Pirmasis ketvirtis biudžetui vėl buvo dosnus pajamų
Iš­anks­ti­niais Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vals­ty­bės biu­dže­tas ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai pa­ja­mų ga­vo 2,6 proc. (42,7 mln. eu­rų) dau­giau nei pla­nuo­ta ir 5,7 proc. (90,5 mln. eu­rų) dau­giau nei per­nai tą pa­tį lai­ko­tar­pį. 

Fian­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog prog­no­zuo­tos bend­ros mi­nė­tų biu­dže­tų sau­sio-ko­vo pa­ja­mos – 1,644 mlrd. eu­rų, fak­ti­nės – 1,687 mlrd. eu­rų.

Vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas sau­sį-ko­vą įvyk­dy­tas 100,9 proc. Pla­nuo­ta, kad į vals­ty­bės biu­dže­tą bus gau­ta 1,327 mlrd. eu­rų pa­ja­mų, fak­tiš­kai įplau­kė 1,339 mlrd. eu­rų – 12,6 mln. eu­rų dau­giau nei pla­nuo­ta ir 56,7 mln. eu­rų (4,4 proc.) dau­giau nei 2015 m. sau­sį-ko­vą.

Fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus tei­gi­mu, kol kas nuo­sek­liai vyk­do­mas biu­dže­tas rū­pes­čių ne­ke­lia, vis dėl­to kal­bė­ti apie ten­den­ci­jas bū­tų per drą­su. „Ma­to­me, kad vi­si pa­grin­di­niai mo­kes­čiai ren­ka­mi per­ne­lyg ne­nu­kryps­tant nuo pla­no, yra sai­kin­gas per­vir­šis, to­dėl mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riaus už­duo­tis yra už­ti­krin­ti, kad ir at­ei­ty­je pa­ja­mos bū­tų su­ren­ka­mos ne pra­sčiau“, ‒ sa­ko R.Ša­džius.

Vien tik pa­ja­mų iš mo­kes­čių su­rin­ki­mo į vals­ty­bės biu­dže­tą pla­nas įvyk­dy­tas 100,3 proc., gau­ta 1,255 mlrd. eu­rų. Tai yra 4,4 mln. eu­rų dau­giau nei prog­no­zuo­ta ir 52,5 mln. eu­rų (4,4 proc.) dau­giau nei per­nai sau­sį-ko­vą.

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­ja­mų iš PVM gau­ta 766,2 mln. eu­rų, t.y. 35,5 mln. eu­rų (4,9 proc.) dau­giau nei per­nai tuo pat me­tu ir 3,1 mln. eu­rų (0,4 proc.) dau­giau nei prog­no­zuo­ta.

Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes per tris pir­muo­sius me­tų mė­ne­sius gau­ta 248,3 mln. eu­rų – 3,7 mln. eu­rų (1,5 proc.) dau­giau nei prog­no­zuo­ta ir 0,9 mln. eu­rų (0,4 proc.) ma­žiau nei per­nai tuo pat me­tu.

Pel­no mo­kes­čio sau­sį-ko­vą gau­ta 102,6 mln. eu­rų – 0,3 mln. eu­rų (0,3 proc.) dau­giau nei prog­no­zuo­ta ir 16 mln. eu­rų (18,5 proc.) dau­giau nei per­nai tą pa­tį lai­ko­tar­pį.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kos į vals­ty­bės biu­dže­tą ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus sau­sį-ko­vą bu­vo 315,2 mln. eu­rų – 11,2 mln. eu­rų (3,7 proc.) di­des­nės nei prog­no­zuo­ta. Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, šio mo­kes­čio pa­ja­mų gau­ta 25,3 mln. eu­rų (8,7 proc.) dau­giau.

Pa­tvir­tin­tos 2016 m. vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos (be ES lė­šų) su­da­ro 5,945 mlrd. eu­rų, su ES lė­šo­mis – 8,046 mlrd. eu­rų.