Pirminis „auksinių šaukštų“ tiekėjas nori prokurorų tyrimo
Va­di­na­muo­sius „auk­si­nius šaukš­tus“ Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ da­lį lau­ko vir­tu­vės įran­kių, ku­riuos tie­kė itin aukš­ta kai­na, pir­ko iš Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „San­gai­da“.

Tai BNS pa­tvir­ti­no vir­tu­vės įran­kiais ir įran­ga did­me­ni­ne ir maž­me­ni­ne pre­ky­ba be­si­ver­čian­čios „San­gai­dos“ vie­na sa­vi­nin­kių ir va­do­vė Alek­sand­ra Mil­ler.

„Ma­nau, kad taip. Taip“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė A.Mil­ler, pa­klaus­ta, ar jos bend­ro­vė pa­tie­kė bend­ro­vei „No­ta Be­ne“ pre­kes, ku­rias ši už itin di­de­lę kai­ną par­da­vė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei.

„San­gai­dos“ va­do­vė pa­brė­žia, kad bend­ro­vei „No­ta Be­ne“ jos už­sa­ky­tas pre­kes pa­tei­kė įpras­ta rin­kos kai­na, t.y. 7–8 kar­tus ma­žes­ne kai­na, nei „No­ta Be­ne“ per­par­da­vė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei.

„Mū­sų par­da­vi­mo kai­nas, aiš­ku, mes for­muo­ja­me, bet pa­ti­kė­ki­te, jos ati­ti­ko rin­kos kai­nas. Mes ne­len­da­me į vie­šą­jį pir­ki­mą ir ten ne­da­ly­va­vo­me“, – sa­kė A.Mil­ler.

Ji taip pat pa­ti­ki­no, kad „San­gai­da“ ne­tu­ri jo­kių są­sa­jų su Vo­kie­ti­jos bend­ro­ve „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ ir jai ne­ats­to­vau­ja.

„Ne, ši­tos įmo­nės („Kar­cher“ – BNS) iš­vis ne­ži­nau ir to­kio bran­do ne­pa­žįs­tu. Čia ne mū­sų. Ma­nau, kad mes bu­vo­me ne vie­nin­te­liai tie­kė­jai, bet čia jau ne mū­sų prob­le­ma“, – kal­bė­jo bend­ro­vės va­do­vė.

Bend­ro­vė „San­gai­da“ įsi­kū­ru­si Vil­niu­je, Pa­ne­rių gat­vė­je. Par­duo­tu­vės ir san­dė­lio dar­buo­to­jos tre­čia­die­nį BNS žur­na­lis­tei par­odė kai ku­rias pre­kes, ku­rios bu­vo tiek­tos ir ka­riuo­me­nės vie­šą­jį pir­ki­mą lai­mė­ju­siai „No­ta Be­ne“. Pa­vyz­džiui, „San­gai­dos“ par­duo­tu­vė­je Pa­ne­rių gat­vė­je is­pa­nų ga­min­to­jo „Ar­cos“ stam­bių pei­lių kai­na svy­ruo­ja apie 60–70 eu­rų, tuo me­tu „No­ta Be­ne“ šio­je par­duo­tu­vė­je įsi­gy­tą „Ar­cos“ pei­lį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vė už 250 eu­rų.

„San­gai­dos“ va­do­vė: la­bai no­rė­čiau, kad tuo už­siim­tų prokuratūra

„San­gai­dos“ va­do­vė sa­kė ne­tu­rin­ti pa­aiš­ki­ni­mų, ko­dėl iš jos pirk­ta pro­duk­ci­ja ka­riuo­me­nei ga­lė­jo bū­ti par­duo­ta už 7–8 kar­tus di­des­nę kai­ną.

„Kaip su­pra­tau, kai­na to­li gra­žu ne to­kia, ko­kia mes par­da­vėm, nes to­kiom kai­nom, pa­ti­kė­ki­te, nie­kas iš mū­sų ne­pirk­tų“, – BNS sa­kė A.Mil­ler. Anot jos, bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ nė­ra nuo­la­ti­nė „San­gai­dos“ par­tne­rė, šis lau­ko vir­tu­vės įran­kių pir­ki­mas bu­vęs vien­kar­ti­nis.

Bend­ro­vės va­do­vė BNS tei­gė pa­ti, kaip pi­lie­tė, mo­kan­ti mo­kes­čius ir no­rin­ti, kad šį pir­ki­mą iš­tir­tų pro­ku­ra­tū­ra.

„Aš la­bai no­rė­čiau, kad pro­ku­ra­tū­ra tuo klau­si­mu už­siim­tų, nes, ma­no su­pra­ti­mu, kaž­kaip ki­taip vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sas tu­ri vyk­ti. Ti­kiuo­si, kad da­bar jau ins­ti­tu­ci­jos iš­siaiš­kins, kaip įvy­ko tas kon­kur­sas“, – kal­bė­jo A.Mil­ler.

