Piratų įkaitai grįžo į Klaipėdą
Pir­ma­die­nį į uos­ta­mies­tį grį­žo du lie­tu­viai jū­rei­viai, ku­rie bu­vo pa­grob­ti prie Ni­ge­ri­jos kran­tų ir lai­ky­ti įkai­tais pi­ra­tų.

Tai šian­dien lzi­nios.lt pa­tvir­ti­no jū­rei­vius įdar­bi­nu­sios įmo­nės „Balt­lan­ta“ Per­so­na­lo sky­riaus va­do­vas Sau­lius Žu­kaus­kas.

Anot jo, vy­rai yra fi­ziš­kai svei­ki, il­si­si na­mie ir ban­do at­si­gau­ti psi­cho­lo­giš­kai.

„Dau­giau ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, nes jū­rei­viai as­me­niš­kai pra­šė ap­sau­go­ti juos nuo vie­šu­mo. Žmo­nės juk pa­ty­rė di­džiu­lį psi­cho­lo­gi­nį stre­są. Pa­tys su­pras­ki­te, gal juos ten džiung­lė­se ka­li­no“, – tei­gė S.Žu­kaus­kas.

Jū­rei­viai bu­vo pa­leis­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Juos Ni­ge­ri­jos pi­ra­tai pa­gro­bė iš Ru­si­jos įmo­nei pri­klau­san­čio lai­vo „So­lar­te“, ku­ris pluk­dė šal­dy­tą žu­vį tarp Ni­ge­ri­jos ir Las Pa­lmo Ka­na­rų sa­lų.

De­ry­bos dėl Lie­tu­vos jū­rei­vių iš­lais­vi­ni­mo vy­ko be­vei mė­ne­sį.

„Kur kas il­giau de­ry­bos trun­ka prie kran­tų, ku­riuo­se šei­mi­nin­kau­ja pi­ra­tai iš So­ma­lio. Mė­nuo de­ry­boms – pa­ly­gin­ti yra nor­ma­lus lai­ko­tar­pis. Ši­to­je Af­ri­kos va­ka­ri­nio kran­to pu­sė­je de­ry­bos už­trun­ka nuo tri­jų sa­vai­čių iki dau­giau nei mė­ne­sio. Tai to­se ri­bo­se ir pa­vy­ko su­si­de­rė­ti“, – ko­men­ta­vo Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Pe­tras Be­kė­ža.

Lai­vas „So­lar­te“ bu­vo už­pul­tas spa­lio 19 die­ną Ni­ge­ri­jos Port Har­kor­to uos­to prie­igo­se. Iš lai­vo bu­vo pa­grob­ti bei ne­ži­no­ma kryp­ti­mi iš­ga­ben­ti du Lie­tu­vos ir du Ukrai­nos jū­rei­viai. Ba­ha­mų sa­lo­se re­gis­truo­tas lai­vas plau­kė su Ko­mo­rų sa­lų vė­lia­va.

Be pa­grob­tų­jų lai­ve bu­vo dar 14 Lie­tu­vos pi­lie­čių. Bu­vo pa­grob­tas lai­vo ka­pi­to­nas Ukrai­nos pi­lie­tis, pir­ma­sis jo pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos pi­lie­tis ir dar du jū­rei­viai.

Tai jau an­tras kar­tas, kai prie Ni­ge­ri­jos kran­tų įkai­tais pa­im­ti ir lie­tu­viai: 2010 me­tų lie­pos 2 die­ną bu­vo už­pul­tas vo­kie­čių lai­vas, plau­kio­jan­tis su An­tig­vos ir Bar­bu­dos vė­lia­va. 12 pa­im­tų įkai­tų, tarp jų ir vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis, bu­vo iš­lais­vin­ti lie­pos 4-ąją.