Pinigų už neįvykusius koncertus sieks per teismą
Švei­ca­rų ma­go Pe­te­rio Mar­vey ir Ru­si­jos dai­ni­nin­ko Bo­ri­so Moi­se­je­vo ger­bė­jai Lie­tu­vo­je jau dau­giau kaip ke­tu­ris mė­ne­sius ne­at­gau­na su­mo­kė­tų pi­ni­gų už tu­rė­ju­sius įvyk­ti, bet at­šauk­tus pa­si­ro­dy­mus. Bi­lie­tus pla­ti­nu­sios bend­ro­vės aiš­ki­na, kad pi­ni­gus tu­ri grą­žin­ti ren­gi­nius or­ga­ni­za­vu­si ma­žo­ji bend­ri­ja „Mu­zi­kos in­dus­tri­ja“, ta­čiau jai tai - nė mo­tais.

Vie­nin­te­lė ga­li­my­bė at­gau­ti pi­ni­gus - by­li­nė­ji­ma­sis. Tam ruo­šia­si Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT), su­lau­ku­si pus­ket­vir­to šim­to nu­ken­tė­ju­sių­jų skun­dų.

Reikš bend­rą ieš­ki­nį

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je P. Mar­vey pa­si­ro­dy­mai ,,Ma­gi­cian wit­hout li­mits“ ir B. Moi­se­je­vo kon­cer­tai, ku­riuos or­ga­ni­za­vo ,,Mu­zi­kos in­dus­tri­ja“, tu­rė­jo vyk­ti Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Bi­lie­tų pla­ti­ni­mo bend­ro­vėms par­da­vus šim­tus bi­lie­tų, to­les­nis jų pla­ti­ni­mas bu­vo su­stab­dy­tas, nes or­ga­ni­za­to­rius ren­gi­nius at­šau­kė. Nuo ke­lių de­šim­čių iki šim­to li­tų kai­na­vu­sius bi­lie­tus žmo­nės ban­dė grą­žin­ti į jų par­da­vi­mo ka­sas, ta­čiau ten bi­lie­tų nie­kas ne­priė­mė.

Ne­su­lauk­da­mi su­mo­kė­tų pi­ni­gų nei iš bi­lie­tų pla­ti­ni­mo bend­ro­vių, nei iš kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­riaus, žmo­nės su skun­dais užp­lū­do VVTAT. Pa­sak šios tar­ny­bos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to vie­šie­siems ry­šiams Vi­to Ūso, VVTAT šiuo me­tu ren­gia ieš­ki­nį ir ke­ti­na kreip­tis į teis­mą dėl var­to­to­jų vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. „Ma­žo­ji bend­ri­ja ,,Mu­zi­kos in­dus­tri­ja“ ne­tei­kė jo­kių pa­aiš­ki­ni­mų dėl ne­įvy­ku­sių ren­gi­nių, ne­įvyk­dė nė vie­no tar­ny­bos pri­im­to nu­ta­ri­mo, įpa­rei­go­jan­čio grą­žin­ti var­to­to­jams pi­ni­gus. To­dėl va­sa­rį VVTAT krei­pė­si į „Mu­zi­kos in­dus­tri­ją“, siū­ly­da­ma per 14 die­nų nu­trauk­ti var­to­to­jų vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mą. Iki nu­ro­dy­to ter­mi­no tar­ny­ba bend­ro­vės at­sa­ky­mo ne­ga­vo“, - pa­sa­ko­jo V. Ūsas.

Pra­šy­mus įtrauk­ti į by­lą tre­čiai­siais as­me­ni­mis, ne­reiš­kian­čiais sa­va­ran­kiš­kų rei­ka­la­vi­mų, VVTAT par­ašė apie 350 žmo­nių.

Bi­lie­tus į ne­įvy­ku­sius ren­gi­nius žmo­nės bu­vo įsi­gi­ję per UAB „Ti­ke­ta“ bei UAB „Na­cio­na­li­nis bi­lie­tų pla­tin­to­jas“. Šios bend­ro­vės pa­gal VVTAT ren­gia­mą ieš­ki­nį teis­mui bus trau­kia­mos į ci­vi­li­nę by­lą tre­čiai­siais as­me­ni­mis at­sa­ko­vo - „Mu­zi­kos in­dus­tri­jos“ - pu­sė­je.

Kal­tų nėra

Vil­nie­tis Oto­nas Ti­kui­šis taip pat bu­vo įsi­gi­jęs ke­le­tą bi­lie­tų į švei­ca­rų iliu­zio­nis­to pa­si­ro­dy­mą „Sie­mens“ are­no­je gruo­džio 26 die­ną. Jam ne­įvy­kus, vy­ras bi­lie­tus ban­dė su­grą­žin­ti į par­da­vi­mo ka­sas, bet ne­sėk­min­gai. Vė­liau jis ke­ti­no pats ini­ci­juo­ti teis­mo pro­ce­są prieš bi­lie­tus pla­ti­nu­sias bend­ro­ves ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių.

