Pirkti alkoholio – su asmens dokumentu
Lie­tu­vos di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų par­duo­tu­vė­se nuo penk­ta­die­nio no­rint įsi­gy­ti al­ko­ho­lio, iš pir­kė­jų bus rei­ka­lau­ja­ma par­ody­ti as­mens do­ku­men­tą. Ši tvar­ka ga­lios pre­ky­bos tink­lų „Ma­xi­ma“, „I­ki“, „Ri­mi“, „Nor­fa“, „Pris­ma“, „Ai­bė“ ir Lie­tu­vos koo­pe­ra­ty­vų są­jun­gos par­duo­tu­vė­se. „Lidl“ tink­las prie šios ak­ci­jos ne­pri­si­jun­gė.

Nau­ją tvar­ką pa­siū­lę pre­ky­bi­nin­kai tei­gia sie­kian­tys už­kirs­ti ke­lią al­ko­ho­lio par­da­vi­mui ne­pil­na­me­čiams ir ska­tin­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą. Pa­sak jų, jo­kie pir­kė­jų duo­me­nys ne­bus ren­ka­mi, ka­si­nin­kams už­teks tik par­ody­ti do­ku­men­tą su gi­mi­mo da­ta.

Kri­ti­kai sa­ko, kad to­kiu žings­niu pre­ky­bos tink­lai sie­kia vi­suo­me­nės pyk­tį nu­kreip­ti į po­li­ti­kus, svars­tan­čius siū­ly­mus al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­ti spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, su­trum­pin­ti pre­ky­bos juo lai­ką.

L.Vi­li­mas: ska­ti­na­mas sąmoningumas

Nau­ja tvar­ka nu­ma­ty­ta me­mo­ran­du­me, ku­rį bir­že­lį pre­ky­bi­nin­kai pa­si­ra­šė su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru Ju­ru Po­že­la.

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Lau­ry­nas Vi­li­mas sa­ko, kad me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šę pre­ky­bos tink­lai Lie­tu­vo­je uži­ma bent 95 proc. al­ko­ho­lio pre­ky­bos par­duo­tu­vė­se rin­kos.

Jo tei­gi­mu, pre­ky­bi­nin­kai prie ini­cia­ty­vos ra­gi­na jung­tis nak­ti­nius klu­bus ir ba­rus, kad jie prie įėji­mo pra­šy­tų pil­na­me­tys­tę pa­tvir­ti­nan­čių as­mens do­ku­men­tų.

Pa­sak L.Vi­li­mo, kad pir­kė­jų gi­mi­mo da­ta kol kas ne­bus su­ve­da­ma į duo­me­nų ba­zes, bet tai ga­li bū­ti da­ro­ma at­ei­ty­je.

„Bent jau pa­čio­je pra­džio­je nė vie­nas tink­las nė­ra par­uo­šęs ir ne­tu­ri tech­ni­nių ga­li­my­bių įve­di­nė­ti gi­mi­mo da­tos. Apie tai yra tik mąs­to­ma at­ei­čiai – kad bū­tų dar pa­pras­čiau ir efek­ty­viau už­ti­kri­na­ma ta prie­mo­nė“, – kal­bė­jo L.Vi­li­mas.

Jis sa­kė ti­kįs, kad do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mas pa­dės spręs­ti al­ko­ho­liz­mo Lie­tu­vo­je prob­le­mą, ska­tin­ti vi­suo­me­nės, ypač jau­ni­mo, są­mo­nin­gu­mą.

„Mums pel­nas iš al­ko­ho­lio nė­ra pri­ori­te­tas, o ka­si­nin­kui do­ku­men­to par­ody­mas yra sim­bo­li­nis veiks­mas, pa­gal ką aš par­odau, kad esu są­mo­nin­gas var­to­to­jas. Jei­gu ne jūs sto­vin­tis ei­lė­je, tai ki­tas par­odys ir pa­aiš­kins jau­nes­niam žmo­gui, ko­dėl jis da­ro to­kį veiks­mą ir tai keis po­žiū­rį, nes da­bar sta­tis­ti­ka sa­ko, kad 80 proc. mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų yra var­to­ję al­ko­ho­lio. Jei­gu ši sta­tis­ti­ka ne­pyk­do, o pyk­do tik pats fak­tas, kad rei­kės ro­dy­ti ar bus ne­pa­to­gu­mas ro­dy­ti do­ku­men­tą, tai ski­ria­si mū­sų ver­ty­bės“, – BNS kal­bė­jo L.Vi­li­mas.

Pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vas ma­no, kad al­ko­ho­lio par­da­vi­mai dėl to su­ma­žės: „Ti­ki­mės, kad su­ma­žės, kiek – su­nku prog­no­zuo­ti, ir tas su­ma­žė­ji­mas ne­pe­reis į ne­le­ga­lią še­šė­li­nę rin­ką“.

