Pirmieji šių metų šauktiniai kariai į tarnybą rinksis balandį
Ba­lan­džio 4 d. tar­ny­bą pra­de­da pir­mie­ji 2016 m. nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos (NPPKT) ka­riai. 

531 šauk­ti­nis pir­mus tris mė­ne­sius ba­zi­nį ka­ri­nį ren­gi­mą at­liks Di­džio­je Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, vė­liau bus per­kel­ti į tar­ny­bos vie­tas Klai­pė­do­je ir Vil­niu­je. Di­des­nė da­lis jau­nuo­lių tar­ny­bą at­lik­ti pa­si­rin­ko sa­vo no­ru, ki­ti iš­reiš­kė pir­mu­mo no­rą, jau bū­da­mi šau­kia­mų­jų są­ra­še, ra­šo­ma Kraš­to mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­si­bai­gus tri­jų mė­ne­sių ba­zi­nio ren­gi­mo pe­rio­dui Mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, 495 ka­riai bus per­kel­ti į Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ną Klai­pė­do­je, 36 ka­riai tar­ny­bą tęs Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne Vil­niu­je. Ba­ta­lio­nuo­se ka­riai še­šis mė­ne­sius bus mo­ko­mi pa­gal ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo prog­ra­mą.

„Džiau­giuo­si, kad sa­va­no­rys­tė tę­sia­si. Kvie­čiu ir ki­tus jau­nuo­liuos sek­ti tar­nau­jan­čių ir pra­dė­sian­čių tar­ny­bą šauk­ti­nių sa­va­no­rių pa­vyz­džiu ir ak­ty­viai re­gis­truo­tis sa­vo no­ru at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Par­eikš­ti no­rą 2016 m. at­lik­ti tar­ny­bą ga­li­ma iki pat pa­sky­ri­mo į pa­sku­ti­nius pri­sta­ty­mus į ka­ri­nius vie­ne­tus spa­lio pra­džio­je.

Nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą šiais me­tais iš vi­so pra­dės 3 tūkst. šauk­ti­nių. Ka­ro prie­vo­lės spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad šau­ki­mo nu­ro­dy­mai į 2016 m. są­ra­šus pa­te­ku­siems jau­nuo­liams siun­čia­mi da­li­mis, pri­klau­so­mai nuo pla­nuo­ja­mos tar­ny­bos pra­džios lai­ko.

18 – 38 m. jau­nuo­liai, ne­pa­te­kę į šių me­tų šau­kia­mų­jų są­ra­šus ir no­rin­tys at­lik­ti tar­ny­bą tiek šiais, tiek 2017 me­tais, pra­šy­mus ir to­liau ga­li teik­ti re­gio­ni­niuo­se Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riuo­se.