Pilietybės išsaugojimas arba susigrąžinimas – tik prezidentės rankose
Da­bar­ti­nis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio su­bjek­ty­vu­mui, lei­džiant iš­sau­go­ti ar­ba su­sig­rą­žin­ti pi­lie­ty­bę. Taip sa­ko Sei­mo na­riai Sta­sys Šed­ba­ras ir Ju­lius Sa­ba­taus­kas, ko­men­tuo­da­mi pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­tas pa­tai­sas, nu­si­pel­niu­siems as­me­nims lei­džian­čias tu­rė­ti dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę. „Čia – jau ša­lies va­do­vo va­lia. Ly­giai taip pat, kaip su­tei­kiant pi­lie­ty­bę iš­im­ties tvar­ka. Kri­te­ri­jų nu­sta­ty­ti ne­įma­no­ma, kai spren­di­mą pri­ima vie­nas žmo­gus“, – įsi­ti­ki­nęs S. Šed­ba­ras.

Pa­gal pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­si­ra­šy­tas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas iš­sau­go­ti ar­ba su­sig­rą­žin­ti pi­lie­ty­bę ga­lės as­muo, tu­rin­tis ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei, o to­kiais nuo­pel­nais lai­ko­ma as­mens veik­la, ku­ria jis ypač reikš­min­gai pri­si­de­da prie ša­lies vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mo, ga­lios ir jos au­to­ri­te­to tarp­tau­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je di­di­ni­mo.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­nė pre­zi­den­tės nesaisto

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad as­mens pra­šy­mą dėl pi­lie­ty­bės grą­ži­ni­mo ar­ba iš­sau­go­ji­mo pir­miau­sia nag­ri­nė­ja Pi­lie­ty­bės rei­ka­lų ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro pre­zi­den­tū­ros ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų de­le­guo­ti par­ei­gū­nai.

Ko­mi­si­ja tei­kia pre­zi­den­tei re­ko­men­da­ci­ją dėl as­me­nų pra­šy­mų ten­ki­ni­mo ar­ba ne­ten­ki­ni­mo, pra­šant su­sig­rą­žin­ti ar­ba iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Ta­čiau ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jos ša­lies va­do­vės ne­sais­to. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą pre­zi­den­tė, iš­ana­li­za­vu­si Pi­lie­ty­bės rei­ka­lų ko­mi­si­jos siū­ly­mus bei as­me­nų pa­teik­tus do­ku­men­tus, pri­ima pa­ti.

Be to, pre­zi­den­tės de­kre­tus dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo ar­ba su­sig­rą­ži­ni­mo dar tu­ri kon­tra­sig­nuo­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras. Jei mi­nis­tras pri­im­tų spren­di­mą ne­kon­tra­sig­nuo­ti de­kre­to, as­me­nys ne­tap­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiais.

Su­bjek­ty­vu­mo iš­veng­ti nepavyks

Ar, nag­ri­nė­jant as­me­nų pra­šy­mus su­sig­rą­žin­ti ar­ba iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę, pa­vyks iš­veng­ti su­bjek­ty­vu­mo, jei ga­lu­ti­nis spren­di­mas šiuo me­tu – tik pre­zi­den­tės ran­ko­se?

„Sub­jek­ty­vu­mo iš­veng­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau po to, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas be­veik prieš 11 me­tų iš­aiš­ki­no pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mą iš­im­ties tvar­ka tuo­me­ti­nio pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso pa­ta­rė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui, pi­lie­ty­bė iš­im­ties tvar­ka bu­vo su­teik­ta tik trims as­me­nims. To­dėl tos pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­tos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­lės bū­ti tai­ko­mos tik itin siau­ram mū­sų tau­tie­čių ra­tui“, – tei­gia Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas J. Sa­ba­taus­kas.

