Pirmauja „valstiečiai“
Su­skai­čia­vus dau­giau nei pu­sę at­ėju­sių bal­suo­ti rin­kė­jų bal­sų, Sei­mo rin­ki­mus ryš­kiai lai­mi Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys.

Su­skai­čia­vus bal­sus 1297 apy­lin­kė­se iš 1922, „vals­tie­čių“ kan­di­da­tai pirmauja 34 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Per pir­mą­jį tu­rą ge­riau už juos pa­si­ro­dę kon­ser­va­to­riai an­tra­ja­me tu­re kol kas lai­mi tik de­vy­nio­se apy­gar­do­se.

Li­be­ra­lų kan­di­da­tai pir­mi yra še­šio­se apy­gar­do­se, so­cial­de­mo­kra­tų – pen­kio­se, „tvar­kie­čių“ – tri­jo­se, „dar­bie­čių“ – dvie­jo­se. Pir­mau­ja ke­tu­ri sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai ir po vie­ną – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Cen­tro par­ti­jos, Ža­lių­jų par­ti­jos, „Lie­tu­vos są­ra­šo“ kan­di­da­tą.

Pre­mi­li­na­rūs par­ti­jų rezultatai

22 val. duomenys

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą bu­vo pa­te­kę 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tai, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tus.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis – aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.