Pirmieji pabėgėliai greičiausiai bus perkelti kitąmet
Ka­dan­gi Grai­ki­jos ir Ita­li­jos par­ei­gū­nai dar nė­ra par­en­gę per­kel­ti siū­lo­mų as­me­nų są­ra­šų, pa­bė­gė­lių per­kė­li­mas į Lie­tu­vą grei­čiau­siai pra­si­dės tik ki­tą­met, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Vi­sas ši­tas pro­ce­sas nu­si­kels į ki­tus me­tus. Mes, aiš­ku, nie­ko ne­sku­bi­na­me, esa­me na­mų dar­bus at­li­kę, pri­ėmę vi­sus nu­ta­ri­mus, ku­riuos rei­kė­jo pri­im­ti, esa­me vi­siš­kai pa­si­ren­gę. Kai grai­kai ir ita­lai pa­teiks sa­vo są­ra­šus, ta­da mes ir vyk­dy­si­me sau­gu­mo pa­ti­kri­ni­mus, tik tuo­met ga­li tas per­kė­li­mas vyk­ti“, – tre­čia­die­nį per Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ir Sei­mo ko­mi­si­jos po­sė­dį tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Jis sa­kė as­me­niš­kai lan­kę­sis Grai­ki­jo­je bei Ita­li­jo­je ir ma­tęs, kad šioms ša­lims su­nku su­val­dy­ti da­bar­ti­nį pa­bė­gė­lių srau­tą.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te – 10 tūkst. žmo­nių kiek­vie­ną die­ną. Juos su­re­gis­truo­ja. Ten ir­gi vyks­ta sau­gu­mo pa­ti­kros. Bet kai iš sa­lų tie žmo­nės per­si­ke­lia į kon­ti­nen­tą, čia grai­kai tu­ri prob­le­mų, jie ne­ga­li to srau­to su­stab­dy­ti, su­val­dy­ti, ir tas srau­tas ke­liau­ja to­liau į Vo­kie­ti­ją, Šve­di­ją“, – pa­sa­ko­jo E.Jan­ke­vi­čius.

„Kol kas ita­lai ir grai­kai ne­su­ge­bės ar­ti­miau­siu me­tu tų žmo­nių su­stab­dy­ti, per­kė­li­mas į to­kias ša­lis kaip Lie­tu­va gal­būt vyks tik ki­tais me­tais. Ita­lai per pu­san­tro mė­ne­sio yra per­kė­lę 117 as­me­nų, kas yra ne­pap­ras­tai ma­žai iš to­kio srau­to. O grai­kai į Liuk­sem­bur­gą per­kė­lė tik 30 as­me­nų“, – sa­kė jis.

Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, ga­vę są­ra­šus, Lie­tu­vos mig­ra­ci­jos ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai vyks į tas ša­lis at­rink­ti per­ke­lia­mų as­me­nų.

„Per­kė­li­mai ga­li bū­ti tik tuo­met, jei­gu mes bū­si­me vi­siš­kai ti­kri dėl to žmo­gaus pra­ei­ties, kad jis nie­ko pik­to ne­no­ri Lie­tu­vai pa­da­ry­ti. O mes tu­ri­me bū­dų pa­ti­krin­ti. Tu­ri­me dau­giau kaip de­šim­ties me­tų pra­kti­ką, ka­dan­gi žmo­nės at­va­žiuo­ja į Lie­tu­vą ir pra­šo­si prie­globs­čio“, – už­ti­krin­to E. Jan­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, kiek­vie­nas žmo­gus bus apk­laus­tas, jo su­teik­ta in­for­ma­ci­ja pa­ti­krin­ta bend­ra­dar­biau­jant su JAV, Eu­ro­po­lu, In­ter­po­lu.