S.Ga­la­daus­kas: par­da­vi­mai ga­li net ūg­tel­ti

Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas ti­ki­si, kad pre­ky­bi­nin­kai ne­be­bus kal­ti­na­mi, jog par­duo­da al­ko­ho­lį ne­pil­na­me­čiams.

„Bent jau ne­bus pre­ky­bi­nin­kams ta kal­tė (me­ta­ma), kad nu­si­per­ka ne­pil­na­me­čiai. Tai fak­tas, nes da­bar jie pa­ti­ria di­džiu­lį spau­di­mą dėl to, kai yra įsi­ti­ki­na­ma, kad ga­li al­ko­ho­lio nu­si­pirk­ti ne­pil­na­me­čiai,“ – BNS tei­gė alu­da­rių at­sto­vas.

S.Ga­la­daus­kas ma­no, kad al­ko­ho­lio par­da­vi­mai ga­li net pa­di­dė­ti.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti. Gal­būt pa­si­keis pir­ki­mo įpro­čiai – žmo­nės pirk­da­mi ir ži­no­da­mi, kad rei­kės tu­rė­ti do­ku­men­tą, la­biau pla­nuos, o kai pla­nuo­ja­ma, nu­si­per­ka­ma daž­nai dau­giau ne­gu ma­žiau“, – pa­žy­mė­jo jis.

Jo tei­gi­mu, al­ko­ho­lio par­da­vi­mas tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se su­kel­tų per daug ne­pa­to­gu­mų.

„Ma­žes­ni ne­pa­to­gu­mai tu­rė­ti ir pa­teik­ti do­ku­men­tą, ne­gu spren­di­mas par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se. Tai bū­tų žy­miai di­des­nis ne­pa­to­gu­mas, ne­gu kad par­ody­ti da­bar prie ka­sos do­ku­men­tą. Ta­da pik­tin­tu­mės dar la­biau. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad jums vie­no bu­te­lio vy­no va­žiuo­ti rei­kės į ra­jo­no cen­trą ir dar tam ti­kro­mis va­lan­do­mis – ar ne­bus di­des­nis ne­pa­to­gu­mas, ne­gu su sa­vi­mi tu­rė­ti do­ku­men­tą“, – tei­gė alu­da­rių gil­di­jos va­do­vas.

A.Ve­ry­ga: ne­aiš­ku, kas kontroliuos

Kai ku­rie po­li­ti­kai ir ak­ty­vis­tai, siū­lan­tys al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, trum­pin­ti par­da­vi­mo lai­ką ar nu­ma­ty­ti di­des­nį am­žiaus slenks­tį, įžvel­gia vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją.

Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės koa­li­ci­jos pre­zi­den­tas Au­re­li­jus Ve­ry­ga, kan­di­da­tuo­jan­tis į Sei­mą su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, tei­gia, kad vers­li­nin­kai šiuo žings­niu ga­li gau­ti „pa­pil­do­mų sver­tų įpa­rei­go­ti po­li­ti­kus de­rė­tis su jais“.

Jis prog­no­zuo­ja, kad jei­gu pre­ky­bi­nin­kai at­ei­ty­je nu­tars fik­suo­ti al­ko­ho­lio pir­kė­jų gi­mi­mo da­tą, tie duo­me­nys bus nau­do­ja­mi rin­ko­da­rai.

„Pui­kiau­sias šan­sas pri­si­rink­ti pa­pil­do­mų duo­me­nų. Ži­no­da­mi, ko­kius gė­ri­mus per­ka ko­kio am­žiaus žmo­nės, jie pui­kiau­siai ga­li for­muo­ti tiks­li­nes gru­pes, pa­siū­ly­ti spe­cia­lias nuo­lai­das“, – kal­bė­jo A.Ve­ry­ga.

A.Ve­ry­gai taip pat ki­lo klau­si­mas, ko­kios sank­ci­jos bus tai­ko­mos toms par­duo­tu­vėms ar dar­buo­to­jams, ku­rios ne­ti­krins do­ku­men­tų – ne­nu­ma­ty­ta, kas ir kaip kon­tro­liuos, ar lai­ko­ma­si me­mo­ran­du­mo, ko­kia bus at­sa­ko­my­bė už pa­žei­di­mus.

