Pirmą kartą per 26 metus turime perteklinį biudžetą
Pa­aiš­kė­jus, kad val­džios sek­to­riaus biu­dže­tas 2016 me­tais pir­mą kar­tą per 26 me­tus bu­vo per­tek­li­nis, fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka sa­ko, jog per­tek­liaus ga­li­ma ti­kė­tis ir at­ei­ty­je.

„Taip“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tre­čia­die­nį sa­kė V.Ša­po­ka, at­sa­ky­da­mas į BNS klau­si­mą, ar per­tek­li­nio biu­dže­to ga­li­ma ti­kė­tis ir at­ei­ty­je,

Anot jo, nors val­džios biu­dže­to per­tek­lius per­nai bu­vo pa­siek­tas pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je, tai ne­reiš­kia, kad ga­li­ma at­si­pa­lai­duo­ti.

„Skai­čia­vi­mai ro­do, kad yra tam ti­kras per­tek­lius. Tai pir­mas kar­tas is­to­ri­jo­je, bet at­si­pa­lai­duo­ti dėl ši­to ne­ver­ta. Bū­ti­na at­sa­kin­gai, tiks­lin­gai pla­nuo­ti ir val­dy­ti vie­šuo­sius iš­tek­lius, kad vals­ty­bė ga­lė­tų vys­ty­tis tva­riai. Tu­rė­da­mi 40 pro­cen­tų sko­lą nuo BVP, ma­nau, kad tu­ri­me at­sa­kin­gai val­dy­ti fi­nan­sus ir at­si­sa­ky­ti nuo­la­ti­nio de­fi­ci­to pra­kti­kos“, – kal­bė­jo V.Ša­po­ka.

Eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da BNS sa­kė, jog la­biau­siai per­tek­li­nį biu­dže­tą lė­mė ge­res­nis mo­kes­čių su­rin­ki­mas.

„Tie­siog ren­ka­me pa­ja­mas ir mo­kes­čių įplau­kas ge­riau ne­gu pla­nuo­ja­me. Pla­nuo­ja­mi dy­džiai yra kon­ser­va­ty­ves­ni, juos pa­vyks­ta pra­nok­ti. Dėl to, kai vis­kas su­si­ve­da į bend­rą su­mą, si­tua­ci­ja gau­na­si, kad pla­nuo­ja­mas biu­dže­te de­fi­ci­tas, o de fac­to gau­na­si biu­dže­to per­tek­lius. Ir anks­tes­niais me­tais bū­da­vo pla­nuo­ja­mas di­des­nis biu­dže­to de­fi­ci­tas, bet me­tų pa­bai­go­je iš­aiš­kė­da­vo, kad jis vi­siš­kai mi­ni­ma­lus“, – ko­men­ta­vo SEB ban­ko eko­no­mis­tas.

Jo tei­gi­mu, mo­kes­čių su­rin­ki­mas pa­ste­bi­mai pa­ge­rė­jo nuo 2014–2015 me­tų, kai bu­vo pa­ge­rin­tas skait­me­ni­nis mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mas, iden­ti­fi­kuo­tos silp­no­sios vie­tos, „apš­vies­ti“ sek­to­riai, ku­rie gal­būt pikt­nau­džiau­da­vo mo­kes­čių ne­prie­mo­ko­mis, ta­čiau ne­no­rė­da­mi su­si­lauk­ti ne­ma­lo­nu­mų, jie sa­va­no­riš­kai pa­dė­jo dek­la­ruo­ti kur kas di­des­nes su­mas ne­gu anks­čiau.

Anot G.Nau­sė­dos, per­nai pa­sie­kus biu­dže­to per­tek­lių, ne­de­rė­tų at­si­pa­lai­duo­ti ir gal­vo­ti, jog ga­li­ma dau­giau iš­lai­dau­ti.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, val­džios sek­to­riaus per­tek­lius per­nai sie­kė 112,3 mln. eu­rų ir, BNS skai­čia­vi­mais, su­da­rė 0,29 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). 2015 me­tais val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas sie­kė 74,7 mln. eu­rų.

Sek­to­riaus pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo 2,2 proc. iki 13,326 mlrd. eu­rų, iš­lai­dos – 0,8 proc. iki 13,214 mlrd. eu­rų.

Val­džios sek­to­rių su­da­ro cen­tri­nė val­džia, vie­tos val­džia ir so­cia­li­niai fon­dai.