„Pa­me­luo­ti, kad jis yra ne iš tos ša­lies, nes kaip dau­ge­lis sa­ko, kad nu­si­per­ka Si­ri­jos pa­sus, yra ne­pap­ras­tai su­dė­tin­ga. Pa­klau­si­me, ko­kio­je gat­vė­je jis gy­ve­no, mes tą in­for­ma­ci­ją pa­ti­krin­si­me, ko­kio­je mo­kyk­lo­je mo­kė­si, ko­kia pa­var­dė mo­kyk­los di­rek­to­riaus, kas dės­tė ma­te­ma­ti­ką ir pan. Tu­ri­me ga­li­my­bes tuos žmo­nes pa­ti­krin­ti“, – tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.

Anot jo, jei­gu Lie­tu­vai bus ga­li­my­bė rink­tis, pir­me­ny­bė bus tei­kia­ma šei­moms su vai­kais, iš Si­ri­jos pa­bė­gu­siems as­me­nims bei tu­rin­tie­siems pro­fe­si­ją ar aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Vi­lia­ma­si, kad to­kius žmo­nes bus leng­viau in­teg­ruo­ti.

Šią sa­vai­tę Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­daus rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs vi­ce­mi­nis­tras pra­ne­šė, kad Šve­di­ja taip pat ofi­cia­liai pa­pra­šė pa­gal­bos per­kel­ti iš jos da­lį at­vy­ku­sių mig­ran­tų. Pa­sak E. Jan­ke­vi­čiaus, jų pa­si­da­rė tiek daug, kad Šve­di­ja ne­be­tu­ri, kur ap­gy­ven­din­ti, žie­mai ke­ti­na pa­bė­gė­lius įkur­ti šil­do­mo­se pa­la­pi­nė­se.

Tuo pa­čiu vi­ce­mi­nis­tras pa­brė­žė, kad dėl to Lie­tu­vai nu­ma­ty­tas pa­bė­gė­lių skai­čius – 1105 – ne­di­dės, tie­siog pri­si­dės vie­na ša­lis, iš ku­rios bus ga­li­ma per­kel­ti ne­le­ga­lių mig­ran­tų.

Pie­tų Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Di­džio­ji da­lis mig­ran­tų bū­tų per­ke­lia­ma iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, taip pat ne­di­de­lė da­lis – iš Tur­ki­jos.

„Lie­tu­vai skir­ti 1105 žmo­nės per dve­jus me­tus, tai yra la­bai ma­žai, tai la­šas van­de­ny­ne. Tas skai­čius Lie­tu­vai ab­so­liu­čiai jo­kios įta­kos ne­pa­da­rys“, – tei­gė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.

Tuo pa­čiu jis pri­pa­ži­no, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nos šiuo me­tu yra „kiau­ros“. Be to, mil­ži­niš­ką mas­tą įga­vo kon­tra­ban­da žmo­nė­mis.

„Per pa­sta­ruo­sius me­tus iden­ti­fi­kuo­ta apie 20 tūkst. as­me­nų, gal­būt su­si­ju­sių su žmo­nių kon­tra­ban­da. Mas­tai yra iš­ties di­džiu­liai. Bet ES ne­si­taiks­tys su kiau­ro­mis sie­no­mis“, – per ko­mi­si­jos po­sė­dį kal­bė­jo Lie­tu­vos par­ei­gū­nas.

„Taip tęs­tis ne­be­ga­li. Stip­riai kal­ba­me su Tur­ki­ja, nes dau­giau­sia pa­bė­gė­liai į ES plūs­ta iš Tur­ki­jos, Tur­ki­ja nei sau­go, nei ką. O taip at­si­tin­ka dėl to, nes yra per­si­kė­lę ne­pap­ras­tai di­de­lį skai­čių žmo­nių, tie­siog nu­trū­ko jiems fi­nan­si­nė pa­gal­ba, ne­ga­li pa­gal sa­vo iš­ga­les jų pri­glaus­ti“, – sa­kė E.Jan­ke­vi­čius ir vy­lė­si, kad pa­dė­tį pa­keis nu­ma­ty­ta nau­ja fi­nan­si­nė par­ama Tur­ki­jai.