Pirmininkaujant Baltijos Asamblėjai - 14 tarptautinių renginių
Nuo sau­sio 1-osios pra­dė­ju­si pir­mi­nin­kau­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jai (BA) Lie­tu­va pla­nuo­ja su­reng­ti 14 tarp­tau­ti­nių ren­gi­nių.

Dau­gu­ma ren­gi­nių vyks Vil­niu­je, Sei­me, taip pat po vie­ną ren­gi­nį – Kau­ne , Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je ir Šiau­liuo­se, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius,

Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo šū­kis – „Už au­gan­tį ir vie­nin­gą Bal­ti­jos re­gio­ną“. Pri­ori­te­tai nu­ro­do­mi to­kie: au­gan­čio ir pa­ti­ki­mo Bal­ti­jos re­gio­no vys­ty­ma­sis, sau­gus Bal­ti­jos re­gio­nas, dar­ni ir kon­ku­ren­cin­ga re­gio­no vi­suo­me­nė.

BA pre­zi­den­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė sa­ko, kad 2014 me­tai at­ne­šė daug nau­jų iš­šū­kių Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ša­lių par­la­men­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui. Sei­mo na­rė ti­ki­si, jog Asamb­lė­jos ini­cia­ty­vos ir veik­la pa­dės spren­džiant su­dė­tin­gas tarp­tau­ti­nes prob­le­mas, ge­ri­nant geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne.

Bal­ti­jos Asamb­lė­ja yra Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos par­la­men­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, įkur­ta 1991 me­tų lap­kri­čio 8 die­ną Ta­li­ne. Bal­ti­jos Asamb­lė­jos se­kre­to­ria­to bu­vei­nė yra Ry­go­je, Lat­vi­jo­je.

Bal­ti­jos Asamb­lė­jai kas­met pa­si­keis­da­mos pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­va, Es­ti­ja ir Lat­vi­ja.