Pirmieji savanoriai jau kuriasi kareivinėse
Šian­dien ša­ly­je pra­de­da­ma at­nau­jin­ta nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba. Pir­mie­ji 495 sa­va­no­rių pa­si­tik­ti Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je.

De­vy­nių mė­ne­sių truk­mės tar­ny­bą ba­ta­lio­ne pra­dės 20–30 me­tų am­žiaus 476 vai­ki­nai ir 19 mer­gi­nų. Vi­si jie pra­šy­mus, pa­si­rink­da­mi at­lik­ti šauk­ti­nių tar­ny­bą Dra­gū­nų ba­ta­lio­ne, pa­tei­kė sa­va­no­riš­kai. Į ba­ta­lio­ną šauk­ti­niai sa­va­no­riai nuo pat pir­ma­die­nio ry­to bus ve­ža­mi iš vi­sų še­šių Re­gio­ni­nių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Aly­tu­je.

Pir­mą­ją at­vy­ki­mo die­ną jau­nuo­liams bus iš­duo­da­mos uni­for­mos ir eki­puo­tė. Ka­riai su­si­pa­žins su da­li­niu ir tą pa­čią die­ną įsi­kurs ka­rei­vi­nė­se. Pa­gal mo­ky­mų pla­ną, pir­mą­sias aš­tuo­nias sa­vai­tes šauk­ti­niai da­ly­vaus ba­zi­nia­me ka­rio kur­se, ku­rio me­tu ka­riai lan­kys teo­ri­nes pa­skai­tas, mo­ky­sis ri­kiuo­tės ir ka­ri­nio sta­tu­to, ka­ri­nės tak­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, to­pog­ra­fi­jos, ry­šių ir me­di­ci­nos, su­si­pa­žins su gink­lais ir ry­šio prie­mo­nė­mis. Po ba­zi­nio ka­rio kur­so ka­riams pra­si­dės spe­cia­lis­to ren­gi­mo eta­pas. Ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo me­tu šauk­ti­niai bus mo­ko­mi veik­ti sa­vo pa­da­li­nio su­dė­ty­je, at­lik­ti jiems pa­skir­tas už­duo­tis. Kaip ir ki­tuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se, šauk­ti­niai prie­sai­ką Lie­tu­vai duos po ke­lių sa­vai­čių nuo mo­ky­mų pra­džios.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne iki pir­mų­jų šauk­ti­nių at­vy­ki­mo bu­vo at­lik­ta ne­ma­žai inf­ras­truk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo dar­bų – su­tvar­ky­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, įreng­tos mo­ky­mo kla­sės, lais­va­lai­kio zo­nos. Taip pat su­komp­lek­tuo­tas ba­ta­lio­no ka­rių ir ci­vi­lių dar­buo­to­jų per­so­na­las.

Šian­dien Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne su ka­riais su­si­tiks ir juos pa­svei­kins pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, pa­jė­gų va­dai.

Pir­ma­sis de­vy­nių mė­ne­sių pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą sa­vo no­ru at­lik­ti pa­si­rin­kęs jau­nuo­lis de­vy­nio­lik­me­tis ma­žei­kiš­kis Er­nes­tas Vi­li­mas, šian­dien pra­dė­jęs ka­ri­nę tar­ny­bą Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne, sa­kė ti­kin­tis tar­ny­bos drau­gų mo­ty­va­ci­ja. „Ma­nau, ne­teks su­tik­ti si­mu­liuo­jan­čių­jų ir klau­sy­tis verkš­le­ni­mų at­lie­kant už­duo­tis, tad bū­si­me pa­tys rim­čiau­si sa­va­no­riai ka­riai“, – įsi­ti­ki­nęs jis.