„Ban­džiau su tei­si­nin­kais aiš­kin­tis, kas to­kiu at­ve­ju pri­va­lo su­grą­žin­ti pi­ni­gus. Lo­giš­kai mąs­tant, jei bend­ro­vė par­duo­da bi­lie­tus ir už juos gau­na pi­ni­gus, tai ir tu­rė­tų juos grą­žin­ti. Ta­čiau Lie­tu­vo­je vis­kas yra ki­taip“, - kal­bė­jo O. Ti­kui­šis.

Pa­sak jo, jau at­ėjo lai­kas griež­čiau reg­la­men­tuo­ti, ka­da ir už ką at­sa­ko bi­lie­tų pla­tin­to­jas, o ka­da - ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius. Taip pat su­kur­ti to­kias tei­si­nes nor­mas, kad ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­ga­lė­tų pikt­nau­džiau­ti iš bi­lie­tų pla­tin­to­jų su­rink­to­mis lė­šo­mis.

O. Ti­kui­šis LŽ tei­gė, kad jis dėl „Mu­zi­kos in­dus­tri­jos“ sa­vi­nin­ko Ai­ri­do Kar­pa­vi­čiaus, ku­ris šiuo me­tu su sa­vo drau­ge da­ly­vau­ja vie­nos te­le­vi­zi­jos rea­ly­bės šou, veik­los yra krei­pę­sis ir į po­li­ci­ją. Tą pa­tį yra pa­da­ręs ir bi­lie­tus į „Mu­zi­kos in­dus­tri­jos“ or­ga­ni­zuo­tus ren­gi­nius pla­ti­nu­sios bend­ro­vės „Ti­ke­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius And­rius Žiau­be­ris. Šis ti­ki­no, kad vil­tin­gų ži­nių iš tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų ne­iš­gir­dęs - esą šie A. Kar­pa­vi­čiaus veiks­muo­se nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties ne­įž­vel­gę.

„I­šei­na, kad ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius ne­ty­čia taip pa­da­rė, ne­tu­rė­da­mas jo­kių blo­gų ke­ti­ni­mų“, - ste­bė­jo­si A. Žiau­be­ris. Jis pa­brė­žė, kad bi­lie­tų pla­tin­to­jai pi­ni­gus už vi­sus par­duo­tus bi­lie­tus per­ve­dė ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riui.

„Lie­tu­vo­je kol kas yra nu­sis­to­vė­ju­si to­kia tvar­ka: per­ve­da­me pi­ni­gus or­ga­ni­za­to­riams, kad šie ga­lė­tų rū­pin­tis bū­si­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mu ir ap­mo­kė­ji­mu už juos. Ga­li­ma bū­tų nu­sta­ty­ti tvar­ką, kad pi­ni­gus už bi­lie­tus per­ves­tu­me tik įvy­kus kon­cer­tui, ta­čiau tuo­met or­ga­ni­za­to­riai pri­va­lė­tų tu­rė­ti daug apy­var­ti­nių lė­šų iš­anks­ti­niams ap­mo­kė­ji­mams“, - tei­gė A. Žiau­be­ris. Anot jo, tuo­met or­ga­ni­za­to­rių Lie­tu­vo­je te­lik­tų vie­ne­tai.

Va­do­vas nepasiekiamas

Pa­kal­bin­ti pa­tį „Mu­zi­kos in­dus­tri­jos“ va­do­vą A. Kar­pa­vi­čių va­kar LŽ ne­pa­vy­ko - jo te­le­fo­nas, ku­rio nu­me­ris yra vie­šai skel­bia­mas, bu­vo iš­jung­tas. Tuo me­tu pa­čio­je bend­ro­vė­je, kaip skel­bia por­ta­las rek­vi­zi­tai.lt, jau nuo ko­vo ne­li­kę nė vie­no dar­buo­to­jo, lik­vi­duo­ta di­de­lė da­lis sko­los vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dui - nuo 1179 eu­rų sau­sį ji su­ma­žė­jo iki 8,73 eu­ro.

Ne tik žur­na­lis­tams ne­pa­vyks­ta pa­kal­bin­ti A. Kar­pa­vi­čiaus. Kaip tei­gė A. Žiau­be­ris, su juo jau ku­rį lai­ką ne­ga­li su­si­siek­ti ir bi­lie­tų pla­tin­to­jai.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas LŽ in­for­ma­vo, jog Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bo­je šių me­tų pra­džio­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl su­kčia­vi­mo ir šiuo me­tu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai yra tę­sia­mi.

Su Ai­ri­du Kar­pa­vi­čiu­mi jau ku­rį lai­ką ne­ga­li su­si­siek­ti ir bi­lie­tų pla­tin­to­jai.