Piniginių pjūvis
Di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus ir ra­jo­nus val­dys pa­si­tu­rin­tys po­li­ti­kai. Kai ku­rių tur­tai ma­tuo­ja­mi še­šia­ženk­lė­mis su­mo­mis, o su­mo­kė­ti mo­kes­čiai – men­ki.

Tur­tin­giau­si iš nau­jų­jų me­rų – vers­li­nin­kai ir ka­den­ci­ją bai­gian­tys sa­vi­val­dy­bių šei­mi­nin­kai. Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pa­teik­tos me­ti­nės gy­ven­to­jo (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jos liu­di­ja, kad ša­lies sa­vi­val­dy­bėms va­do­vaus 12 po­li­ti­kų, ku­rių su­kaup­ti tur­tai per­nai bu­vo skai­čiuo­ja­mi mi­li­jo­nais li­tų.

Ku­ror­tų va­do­vai neskursta

Tur­tin­giau­sias iš nau­jų­jų me­rų - bu­vęs Sei­mo na­rys, vie­nos di­džiau­sių Lat­vi­jos įmo­nių gru­pės „Vol­de­mars“, val­dan­čios pre­kės ženk­lą „Val­do“, sa­vi­nin­kas, Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras Val­kiū­nas. Ne­tru­kus Bir­žams va­do­vau­ti pra­dė­sian­tis po­li­ti­kas prieš rin­ki­mus dek­la­ra­vo tu­rįs 34 mln. li­tų. Per me­tus V. Val­kiū­nas nu­ro­dė ga­vęs 616,8 tūkst. li­tų pa­ja­mų, ta­čiau pa­ja­mų mo­kes­čių gra­fo­je nu­ro­dy­tas 0.

Visvaldas Matijošaitis. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

An­tras pa­gal tur­tin­gu­mą me­ras - nau­ja­sis Kau­no šei­mi­nin­kas, vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to “Vie­nin­gas Kau­nas” ved­lys. „Vi­čiū­nų gru­pės“ ak­ci­nin­kas ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis dek­la­ra­vo 13,8 mln. li­tų tur­to ir pa­ja­mų. Jis taip pat yra su­tei­kęs 3,4 mln. li­tų pa­sko­lų.

Treč­da­liu ma­žes­niais tur­tais nei kau­niš­kis ga­li pa­si­gir­ti Pa­lan­gos me­ras kon­ser­va­to­rius Ša­rū­nas Vait­kus. Jis nu­ro­do tu­rįs 4,8 mln. li­tų ver­tės tur­to. Dar 1,4 mln. li­tų il­ga­me­tis ku­ror­to me­ras tei­gia pa­sko­li­nęs.

Ket­vir­tas li­ko il­ga­me­tis ki­to Lie­tu­vos ku­ror­to – Drus­ki­nin­kų - me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, su­kau­pęs 3,7 mln. li­tų ver­tės tur­to. Tur­tin­giau­sių­jų pen­ke­tu­ką už­bai­gia nau­ja­sis Kė­dai­nių ra­jo­no me­ras Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Sau­lius Grin­ke­vi­čius. Pa­gar­dų ga­min­to­jos „Dau­man­tai LT“ di­rek­to­rius prieš rin­ki­mus dek­la­ra­vo tu­rįs 3,1 mln. li­tų ver­tės tur­to.

Ūki­nin­kau­jan­tys me­rai

Prie mi­li­jo­nie­rių, skai­čiuo­jant li­tais, ga­li­ma pri­skir­ti per­rink­tą­jį Ma­žei­kių ra­jo­no me­rą so­cial­de­mo­kra­tą An­ta­ną Te­nį. Jo dek­la­ra­ci­jo­je – 2,1 mln. li­tų tur­to bei san­tau­pų. Ly­giai tiek pat nu­ro­dė tu­rįs ir Mo­lė­tų ra­jo­no me­ras kon­ser­va­to­rius Sta­sys Žvi­nys. Kiek ma­žes­nę su­mą – 1,6 mln. li­tų dek­la­ra­vo nau­ja­sis Prie­nų ra­jo­no me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­vy­das Vai­ce­kaus­kas. Po­li­ti­kas tu­ri in­di­vi­dua­lų ūkį. Prie­niš­kiui ant kul­nų mi­na ir ki­ti ko­le­gos. Šir­vin­tų ra­jo­no me­re iš­rink­ta “dar­bie­tė” Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė nu­ro­dė tu­rin­ti 1,5 mln. li­tų ver­tės tur­to bei san­tau­pų, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas, bu­vęs Šiau­lių ra­jo­no vi­ce­me­ras ir ūki­nin­kas An­ta­nas Be­za­ras – 1,4 mln. li­tų. Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ro “vals­tie­čio” Po­vi­lo Ža­gu­nio bei Aly­taus ra­jo­no šei­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Al­gir­do Vrub­liaus­ko dek­la­ra­ci­jo­se – po 1 mln. li­tų.

Šarūnas Vaitkus nurodo turįs 4,8 mln. litų vertės turto, dar 1,4 mln. litų Palangos meras teigia paskolinęs. / LŽ archyvo nuotrauka

Di­de­lių tur­tų neužgyveno

Sa­vo tur­tais ma­žiau­siai pa­si­gir­ti ga­li Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru iš­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Ni­ko­la­jus Gu­se­vas. Šiuo me­tu vi­ce­me­ro par­ei­gas ei­nan­tis N. Gu­se­vas nu­ro­do tu­rįs vos 3,8 tūkst. li­tų ver­tės dek­la­ruo­ti­no tur­to.

Kuk­lūs tur­tai ir per­rink­to Ši­la­lės ra­jo­no me­ro kon­ser­va­to­riaus Jo­no Gu­daus­ko. Jo pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas sie­kia 3,5 tūkst. li­tų, ta­čiau J. Gu­daus­kas tu­ri ver­ty­bių už 100 li­tų bei per 20 tūkst. li­tų pi­ni­gi­nių lė­šų. Ši­lu­tės ra­jo­no me­ro re­ga­li­jas iš­sau­go­jęs „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Lau­ri­nai­tis dek­la­ruo­ja 32 tūkst. li­tų ver­tės tur­to. Bū­si­mas Ro­kiš­kio ra­jo­no me­ras so­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Va­go­nis nu­ro­do tu­rįs 14 tūkst. li­tų ver­tės pri­va­lo­mo re­gis­truo­ti tur­to ir 32 tūkst. li­tų san­tau­pų. A. Va­go­nis taip pat dek­la­ruo­ja, kad yra su­tei­kęs 63 tūkst. li­tų pa­sko­lų.

Tarp „var­gin­giau­sių“ me­rų – ir nau­ja­sis Jur­bar­ko ra­jo­no va­do­vas Skir­man­tas Moc­ke­vi­čius. Tau­ra­gės aps­kri­ties vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je dir­ban­tis S. Moc­ke­vi­čius dek­la­ruo­ja dau­giau nei 56,6 tūkst. li­tų ver­tės tur­to. Iš jų – pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas sie­kia 32,5 tūkst. li­tų, pi­ni­gi­nės lė­šos – per 24,1 tūkst. li­tų. S. Moc­ke­vi­čius yra vie­nin­te­lis me­ras, iš­rink­tas kaip sa­ve iš­kė­lęs kan­di­da­tas.