„Juk da­bar pre­ky­bi­nin­kai yra įsta­ty­mo, o ne tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mų įpa­rei­go­ti ti­krin­ti do­ku­men­tus, kai ky­la įta­ri­mas (kad al­ko­ho­lio no­ri įsi­gy­ti ne­pil­na­me­tis), bet tai ne­vei­kia kaip mo­ty­vas vers­li­nin­kams lai­ky­tis įsta­ty­mo, pa­vyz­džiui, už pa­kar­to­ti­nį al­ko­ho­lio par­da­vi­mą yra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­nai­kin­ti li­cen­ci­ją pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, bet vers­li­nin­kai ge­riau nai­ki­na įmo­nę, kur bu­vo pa­žei­di­mas, stei­gia ki­tą, kad gau­tų li­cen­ci­ją, ne­gu lai­ko­si įsta­ty­mo. Čia net ne įsta­ty­mas, o ša­kė­mis ant van­dens pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas – jis ne­tu­ri jo­kios ju­ri­di­nės ga­lios“, – tei­gė A.Ve­ry­ga.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­si­sa­kė dar griež­čiau – jo tei­gi­mu, pre­ky­bi­nin­kai šia ak­ci­ja ty­čio­ja­si iš vi­suo­me­nės, to­dėl į tai par­ti­ja at­sa­kys vals­ty­bi­niu al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­liu.

A.Ma­tu­las: ti­krin­ti sen­jo­rus – laz­dos perlenkimas

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las pre­ky­bi­nin­kų idė­ją va­di­na dvip­ras­miš­ka ir ža­da, kad po­li­ti­kai „ši­tą si­tua­ci­ją ste­bės, nes ty­čio­tis iš žmo­nių ne­leis“. Pa­sak jo, ti­krin­ti tų žmo­nių, ku­rie aki­vaiz­džiai nė­ra ne­pil­na­me­čiai, do­ku­men­tus, „y­ra laz­dos per­len­ki­mas“.

„Jei­gu bus bus tuo pikt­nau­džiau­ja­ma – pra­šo­ma do­ku­men­tų ir iš vy­res­nių ne­gu 18 me­tų žmo­nių... Jei­gu tie duo­me­nys bus kaž­kur fik­suo­ja­mi – įve­di­nė­ja­mi, ta­da bus gru­bus įsta­ty­mo pa­žei­di­mas. Ta­da par­la­men­tas im­si­mės prie­mo­nių, kad žmo­gaus duo­me­nys bū­tų ap­sau­go­mi“, – BNS tei­gė A.Ma­tu­las.

Pa­sak jo, pre­ky­bi­nin­kai šia ak­ci­ja sie­kia su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę, įvel­ti ją į dis­ku­si­jas, nu­kreip­ti jų pyk­tį į po­li­ti­kus, kad šie ne­priim­tų pa­tai­sų, ku­rio­mis siū­lo­ma al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­ti spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, su­trum­pin­ti pre­ky­bos lai­ką.

„Jie pa­tys sa­ko, kad al­ko­ho­lio par­da­vi­mai, kai bus ti­kri­na­mi as­mens do­ku­men­tus, su­ma­žės apie 14–15 proc. Tai iš­ei­na, kad da­bar jie par­da­vi­nė­ja al­ko­ho­lį 14–15 proc. ne­pil­na­me­čių „, – svars­tė po­li­ti­kas.

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pre­ky­bi­nin­kų rei­ka­la­vi­mą pa­va­di­no „se­niai ne­re­gė­ta kvai­lys­te“ ir pa­ža­dė­jo im­tis veiks­mų, kad ši tvar­ka bū­tų pa­nai­kin­ta.

So­cial­de­mo­kra­tų iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Vy­riau­sy­bė ir ki­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jos ne­reg­la­men­ta­vo šio žings­nio. Par­ti­jos val­dy­bos var­du pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me pre­ky­bi­nin­kų ak­ci­ja pla­čiau nei gi­ria­ma, nei pei­kia­ma, tik pa­žy­mi­ma, jog „so­cial­de­mo­kra­tai nuo­sek­liai pa­si­sa­ko už al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą“.

G.Be­lian: vie­na ak­ci­ja prob­le­mos neišspręs

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to at­sto­vės Gra­ži­nos Be­lian tei­gi­mu, no­rint ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je, ak­ci­jos ne­pa­kan­ka, ta­čiau de­par­ta­men­tas to­kiai pre­ky­bi­nin­kų sa­vi­re­gu­lia­ci­jos prie­mo­nei ne­prieš­ta­rau­ja, nes ji duos nau­dos.

„Ak­ci­ja nu­kreip­ta į vie­ną tiks­li­nę prie­mo­nę – la­biau už­ti­krin­ti, kad par­da­vė­jai al­ko­ho­lio ne­par­duo­tų ne­pil­na­me­čiam as­me­niui. Jei­gu kal­bė­ti apie vi­są al­ko­ho­lio ma­ži­ni­mą, prie­mo­nių spek­tras tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mas žy­miai pla­tes­nis – ši ak­ci­ja tik vie­na iš dau­ge­lio“, – BNS tvir­ti­no G.Be­lian.

