Pirmoji Baltijos šalių atstovė vadovaus EP komitetui
So­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė tre­čia­die­nį iš­rink­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

Lie­tu­vos at­sto­vas EP ko­mi­te­to va­do­vu iš­rink­tas pir­mą kar­tą.

V. Blin­ke­vi­čiū­tė so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ dė­ko­jo ko­le­goms už svei­ki­ni­mus: „Dė­ko­ju vi­siems už svei­ki­ni­mus! Iš tie­sų, Eu­ro­pos Par­la­men­to Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės po­zi­ci­ja – la­bai svar­bi ir įpa­rei­go­jan­ti. Esu pir­mo­ji iš Bal­ti­jos ša­lių at­sto­vų, ku­riai to­kia aukš­ta po­zi­ci­ja bu­vo pa­ti­kė­ta, to­dėl man tai yra di­de­lis ma­no dar­bo Eu­ro­pos Par­la­men­te ir ly­čių ly­gy­bės sri­ty­je įver­ti­ni­mas.“

„Šį­ryt EP Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to na­riai iš­rin­ko nau­ją­ją pir­mi­nin­kę – ja ta­po Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Svei­ki­na­me! Tai pir­mas kar­tas is­to­ri­jo­je, kuo­met Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­ras iš­ren­ka­mas va­do­vau­ti EP ko­mi­te­tui,“ – džiau­gė­si Eu­ro­pos Par­la­men­to In­for­ma­ci­jos biu­ras Lie­tu­vo­je.

„Ti­krai tai aukš­tas pa­sie­ki­mas ne tik Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei, bet ir įver­ti­ni­mas mū­sų vals­ty­bei. Pir­mą­kart to­kia po­zi­ci­ja po­li­ti­niu su­ta­ri­mu pa­ti­kė­ta ma­žos ša­lies at­sto­vei. Li­gi šiol EP ko­mi­te­tams ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pir­mi­nin­kau­ti nei Lie­tu­vos, nei Lat­vi­jos, Es­ti­jos ar ki­tų ma­žes­nių ES vals­ty­bių at­sto­vai,“ – sa­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Svei­ki­nu bi­čiu­lę ir stu­di­jų lai­kų drau­gę Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, ta­pus Eu­ro­pos Par­la­men­to Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke! Jos pa­tir­tis, ži­nios, ini­cia­ty­vu­mas ir rū­pes­tis kiek­vie­nu ne­abe­jo­ti­nai pri­si­dės prie ge­res­nio ES ly­gių ga­li­my­bių po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo,“ – Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja ir Au­di­to ko­mi­te­to na­rė Ra­sa Bud­ber­gy­tė.

V.Blin­ke­vi­čiū­tė pir­mą­kart į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­ta 2009-ai­siais, 2014-ai­siais ji per­rink­ta eu­ro­par­la­men­ta­re. Nuo 2014-ųjų ji bu­vo Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, pra­ne­šė EP In­for­ma­ci­jos biu­ras Lie­tu­vo­je.

EP Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­tas yra at­sa­kin­gas už mo­te­rų tei­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je apib­rė­ži­mą, ska­ti­ni­mą ir ap­sau­gą, mo­te­rų tei­sių ska­ti­ni­mą tre­čio­sio­se ša­ly­se, ly­gių ga­li­my­bių po­li­ti­ką, vi­sų for­mų dis­kri­mi­na­ci­jos dėl žmo­gaus ly­ties pa­nai­ki­ni­mą, tarp­tau­ti­nių su mo­te­rų tei­sė­mis su­si­ju­sių su­si­ta­ri­mų ir kon­ven­ci­jų nuo­la­ti­nę per­žiū­rą bei įgy­ven­di­ni­mą, in­for­ma­ci­jos apie mo­te­ris po­li­ti­ką sklei­di­mą, kt.