Pirmą sykį priimtas biudžetininkų algas reguliuojantis įstatymas
An­tra­die­nį Sei­mas bai­gė pri­im­ti biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo tvar­ką re­gu­liuo­sian­tį įsta­ty­mą. Tai pir­mas toks įsta­ty­mas, nes iki šiol jiems mo­kė­ta, re­mian­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu. Įsta­ty­mas pa­lies apie 180 tūkst. žmo­nių – so­cia­li­nius, kul­tū­ros dar­buo­to­jus, mo­ky­to­jus, jų pa­dė­jė­jus, tre­ne­rius, psi­cho­lo­gus, sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jus, ku­rie nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ki­tus.

Ta­čiau įsta­ty­mas ne­bus tai­ko­mas aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jams, vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams, po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams, ku­rių at­ly­gi­ni­mus re­gu­liuo­ja ki­ti tei­sės ak­tai.

„Tai nau­jas švie­žias gū­sis, pa­ga­liau ju­dė­si­me link su­tar­ti­nių san­ty­kių, prie­dai taps ma­žiau svar­būs. Ma­nau, au­gant mū­sų eko­no­mi­kai, jos ga­li­my­bėms pri­va­lės di­dė­ti dar­bo už­mo­kes­tis“, – an­tra­die­nį sa­kė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas.

Už tei­sės ak­tą bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai, sep­ty­ni bu­vo prieš, 35 su­si­lai­kė.

Įsta­ty­mą par­la­men­ta­rams te­ko pri­im­ti sku­biai, nes po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mo al­gas reg­la­men­ta­vęs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas nuo šių me­tų sau­sio nu­sto­jo ga­lio­ti. KT par­eiš­kė, kad pa­gal dar­bo su­tar­tis vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se, įmo­nė­se dir­ban­čių as­me­nų dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mas ne pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, o įsta­ty­mą.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų par­ei­gy­bės da­bar su­skirs­to­mos į ke­tu­ris ly­gius bei tris gru­pes. Dar­bo už­mo­kes­tį su­da­rys par­ei­gi­nė al­ga su pa­sto­vią­ja ir kin­ta­mą­ja da­li­mis, prie­mo­kos, iš­mo­kos už dar­bą poil­sio ir šven­čių die­no­mis, nak­ti­mis, virš­va­lan­džius bei pre­mi­jos.

Vie­na pa­grin­di­nių nau­jo­vių – kad pa­sto­vio­ji dar­bo už­mo­kes­čio da­lis bus nu­sta­to­ma par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tą dau­gi­nant iš par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­džio. Šis bus nu­sta­to­mas na­cio­na­li­nė­je ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je, tai yra su­ta­rus prof­są­jun­goms ir Vy­riau­sy­bei.

Šie­met ga­lios vals­ty­bės tar­nau­to­jams Sei­mo jau nu­sta­ty­tas ba­zi­nis dy­dis – 130,5 eu­ro.

Taip pat an­tra­die­nį Sei­mas su­da­rė ga­li­my­bę dar­buo­to­jui tai­ko­mą par­ei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies koe­fi­cien­tą pa­di­din­ti dvi­gu­bai – iki 100 pro­cen­tų. Bu­vęs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas tai lei­do da­ry­ti nuo 45 iki 65 pro­cen­tų. Ko­kį koe­fi­cien­tą tai­ky­ti, spren­džia įstai­gos va­do­vas.

Šią nau­jo­vę kri­ti­ka­vo eksp­rem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Anot jo, per di­de­lė dar­bo už­mo­kes­čio da­lis pri­klau­sys nuo va­do­vo va­lios.

„Du treč­da­lius at­ly­gi­ni­mo va­do­vai ga­lės nu­sta­ty­ti pa­gal sim­pa­ti­jas, an­ti­sim­pa­ti­jas. (...) Grį­žo­me į se­ną si­tua­ci­ją ir dar blo­ges­nę si­tua­ci­ją“, – tei­gė jis.

Tuo me­tu T.To­mi­li­nas tvir­ti­no, kad tai su­da­ro ga­li­my­bę pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes į re­gio­nus, iš­lai­ky­ti juos Lie­tu­vo­je bei trūks­ta­mus spe­cia­lis­tus įstai­go­je.

„Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad al­gų sis­te­mos yra re­gu­liuo­ja­mos ko­lek­ty­vi­niais su­si­ta­ri­mais. (...) Aiš­ku, jei­gu jų ne­bus, de­ja, tu­ri­me to­kią si­tua­ci­ją, kad ne­sant dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mui al­gas nu­sta­ti­nės įstai­gų va­do­vai, o jie va­do­vau­sis aukš­tes­nių ins­tan­ci­jų spren­di­mais. Pa­vyz­džiui, nu­sta­tant al­gą tre­ne­riui Uk­mer­gė­je, pa­ti­kė­ki­te, ne Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ar mo­kyk­la nu­sta­tys tą al­gą, bet Spor­to de­par­ta­men­to tam ti­krais tei­sės ak­tais. Poįs­ta­ty­mi­nis ak­tas nu­sta­tys ri­bas ir tvar­kas“, – sa­kė T.To­mi­li­nas.

Be to, anot jo, ko­kį koe­fi­cien­tą tai­ky­ti lems ir įstai­gos tu­ri­mos lė­šos.

Dar vie­na nau­jo­vė – skai­čiuo­jant at­ly­gi­ni­mus įve­da­ma kin­ta­mo­ji da­lis. Ji pri­klau­sys nuo dar­buo­to­jo pra­ėju­sių me­tų veik­los ver­ti­ni­mo. Ši da­lis bus nu­sta­to­ma vie­niems me­tams ir ga­lės siek­ti iki 50 proc. par­ei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies. Na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių kul­tū­ros ir me­no įstai­gų va­do­vams ši da­lis ga­lės siek­ti iki dvie­jų par­ei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džių.

Įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad kon­kre­čius par­ei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­sios da­lies dy­džius nu­sta­tys biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas.

Mo­ky­to­jams ir dar­bi­nin­kams par­ei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­ji da­lis ne­bus nu­sta­to­ma.

„Mo­ky­to­jai pri­ly­gi­na­mi ne­kva­li­fi­kuo­tiems dar­buo­to­jams (...). Mes siun­čia­me la­bai blo­gą sig­na­lą ge­riau­siems mo­ky­to­jams ar­ba no­rin­tie­siems, ar­ba sva­jo­jan­tie­siems tap­ti mo­ky­to­jais: žiū­rė­ki­te jū­sų kva­li­fi­ka­ci­ja, jū­sų pa­siek­ti re­zul­ta­tai, jū­sų sėk­mės is­to­ri­jos ne­be­tu­rės to­kios reikš­mės. Ne­leis­da­mi nu­sta­ty­ti kin­ta­mo­sios da­lies tūks­tan­čiams mo­ky­to­jų Lie­tu­vo­je sa­ko­me: žiū­rė­ki­te, ne­sis­kai­to jū­sų pa­siek­ti re­zul­ta­tai, jū­sų auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tai ir taip to­liau“, – tei­gė li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

T.To­mi­li­nas pa­brė­žė, kad į įsta­ty­mą įra­šy­ta svar­bi nuo­sta­ta – kad pri­ėmus įsta­ty­mą, nė vie­nai dar­buo­to­jų gru­pei al­gos ne­ga­li su­ma­žė­ti.

Anot jo, šių me­tų biu­dže­te skir­ta apie 33 mln. eu­rų biu­dže­ti­nin­kų ir mo­ky­to­jų al­goms di­din­ti.

„Ma­ne (So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo) mi­nis­te­ri­ja pa­ti­ki­no, kad nu­ma­to­ma di­din­ti pir­miau­sia ma­žiau­siai už­dir­ban­čių spe­cia­lis­tų al­gas, nuo 10 iki 37 eu­rų vi­du­ti­niš­kai di­dės mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mai“, – tvir­ti­no T.To­mi­li­nas.

Pre­mi­jos biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams ga­lės bū­ti mo­ka­mos ne dau­giau kaip kar­tą per me­tus, at­li­kus vien­kar­ti­nes ypač svar­bias įstai­gos veik­lai už­duo­tis, ir kar­tą – už ge­rus dar­bo re­zul­ta­tus.

Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė dar­buo­to­jui skir­ti ir pa­šal­pą, jei­gu jo ma­te­ria­li­nė būk­lė ta­po su­nki dėl jo pa­ties ar šei­mos na­rių li­gos, mir­ties, sti­chi­nės ne­lai­mės, tur­to ne­te­ki­mo. Mak­si­ma­lus pa­šal­pos dy­dis – pen­kių MMA dy­džio. Da­bar tai bū­tų – iki 1900 eu­rų.

Jei­gu pre­zi­den­tė pa­si­ra­šys mi­nė­tą įsta­ty­mą, jis pra­dės veik­ti va­sa­rio 1 die­ną.