Pirmieji įspūdžiai apie eurą: "atrodo, kad viskas centus kainuoja"
Nau­ją­ją va­liu­tą eu­rą ket­vir­ta­die­nį pra­dė­ję var­to­ti lie­tu­viai sa­ko, kad me­tų pra­džio­je jiems teks pri­si­min­ti ma­te­ma­ti­kos ži­nias, no­rint įver­tin­ti pre­kių kai­ną.

Iki sau­sio vi­du­rio par­duo­tu­vė­se dar ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti li­tais, ta­čiau grą­ža jau duo­da­ma bend­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) va­liu­ta.

„A­tro­do, kad vis­kas cen­tais kai­nuo­ja, skai­čiai ma­ži. Teks pri­si­min­ti ma­te­ma­ti­kos ži­nias“, - sa­kė ket­vir­ta­die­nio ry­tą ap­si­pir­kęs sa­kė 32 me­tų Kas­ty­tis Bač­kis.

Ke­pyk­lė­lė­je dir­ban­ti 22 me­tų Mo­des­ta Ka­ma­raus­kai­tė prog­no­za­vo, kad pir­mo­sio­mis die­no­mis daug lie­tu­vių ban­dys iš­leis­ti se­ną­ją va­liu­tą.

„Pa­si­ruo­šė­me, bu­vo ap­mo­ky­mai, tu­ri­me vi­są in­for­ma­ci­ją. Gal­būt ga­liu ne­at­pa­žin­ti bank­no­tų, bet tam yra apa­ra­tai. Ži­no­ma, yra ne­ri­mo, kad yra nau­ja ne­pa­žįs­ta­ma va­liu­ta. Bus ir įdo­mu, ir su­dė­tin­ga. Žmo­nės tur­būt dar mo­kės li­tais, nes vi­si no­ri at­si­kra­ty­ti se­nos va­liu­tos“, - sa­kė mer­gi­na.

Pre­ky­bi­nin­kai pri­pa­žįs­ta, kad klien­tų ap­tar­na­vi­mas dėl nau­jo­sios va­liu­tos už­truks il­giau, o pir­mą kar­tą eu­ro bank­no­tus ir mo­ne­tas į ka­sas su­si­dė­ju­sios ka­si­nin­kės ne­ri­mau­ja dėl pir­kė­jų reak­ci­jos.

„Vie­na va­liu­ta vie­na­me stal­čiu­je, ki­ta va­liu­ta ki­ta­me stal­čiu­je. Mo­ne­tos yra pa­na­šios, teks ati­džiau žiū­rė­ti. La­biau­siai bi­jau pir­kė­jų reak­ci­jos dėl grą­žos. At­si­ras kaž­kiek su­sier­zi­nu­sių, ne­pa­ten­kin­tų pir­kė­jų“, - ket­vir­ta­die­nio ry­tą kal­bė­jo 24 me­tų „Ma­xi­mos“ ka­si­nin­kė Ka­te­ri­na.

Ta­čiau pen­si­nin­kas Zig­mas Šal­te­nis sa­kė, kad jam eu­ras ne­su­kels jo­kių rū­pes­čių, nes jis jau ma­tė ne vie­ną va­liu­tos kei­ti­mą.

„Vis­kas ge­rai, aš ma­čiau pi­ni­gų vi­so­kių“, - sa­kė 86 me­tų pir­kė­jas.

Par­duo­tu­vių dar­buo­to­jai ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo keis­ti kai­nų len­te­les. Rei­ka­la­vi­mas ra­šy­ti kai­ną abiem va­liu­to­mis ga­lio­ja jau ke­lis mė­ne­sius, ta­čiau nau­jo­sio­se iš­ka­bo­se kai­na eu­rais ra­šo­ma di­des­niu šif­ru. „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos tink­lo at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė sa­kė, kad kai­nų len­te­lių kei­ti­mas už­truks iki mė­ne­sio.

Pa­sak jos, ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui gy­ven­to­jai ėmė dau­giau nau­do­ti mo­kė­ji­mo kor­te­les, o ne gry­nuo­sius, ir bent ku­rį lai­ką ši ten­den­ci­ja tu­rė­tų iš­lik­ti.

Lie­tu­va ket­vir­ta­die­nį ta­po 19-ąja eu­ro zo­nos na­re. Vy­riau­sy­bė ti­ki­si, kad nau­jo­ji va­liu­ta už­ti­krins di­des­nį sta­bi­lu­mą ir pi­ges­nį sko­li­ni­mą­si.