Pa­klaus­ta, ar tei­sė­sau­ga ne­si­krei­pė į bend­ro­vę prieš me­tus tir­da­ma mi­nė­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vie­šą­jį pir­ki­mą, „San­gai­dos“ va­do­vė tei­gė iki šiol ty­rė­jų pa­klau­si­mų ne­su­lau­ku­si.

„No­ta Be­ne“ va­do­vas tie­kė­ją nutylėjo

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš „No­ta Be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­ko­je.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2014 me­tais ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

2015 me­tų ko­vą Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra su Ka­ro po­li­ci­ja bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, įta­riant, kad „No­ta be­ne“ kli­ja­vo „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus ant pro­duk­ci­jos, ku­rios ši bend­ro­vė ne­ga­mi­no.

„No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad bend­ro­vės dar­buo­to­jai iš ti­krų­jų taip el­gė­si, nes ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų spė­ję lai­ku įgy­ven­din­ti su­tar­ties su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne dėl to, kad kai ku­rių pre­kių pri­sta­ty­mo lai­kas iš „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ yra il­ges­nis, nei rei­ka­lau­ja su­tar­tis.

„Ženk­li­nant pre­kes ne­bu­vo sie­kia­ma nu­slėp­ti, kas yra ti­kra­sis pre­kių ga­min­to­jas. Bu­vo pa­lik­ta vi­sa ga­min­to­jų in­for­ma­ci­ja, kas yra iš ti­krų­jų ga­min­to­jas tų įran­kių, ir bu­vo užk­li­juo­ti pre­kės ko­dai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma leng­viau iden­ti­fi­kuo­ti pa­gal vyk­do­mą su­tar­tį“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė And­rius Jaz­ge­vi­čius.

Jis tei­gė, kad įmo­nės dar­buo­to­jai „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus kli­ja­vo ant ki­tos Lie­tu­vos įmo­nės pa­tiek­tų lau­ko vir­tu­vės da­lių, ta­čiau ke­lis kar­tus pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti tie­kė­ją „No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti, grįs­da­mas įvai­riais mo­ty­vais – iš pra­džių sa­kė, kad ne­ži­no, koks Lie­tu­vos tie­kė­jas „No­tai Be­ne“ pa­tie­kė lau­ko vir­tu­vės įran­kius. Dar kar­tą pa­klaus­tas mi­nė­jo ne­ga­lįs at­skleis­ti šios bend­ro­vės, nes tai šiuo me­tu yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Pa­ste­bė­jus, jog di­džio­ji da­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je an­tra­die­nį ap­tar­tos in­for­ma­ci­jos šiuo me­tu ga­li bū­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, A.Jaz­ge­vi­čius ga­liau­siai nie­ko ne­at­sa­kė į klau­si­mą apie Lie­tu­vos tie­kė­ją, pa­tie­ku­sį lau­ko vir­tu­vės įran­gą, ku­rią „No­ta Be­ne“ žy­mė­jo „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ pre­kės ženk­lu.

„No­ta Be­ne“ ad­vo­ka­tas tei­gė, kad „Kar­cher-Fu­tu­re­tech“ lo­go­ti­pą kli­juo­ti ant ki­tos įmo­nės tiek­tos pro­duk­ci­jos bu­vo ga­li­ma „in­for­ma­ci­niais tiks­lais“.

Tie­kė­jų ga­lė­jo bū­ti ir daugiau

„No­ta Be­ne“ va­do­vas A.Jaz­ge­vi­čius an­tra­die­nį BNS pa­klaus­tas, ko­dėl taip pa­si­kei­tė iš „San­gai­dos“ pirk­tų kai ku­rių vir­tu­vės įran­kių kai­nos, dės­tė tuos pa­čius ar­gu­men­tus – pre­kių kai­nos bu­vo pa­teik­tos pa­gal „Kar­cher Fu­tu­re­tech“ kai­ni­nin­ką.

Jis taip pat pri­pa­ži­no, kad „No­ta Be­ne“ pre­kes, ku­rias vė­liau per­par­da­vė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, ga­lė­jo gau­ti ne iš vie­no, o iš ke­lių Lie­tu­vos tie­kė­jų. Ta­čiau jų ne­įvar­di­jo.

„Ga­lė­jo bū­ti ir ke­li tie­kė­jai, da­bar man su­dė­tin­ga pa­sa­ky­ti bū­tų“, – sa­kė A.Jaz­ge­vi­čius.