Ji sa­kė, kad de­par­ta­men­tas ne­vyk­do ak­ci­jų, kur slap­tie­ji pir­kė­jai ti­kri­na, kaip pre­ky­bi­nin­kai lai­ko­si al­ko­ho­lio pre­ky­bos tai­syk­lių.

G.Be­lian taip pat vi­lia­si, kad pre­ky­bi­nin­kų ak­ci­ja at­gra­sys nuo spon­ta­niš­ko al­ko­ho­lio pir­ki­mo: „Gal­būt pra­eis no­ras su cha­la­tu bėg­ti pirk­ti vy­no“.

Ji taip pat pa­ste­bė­jo, kad be do­ku­men­tų al­ko­ho­lis ne­bus par­duo­da­ma aso­cia­liems as­me­nims, ku­rių daž­nas net ne­tu­ri jo­kio as­mens do­ku­men­to.

F.Pe­traus­kas: že­mi­na­mi gar­bin­go am­žiaus žmonės

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­rius Fe­lik­sas Pe­traus­kas BNS sa­kė, kad me­mo­ran­du­mo ini­cia­to­riai ne­pa­gal­vo­jo, kaip rei­kės jį įgy­ven­din­ti.

„Mi­nis­te­ri­ja su vers­li­nin­kais pa­si­ra­šo me­mo­ran­du­mą, ten ką, nė­ra tei­si­nin­kų, nie­kas ne­pa­gal­vo­ja apie tai, kad bus pa­žeis­tos pa­pras­tos mo­ra­li­nės tei­sės, kad bus žmo­gaus pa­že­mi­ni­mas, kad jis gar­bin­go am­žiaus, o iš jo per­kant al­ko­ho­lį bus rei­ka­lau­ja­ma par­ody­ti as­mens do­ku­men­tą. Šian­dien nė­ra jo­kiuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta rei­ka­lau­ti iš kiek­vie­no pi­lie­čio do­ku­men­tų, jei­gu jis per­ka al­ko­ho­lį,“ – tei­gė jis.

Jis pa­ti­ki­no, kad tar­ny­ba tirs skun­dus, jei­gu jų bus: „Dar jų ne­tu­ri­me, juo­lab, kad, gir­dė­jau, pre­ky­bi­nin­kai lanks­čiai į tai žiū­rės, ta­da ma­ty­si­me, ar bus prob­le­mų ir ko­kia ins­ti­tu­ci­ja ne­su­dir­bo ir ką vir­ši­jo pre­ky­bi­nin­kai“.

Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Eval­da Šiš­kaus­kie­nė va­di­na per­tek­li­niu rei­ka­la­vi­mą do­ku­men­tus ro­dy­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

„Tai ne bū­das ko­vai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Ne­ma­tau ir ne­sup­ran­tu tiks­lo, ko­dėl rei­kia kiek­vie­ną ti­kri­ni“, – BNS tei­gė ji.

E.Šiš­kaus­kie­nė ti­ki­no, kad aso­cia­ci­jos įmo­nės ne­pri­si­jung­tų prie to­kios pre­ky­bi­nin­kų ak­ci­jos.

Tre­ti Europoje

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ten­ka į dau­giau­sia al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių Eu­ro­pos ša­lių tre­je­tu­ką. Apie bū­ti­ny­bę ri­bo­ti jo var­to­ji­mą im­ta gar­siau kal­bė­ti po ša­lį su­krė­tu­sių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­dė gir­tau­jan­tys as­me­nys.

Pa­sta­rai­siais mė­ne­siais daug dis­ku­si­jų ke­lia ir ki­tas siū­ly­mas, ku­riuo sie­kia­ma ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą – užd­raus­ti vi­sų for­mų al­ko­ho­lio rek­la­mą. Įsta­ty­mo ini­cia­to­riai, ku­rie su­rin­ko per 50 tūkst. par­ašų, tei­gia, kad al­ko­ho­lio rek­la­ma ska­ti­na vai­kus pra­dė­ti var­to­ti al­ko­ho­lį anks­čiau, o jau var­to­jan­čius pa­aug­lius pa­ska­ti­na var­to­ti al­ko­ho­lį in­ten­sy­viau. Lie­tu­vos in­ter­ne­ti­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vai tei­gia, kad užd­rau­dus al­ko­ho­lio rek­la­mą ji ga­li per­si­kel­ti į už­sie­ny­je re­gis­truo­tus tink­lus, o stai­ga ne­te­kus pa­ja­mų nu­ken­tė­tų ži­niask­lai­dos ko­ky­bė.