Pirmadienį – stiprus vėjas ir lietus
Si­nop­ti­kai pers­pė­ja, jog sek­ma­die­nį stip­rė­jan­tis vė­jas pir­ma­die­nį dar la­biau su­stip­rės, o jū­ro­je jis ga­li pa­siek­ti iki 32 me­trų per se­kun­dę. Si­nop­ti­kas Vy­tau­tas Sa­ka­laus­kas sa­ko, jog stip­riau­sias vė­jas pūs Bal­ti­jos jū­ro­je.

„Va­ka­ruo­se jau stip­rė­ja vė­jas ir prie jū­ros jis jau pa­sie­kė 15 me­trų per se­kun­dę ir to­liau stip­rės. (...) Ry­toj ry­tą va­ka­rų Lie­tu­vo­je kai kur iki 21–26 me­trų per se­kun­dę, o štai prie jū­ros – virš jū­ros jis tu­rė­tų įsis­ma­gin­ti iki 28–32 me­trų per se­kun­dę. Tai­gi, stip­riau­sia vė­jas tu­rė­tų bū­ti virš jū­ros, o pa­kran­tė­je ir­gi 28 – kai kur 35 me­trai per se­kun­dę, taip, tai stip­rus vė­jas“, – LRT ra­di­jui sa­kė V.Sa­ka­laus­kas.

Anot jo, pir­mo­je pir­ma­die­nio nak­ties pu­sė­je tem­pe­ra­tū­ra iš­liks ar­ti­ma nu­liui, o di­des­nė­je ša­lies da­ly­je – tei­gia­ma.

Si­nop­ti­kė Al­va Na­ge­ly­tė sa­kė, jog sek­ma­die­nio snie­gą ir šlapd­ri­bą pir­ma­die­nį iš­stums stip­rus vė­jas ir lie­tus, o ki­tą ket­vir­ta­die­nį at­eis dau­giau ši­lu­mos.

„Pir­ma­die­nis bus la­bai vė­juo­tas su ga­na in­ten­sy­viais kri­tu­liais, nak­tį jie gau­ses­ni bus va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se, ry­tą ir die­ną – ry­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se. o stip­riau­si va­ka­ri­nai vė­jai pūs­te­lės ry­tą bei die­ną. Pa­jū­ry­je gū­siai ga­li su­stip­rė­ti net iki 25 me­trų per se­kun­dę ir ki­tur gū­siai taip pat bus pa­vo­jin­gi, svy­ruos tarp 15–20 me­trų per se­kun­dę. Nak­ties pra­džio­je dar ry­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se ga­li tru­pu­tį pa­šal­ti – iki 1 laips­nio šal­čio, o va­ka­ri­niuo­se iš­liks apie 2–4 laips­nius ši­lu­mos. Ry­tą tem­pe­ra­tū­ra kils ir svy­ruos apie 2–7 laips­nius ši­lu­mos, tai­gi, ry­toj snie­gas tu­rė­tų nu­tirp­ti“, – LRT ra­di­jui sa­kė A.Na­ge­ly­tė.

Pa­sak jos, an­tra­die­nį prog­no­zuo­ja­mas lie­tus, snie­gas, šlapd­ri­ba, tar­pais pūs va­ka­rų vė­jas, jo gū­siai bus silp­nes­ni nei pir­ma­die­nį, bet ir­gi stip­ro­ki – nuo 8 ki 13 me­trų per se­kun­dę, pa­jū­ry­je – apie 15–17 me­trų per se­kun­dę. Nak­ties tem­pe­ra­tū­ra bus ar­ti­ma nu­liui, die­ną – tarp 1–4 laips­nių ši­lu­mos, prie jū­ros – 6 laips­niai ši­lu­mos.

„Tre­čia­die­nis bus ra­mes­nis, nak­tį kri­tu­lių ne­nu­ma­to­ma, tem­pe­ra­tū­ra silp­nai ne­igia­ma, die­ną svy­ruos apie 1–5 laips­nius ši­lu­mos. Na, o ket­vir­ta­die­nį į Lie­tu­vą su lie­tu­mi plūs­te­lės stip­ri ši­lu­mos ban­ga ir jau die­ną tem­pe­ra­tū­ra kils nuo 4 iki 9 laips­nių ši­lu­mos“, – sa­kė si­nop­ti­kė.

Anot jos, nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį pa­sni­go dau­ge­ly­je ša­lies ra­jo­nų, po snie­gu su­si­da­rė plik­le­dis.

„Ry­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se snie­gas ne­la­bai sku­bės tirp­ti, die­na bus ne­la­bai šil­ta. Tem­pe­ra­tū­ra ry­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se svy­ruos tarp 0–1 laips­nio ši­lu­mos, o va­ka­rų Lie­tu­vo­je nu­ma­to­ma apie 2–3 laips­nius ši­lu­mos. Prie jū­ros va­ka­rė­jant su­šils iki 7 laips­nių ši­lu­mos“, – sa­kė A. Na­ge­ly­tė.

Anot jos, an­tro­je die­nos pu­sė­je va­ka­ri­nius ra­jo­nus pa­sieks nau­ja kri­tu­lių zo­na, apie vi­dur­die­nį vi­du­rio Lie­tu­vo­je trum­pam ga­li pra­gied­rė­ti, pūs pa­ma­žu stip­rė­jan­tis piet­va­ka­rių vė­jas, prie jū­ros jo gū­siai sieks 15–19 me­trų per se­kun­dę.