Jis taip pat ti­ki­no, jog lai­mė­jus vie­šą­jį pir­ki­mą per­par­duo­ti iš ki­tų Lie­tu­vos tie­kė­jų per­ka­mą pro­duk­ci­ją nė­ra įpras­ta „No­ta Be­ne“ pra­kti­ka ir šis at­ve­jis yra iš­skir­ti­nis.

Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra kar­tu su Ka­ro po­li­ci­ja per­nai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl mi­nė­to vie­šo­jo pir­ki­mo, įta­riant ga­li­mą su­kčia­vi­mą. Ta­čiau šį ty­ri­mą pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė šią va­sa­rą, nes tei­gė ne­ra­du­si nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Vie­šai pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie bran­giai pirk­tas „auk­si­nes ša­ku­tes“ bu­vo pra­dė­tas ki­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

„No­ta Be­ne“ va­do­vo aiš­ki­ni­mai prieštaringi

A.Jaz­ge­vi­čius prieš ke­lias sa­vai­tes BNS yra tei­gęs, kad lau­ko vir­tu­vės įran­kių kai­nos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei bu­vo pa­teik­tos bend­ro­vei „No­ta Be­ne“ ga­vus to­kį Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ pa­siū­ly­mą.

„Pa­siū­ly­mas bu­vo duo­tas iš ga­min­to­jo „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ pa­gal kai­no­raš­tį“, – BNS rugp­jū­čio pa­bai­go­je sa­kė A.Jaz­ge­vi­čius. Jis, be to, aiš­ki­no, kad pre­kės su­žy­mė­tos pa­čios „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“: „Mes gau­na­me pre­kes, ku­rios su­žy­mė­tos ten“.

„Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ por­ta­lams 15mn.lt ir del­fi.lt šią in­for­ma­ci­ją pa­nei­gė. Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė nu­ro­dė, jog pre­kių kai­na yra ne „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“, o tie­kė­jo at­sa­ko­my­bė, „No­ta be­ne“ ne­bu­vo ga­vu­si lei­di­mo nau­do­ti „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ pre­kės ženk­lo ant ki­tų ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos.

Po šių Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės vie­šų pa­nei­gi­mų, „No­ta Be­ne“ va­do­vas an­tra­die­nį si­tua­ci­ją aiš­ki­no ki­taip. Pa­sak jo, vir­tu­vės įran­gos kai­na bu­vo iš­pūs­ta, įver­ti­nus ga­li­mą jų pa­bran­gi­mą at­ei­ty­je. A.Jaz­ge­vi­čius pri­pa­ži­no, kad „No­ta Be­ne“ ne­tu­rė­jo tei­sės nau­do­ti „Kar­cher-Fu­tu­re­tech GmbH“ pre­kės ženk­lo ki­tai pro­duk­ci­jai žy­mė­ti.

„Ne, mes ne­bu­vo­me ga­vę tei­sės žy­mė­ti jų var­du“, – an­tra­die­nį aiš­ki­no A.Jaz­ge­vi­čius.

„Su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2014 me­tais ir pre­kių kai­nos tu­rė­jo ga­lio­ti ket­ve­rius me­tus. Ka­dan­gi ga­min­to­jas lau­ko vir­tu­vių ne­fik­suo­ja kai­nų ke­tu­riems me­tams, mes, kaip tie­kė­jas, tu­rė­jom pri­siim­ti ši­tą ri­zi­ką ir nau­do­da­mi ga­min­to­jo kai­nas, ku­rias mes ga­vo­me 2014 me­tais, įver­ti­no­me ga­li­mo pa­bran­gi­mo ri­zi­ką“, – kal­bė­jo A.Jaz­ge­vi­čius.

Jis tei­gė, jog bū­tų la­bai ap­mau­du ir gai­la, jei­gu „No­ta Be­ne“ pa­tek­tų į ka­riuo­me­nės „juo­duo­sius są­ra­šus“ ir ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti šios ins­ti­tu­ci­jos vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Anot bend­ro­vės ad­vo­ka­to Ma­riaus Rin­di­no, bend­ro­vė nė­ra pa­da­riu­si jo­kių pa­žei­di­mų da­ly­vau­da­ma vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, to­dėl jai ne­ga­li bū­ti už­kirs­tas ke­lias da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

Iš­aiš­kė­jus „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­jai pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą Juo­zą Ole­ką, nes, jos tei­gi­mu, bū­tent jis at­sa­kin­gas už kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mus ir sis­te­mi­nes prob­le­mas juos vyk­dant. Sa­vo ruo­žtu mi­nis­tras at­sis­ta­ty­din­ti at­si­sa­ko.

Mi­nis­tras tei­gia, kad bū­tent jo pa­ve­di­mu kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma iš­siaiš­ki­no pa­žei­di­mus ir per­da­vė vi­sus duo­me­nis tei­sė­sau­gai.