Pirmadienį – tylos minutė teroro išpuolių aukoms pagerbti
Vy­riau­sy­bės spren­di­mu Lie­tu­vo­je pir­ma­die­nį 13 val. skel­bia­ma ty­los mi­nu­tė te­ro­ro iš­puo­lių au­koms pa­gerb­ti.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė šian­dien griež­tai pa­smer­kė te­ro­ro ak­tus ir par­agi­no so­li­da­ri­zuo­tis su Pra­ncū­zi­ja su­nkią šiai ša­liai va­lan­dą.