Jis taip pat pri­me­na, jog pre­zi­den­tė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­tei­kė po skan­da­lin­gos is­to­ri­jos, kai Ame­ri­ko­je žai­džian­tis ir jos pi­lie­ty­bę pri­ėmęs krep­ši­nin­kas Žyd­rū­nas Il­gaus­kas bu­vo in­for­muo­tas, jog pra­ras Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Ta­da jis iš ap­mau­do pa­siū­lė Lie­tu­vos biu­ro­kra­tams pa­bu­čiuo­ti jam į už­pa­ka­lį.

„Įs­ta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­tas ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės grą­ži­ni­mas, ta­čiau, de­ja, jo­mis Ž. Il­gaus­kas pa­si­nau­do­ti ne­ga­lės, nes jis ne­tu­ri mū­sų vals­ty­bei to­kių nuo­pel­nų, ko­kius yra įvar­di­jęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Ko­kie gi jo nuo­pel­nai? Kad jis už pi­ni­gus žai­dė NBA? Kuo jis pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos pres­ti­žo ir au­to­ri­te­to pa­sau­ly­je di­di­ni­mo? Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je žai­dė tik ke­lias ne­reikš­min­gas rung­ty­nes“, – sa­ko J. Sa­ba­taus­kas.

Kri­te­ri­jų nu­sta­ty­ti neįmanoma

J. Sa­ba­taus­kui pri­ta­ria jo ko­le­ga par­la­men­ta­ras, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas S. Šed­ba­ras. Jis taip pat įsi­ti­ki­nęs, jog da­bar­ti­niai įsta­ty­mai ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio su­bjek­ty­vu­mui, lei­džiant iš­sau­go­ti ar­ba su­sig­rą­žin­ti pi­lie­ty­bę: „Čia – jau ša­lies va­do­vo va­lia. Ly­giai taip pat, kaip su­tei­kiant pi­lie­ty­bę iš­im­ties tvar­ka. Kri­te­ri­jų nu­sta­ty­ti ne­įma­no­ma, kai spren­di­mą pri­ima vie­nas žmo­gus. Ži­no­ma, vi­sa­da įta­kos da­ro ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, bet juk nuo klai­dų nie­kas ne­ap­sau­go­tas.“

S. Šed­ba­ras pri­mi­nė, kai prieš ke­le­tą me­tų Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė iš­im­ties tvar­ka bu­vo su­teik­ta JAV pi­lie­tei šo­kė­jai ant le­do Isa­bel­lai To­bias, kad ji ga­lė­tų mū­sų ša­liai at­sto­vau­ti So­čio olim­pia­do­je. Ta­čiau ne­tru­kus jos po­ra su lie­tu­viu Dei­vi­du Stag­niū­nu iš­iro, o Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ame­ri­kie­tė tu­rės kaip ko­kį su­ve­ny­rą.

„Juk žmo­gui į vi­dų ne­įly­si, ne­su­ži­no­si, ar jis nuo­šir­džiai pra­šo pi­lie­ty­bės? Jei­gu pre­zi­den­tė I. To­bias ne­bū­tų su­tei­ku­si pi­lie­ty­bės, vėl bū­tų ne­ge­rai. Vi­suo­me­nė­je bū­tų ki­lęs ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dėl gal­būt pra­ras­tos ga­li­my­bės lai­mė­ti olim­pia­do­je“, – svars­to S. Šed­ba­ras.

Ga­li bū­ti su­reng­tas referendumas

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad šių me­tų ru­de­nį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais bus su­reng­tas re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ku­rie emig­ra­vo jau po 1990 m., kai bu­vo at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė.

Ta­čiau, mi­nis­tro įsi­ti­ki­ni­mu, tam, kad pi­lie­ty­bės klau­si­mais bū­tų iš­veng­ta su­bjek­ty­vu­mo, ge­riau­sia bū­tų pa­tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją, ku­rio­je ne­nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­li tu­rė­ti ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę.

Pa­sak J. Ber­na­to­nio, šiuo me­tu Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja svars­to kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios su­teik­tų ga­li­my­bę at­kur­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tiems as­me­nims, ku­rie iš­vy­ko į už­sie­nį po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Ko­mi­si­ja sy­kiu svars­to ir ga­li­my­bę su­reng­ti šiuo klau­si­mu re­fe­ren­du­mą.