Pirmas žingsnis elektroninio balsavimo link
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja (TM), ne­su­lau­ku­si par­la­men­to pri­ta­ri­mo su­kur­ti są­ly­gas per rin­ki­mus bal­suo­ti in­ter­ne­tu, pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei pri­tar­ti, kad jau ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, bal­suo­jant iš anks­to, bū­tų vi­siš­kai at­si­sa­ky­ta po­pie­ri­nių rin­ki­mų biu­le­te­nių. Ra­gi­na­ma įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą spe­cia­liai tam įreng­tuo­se ter­mi­na­luo­se.

Nau­do­ji­ma­sis bal­sa­vi­mo ter­mi­na­lais ne­su­dė­tin­gas. At­vy­ku­siam bal­suo­ti pi­lie­čiui bū­tų su­teik­ta prie­iga prie elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įren­gi­nio. Ter­mi­na­lo ekra­ne pa­si­ro­dy­tų rin­ki­mų biu­le­te­nis, žmo­gus jį už­pil­dy­tų ir ekra­ne pa­tvir­tin­tų sa­vo pa­si­rin­ki­mą. Ten pat už­pil­dy­tas biu­le­te­nis bū­tų iš­spaus­di­na­mas ir, rin­kė­jui pa­tvir­ti­nus, įme­ta­mas į bal­sa­dė­žę. Jei iš­spaus­din­to bal­sa­la­pio tu­ri­nys ne­su­tap­tų su as­mens pa­si­rin­ki­mu, rin­kė­jas pa­žy­mė­tų jį kaip ne­ga­lio­jan­tį ir ga­lė­tų bal­suo­ti pa­kar­to­ti­nai.

Už­pil­dy­ti ir pi­lie­čių pa­tvir­tin­ti biu­le­te­niai bū­tų už­ko­duo­ja­mi elek­tro­ni­nia­me bal­sa­vi­mo įren­gi­ny­je ir sau­gaus elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis per­duo­da­mi Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK).

Pre­ven­ci­nė priemonė

Kad idė­ja virs­tų rea­ly­be, TM siū­lo Sei­mo rin­ki­mų ir Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mų pa­tai­sas. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio tei­gi­mu, įdie­gus elek­tro­ni­nį iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą bū­tų už­kirs­tas ke­lias rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mams. Mat vien po šį pa­va­sa­rį vy­ku­sių rin­ki­mų į vie­tos sa­vi­val­dą dėl pa­žei­di­mų per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą te­ko anu­liuo­ti tri­jų sa­vi­val­dy­bių – Tra­kų, Šven­čio­nių ir Ši­lu­tės ra­jo­nų - rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Vė­liau jo­se bu­vo ren­gia­mi pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai, ku­rie pa­pil­do­mai kai­na­vo apie 1,5 mln. eu­rų.

„Jei­gu bal­sa­vi­mas iš anks­to bū­tų vyk­do­mas per elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ter­mi­na­lus, vi­sų šių pa­žei­di­mų bū­tų iš­veng­ta. Ne­be­lik­tų vo­kų, ku­riuos ga­li­ma pa­žeis­ti, nie­kas ne­pa­keis­tų rin­ki­mų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų, nes jie bū­tų už­fik­suo­ti ir elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ter­mi­na­lo prog­ra­mo­je“, - aiš­ki­no J. Ber­na­to­nis.

Pa­sak tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, įdie­gus elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo sis­te­mą at­si­ras­tų dau­giau ga­li­my­bių bal­sa­vi­mo pro­ce­są pa­da­ry­ti pa­to­ges­nį ne­įga­lie­siems. Taip pat pa­leng­vė­tų Sei­mo rin­ki­mų ad­mi­nis­tra­vi­mas.

