ro ver­tės mo­ne­tų su Vy­čiu, nu­kal­din­tų bir­že­lio mė­ne­sį, bu­vo pa­tal­pin­tos į spe­cia­lią skry­ne­lę ir ati­duo­tos sau­go­ti į Lie­tu­vos ban­ko Pi­ni­gų mu­zie­jų. Bū­tent šios mo­ne­tos bus skir­tos vai­kams. Kiek­vie­nam kū­di­kiui ati­tek­sian­ti mo­ne­ta yra įly­dy­ta or­ga­ni­nia­me stik­le, ku­rį puo­šia iš­gra­vi­ruo­tas už­ra­šas „Pir­ma­sis lie­tu­viš­kas eu­ras – Tau!“. Su­ve­ny­rų di­zai­nas su­kur­tas Lie­tu­vo­je, o vi­sa do­va­na iš­lie­ta Vo­kie­ti­jo­je. Kar­tu su uni­ka­lio­mis mo­ne­to­mis eu­ro kū­di­kiams bus įteik­ti var­di­niai raš­tai.

Eu­ro pro­ga Lie­tu­vą svei­ki­na ir Eu­ro­pos Są­jun­ga. Ant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­sta­to Briu­se­ly­je iš­ka­bin­tas di­džiu­lis pla­ka­tas su lie­tu­viš­ko eu­ro at­vaiz­dais ir už­ra­šu ke­tu­rio­mis kal­bo­mis: “Svei­ka at­vy­ku­si į eu­ro zo­ną, Lie­tu­va!”.