Pirmą kartą ne JAV teritorijoje – žvalgybos kursai
JAV ka­riai Ruk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja Žval­gy­bos ir ste­bė­ji­mo va­dų kur­są, tai ir pir­mą kar­tą ne JAV te­ri­to­ri­jo­je vyk­sian­tis kur­sas.

Lie­tu­vo­je be­si­tre­ni­ruo­jan­tis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ro­ta­ci­nių pa­jė­gų 173-io­sios oro de­san­to bri­ga­dos 503-io­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 2-asis ba­ta­lio­nas pir­mą kar­tą ne JAV te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ja Žval­gy­bos ir ste­bė­ji­mo va­dų kur­są, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Tai 25 die­nas trun­kan­ti JAV ka­riuo­me­nės mo­ky­mo prog­ra­ma pus­ka­ri­nin­kiams ir ka­ri­nin­kams, api­man­ti es­mi­nius žval­gy­bos, ste­bė­ji­mo ir tai­ki­nio vie­tos nu­sta­ty­mo pri­nci­pus.

Tai fi­ziš­kai ir psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gas kur­sas, ku­rio me­tu iš­moks­ta­ma svar­biau­sių žval­gy­bos pri­nci­pų, tin­kan­čių vi­soms ka­ri­nėms spe­cia­ly­bėms. Kur­so pa­bai­go­je vyk­do­mos ke­lių die­nų truk­mės ver­ti­na­mos lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos, jos vyks­ta tiek ap­gy­ven­din­to­se, tiek miš­kin­go­se vie­to­vė­se.

Kur­so da­ly­viai lau­ko ir kla­sės są­ly­go­mis mo­ko­mi dar­bo su žval­gy­bi­ne įran­ga, in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo, in­fil­tra­vi­mo­/iš­ve­di­mo iš te­ri­to­ri­jos ir ki­tų įgū­džių. Vė­liau da­ly­viai pla­nuo­ja ir vyk­do bai­gia­mą­sias pra­ty­bas, ku­rio­se ver­ti­na­mi jų nau­jie­ji įgū­džiai. Kur­so me­tu par­en­gia­mi skir­tin­gas žval­gy­bos ir ste­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas ga­lin­tys vyk­dy­ti ka­riai, ku­rie su­stip­ri­na bet ko­kio ka­ri­nio vie­ne­to ko­vi­nį efek­ty­vu­mą.

Lie­tu­vo­je kur­są ren­gia JAV ka­riuo­me­nės 173-io­sios oro de­san­to bri­ga­dos 503-io­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 2-ojo ba­ta­lio­no oro de­san­ti­nin­kai, taip pat ka­riai iš Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Slo­va­ki­jos.