TM su­skai­čia­vo, kad bal­sa­vi­mui elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis įgy­ven­din­ti rei­kė­tų apie 350 tūkst. eu­rų. Šie pi­ni­gai bū­tų skir­ti in­for­ma­ci­nei sis­te­mai su­kur­ti ir įdieg­ti, taip pat - elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ter­mi­na­lams įsi­gy­ti. Lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Ver­ti­na atsargiai

Ta­čiau tam, kad elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas bū­tų įdieg­tas jau ki­tą­met, įsta­ty­mų pa­tai­soms tu­ri pri­tar­ti Sei­mas. Ti­kė­ti­na, jog sa­vo nuo­mo­nę par­la­men­ta­rai par­eikš per ru­dens se­si­ją. „Ko­mi­te­te dar la­bai ma­žai dis­ku­ta­vo­me apie elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bę“, - LŽ pri­si­pa­ži­no Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bas­tys.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Zi­ta Žvi­kie­nė LŽ aiš­ki­no, kad pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti sten­gia­ma­si už­ti­krin­ti tei­sę bal­suo­ti ir ga­li­my­bę tai da­ry­ti sau­giai. „I­ša­na­li­zuo­si­me mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mus ir pa­teik­si­me iš­va­das“, - ža­dė­jo par­la­men­ta­rė. Jos nuo­mo­ne, no­rint jau ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se įves­ti tik iš­anks­ti­nį elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, rei­kia pa­si­rū­pin­ti elek­tro­ni­nės įran­gos ap­sau­ga. Bū­tent šio­je sri­ty­je Z. Žvi­kie­nė įžvel­gė rim­čiau­sių pa­vo­jų. Be to, anot jos, var­gu ar vi­siems rin­kė­jams nau­jo­ji sis­te­ma bus par­an­ki.

Pir­me­ny­bę teik­tų internetui

Keis­ti iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo tvar­ką siū­lo­ma tik per Sei­mo rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus. Ta­čiau Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rė Jū­ra­tė Ra­guc­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad rei­kė­tų su­vie­no­din­ti iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo tvar­ką per vi­sus - pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sei­mo ir sa­vi­val­dy­bių - rin­ki­mus.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas LŽ tei­gė pri­ta­rian­tis min­čiai, jog at­ėjo me­tas bal­suo­ti nau­do­jan­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ta­čiau jis su­abe­jo­jo, ar iš tie­sų ver­ta pir­miau­sia pe­rei­ti prie elek­tro­ni­nio, o tik vė­liau – prie in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. VRK va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad už­sie­ny­je elek­tro­ni­niu bū­du daž­niau­siai bal­suo­ja­ma, kai vie­nu me­tu ten­ka pil­dy­ti daug biu­le­te­nių. Be to, ga­na grei­tai - per ke­le­tą me­tų - pa­sens­ta pa­ti įran­ga. Ją tek­tų nuo­lat at­nau­jin­ti, o tam vis rei­kė­tų pa­pil­do­mų lė­šų.

„Bal­suo­jant kon­tro­liuo­ja­mo­je ap­lin­ko­je leng­viau už­ti­krin­ti žmo­gaus tei­sę ap­sisp­ręs­ti pa­čiam. Bet gal jau me­tas pa­si­ti­kė­ti rin­kė­jais?“ - re­to­riš­kai klau­sė VRK pir­mi­nin­kas. Z. Vai­gaus­kas taip pat pa­brė­žė, kad bal­sa­vi­mo ter­mi­na­lai ti­kriau­siai ne­pa­tei­sin­tų vil­čių tais at­ve­jais, kai bū­tų itin di­de­lis bal­suo­jan­čių­jų srau­tas, nes jų ga­li­my­bės ri­bo­tos. Per vie­ną dar­bo die­ną taip ga­lė­tų bal­suo­ti apie 200 žmo­nių. To­dėl no­rint, kad bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės iš anks­to bal­suo­ti elek­tro­ni­niu bū­du, pa­vyz­džiui, vien Vil­niu­je, rei­kė­tų de­šim­čių to­kių įren­gi­nių, nes čia per die­ną pa­pras­tai bal­suo­ja apie 9000 rin­kė­jų.