Pilietiškumas dera su komercija
Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) ofi­cia­liai pa­si­telk­ti vi­suo­me­ni­niai pa­gal­bi­nin­kai su­kė­lė rim­tų įta­ri­mų par­ti­joms dėl no­ro pa­si­pi­ni­gau­ti pri­si­den­giant pi­lie­ti­ne ini­cia­ty­va. Rin­ki­mų prie­vaiz­dai gūž­čio­ja pe­čiais - apie jo­kią ko­mer­ci­nę veik­lą par­tne­riai jiems net ne­už­si­mi­nė.

Siek­da­ma pa­ska­tin­ti rin­kė­jų ak­ty­vu­mą ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ku­riuo­se pir­mą­kart ša­lies is­to­ri­jo­je bus tie­sio­giai ren­ka­mi me­rai, VRK su vie­šą­ja įstai­ga „Mū­sų Bal­ti­ja“ pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl pro­jek­to „Ren­ku me­rą“ įgy­ven­di­ni­mo.

Kai „Mū­sų Bal­ti­ja“ su­kū­rė spe­cia­lią­ją in­ter­ne­to sve­tai­nę www.ren­ku­me­ra.lt, ku­rio­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie sa­vi­val­dy­bes ir kan­di­da­tus į me­rus, par­ti­jų at­sto­vus tie­siog su­krė­tė įkai­niai, ku­rie tai­ko­mi no­rint vi­zua­liau pri­sta­ty­ti kan­di­da­tus.

Par­ti­jų rin­ki­mų šta­buo­se pik­ti­na­ma­si, kad su VRK vė­lia­va at­si­ra­du­si ini­cia­ty­va iš­krei­pia po­li­ti­nę rin­ki­mų ko­vą, nes to­li gra­žu ne vi­siems kan­di­da­tams įper­ka­mos siū­lo­mos vi­zua­li­za­ci­jų pa­slau­gas.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas tei­si­na­si, kad pats yra aps­tul­bęs dėl par­tne­rių veik­los. Jis ti­ki­na, kad su „Mū­sų Bal­ti­ja“ bend­ra­dar­biau­ja­ma sie­kiant di­des­nio vie­šu­mo ir ga­li­my­bių rin­kė­jams pri­sta­ty­ti kan­di­da­tus į me­rus, o ne ko­mer­ci­nės veik­los.

Tuo me­tu pro­jek­to „Ren­ku me­rą“ at­sto­vai ne­sup­ran­ta, ko­dėl po­li­ti­nės jė­gos purkš­tau­ja.

Ne­efek­ty­vi investicija

LŽ kal­bin­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė ste­bė­jo­si, kad su VRK bend­ra­dar­biau­jan­čios in­ter­ne­to sve­tai­nės „Ren­ku me­rą“ kū­rė­jai iš kan­di­da­tų rei­ka­lau­ja su­si­mo­kė­ti už pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos skel­bi­mą. „Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ba­zi­nė in­for­ma­ci­ja iš VRK bus pa­tei­kia­ma, o vi­sa ki­ta - nuo­trau­kos ir pa­pil­do­ma vi­zua­li­nė in­for­ma­ci­ja - kai­nuos. Su­mos ne­ma­žos“, - tei­gė ji.

Pa­sak TS-LKD rin­ki­mų šta­bo at­sto­vų, „ga­li­my­bė į tink­la­la­pį įdė­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tus“ kiek­vie­nam kan­di­da­tui kai­nuo­tų apie ke­lis tūks­tan­čius li­tų. „Jei­gu rei­kė­tų su­mo­kė­ti už kiek­vie­ną kan­di­da­tą į me­rus, no­rint pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie jį, su­si­da­ry­tų so­li­di su­ma“, - pa­žy­mė­jo M. Na­vic­kie­nė.

Ji abe­jo­jo, ar par­ti­joms ir jų ke­lia­miems kan­di­da­tams į me­rus aps­kri­tai yra ver­ta in­ves­tuo­ti į šį tink­la­la­pį, ku­rio pa­sie­kia­mu­mas yra ri­bo­tas. „Ma­no su­pra­ti­mu, re­gio­nuo­se yra ti­krai efek­ty­ves­nių rek­la­mi­nių in­ves­ti­ci­jų nei ši siū­lo­ma plat­for­ma“ - aiš­ki­no M. Na­vic­kie­nė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad VRK glo­bo­ja­mas pro­jek­tas „Ren­ku me­rą“ tu­rė­tų vi­siems su­teik­ti vie­no­das ga­li­my­bes in­for­muo­ti apie sa­vo kan­di­da­tus.

Ne­sle­pia pasipiktinimo

Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­jan­tis Rai­mon­das Im­bra­sas pri­si­pa­ži­no, kad ir jam in­ter­ne­to sve­tai­nės „Ren­ku me­rą“ idė­ja su­kė­lė abe­jo­nių. „Kaip su­pra­tau, jų bend­ra­dar­bia­vi­mas su VRK yra tik toks, kad jie ima VRK duo­me­nis ir juos eks­po­nuo­ja. Bet jei kan­di­da­tas no­ri šiek tiek dau­giau eks­po­na­vi­mo, tu­ri mo­kė­ti pi­ni­gus. O su­mos ti­krai ne­ma­žos!” - LŽ pa­žy­mė­jo jis.

Pa­sak R. Im­bra­so, už vie­no kan­di­da­to į me­rus vi­zua­li­nį pri­sta­ty­mą pa­pra­šy­ta apie 3 tūkst. li­tų. „E­sa­me pa­si­pik­ti­nę. Jei­gu ne­su­mo­ki pi­ni­gų ir jie ne­su­tei­kia „di­des­nės“ in­for­ma­vi­mo pa­slau­gos, skel­bia­ma, kad duo­me­nų kan­di­da­tas ne­pa­tei­kė. Ką reiš­kia "duo­me­nų ne­pa­tei­kė"? Gal aš ne­no­riu mo­kė­ti, bet duo­me­nys apie ma­ne yra pa­teik­ti“, - ste­bė­jo­si jis.

Nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi įkai­niai at­bai­dė ir „tvar­kie­čius“. „E­sa­me per­da­vę sa­vo kan­di­da­tams į me­rus šį siū­ly­mą, bet pa­ti par­ti­ja šia pa­slau­ga ti­krai ne­si­nau­dos. Mums vi­sa tai ne­gra­žiai at­ro­do“, - LŽ pa­ti­ki­no par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Kęs­tas Koms­kis.

„Po­li­tiš­kai apo­li­ti­nis projektas“

Vie­šo­ji įstai­ga „Mū­sų Bal­ti­ja“ pa­gar­sė­jo pro­jek­tu „Bal­tic 360”, kai bu­vo su­kur­tos vir­tua­lios Lie­tu­vos mies­tų, mies­te­lių ir gy­ven­vie­čių pa­no­ra­mi­nės nuo­trau­kos. „Tu­rė­da­mi tiek daug vir­tua­lių pa­no­ra­mų ga­li­me jas pa­nau­do­ti rin­ki­mų agi­ta­ci­jai ir sa­ky­ti, kad šio­je pa­no­ra­mo­je kan­di­da­tas ga­li mies­tą pa­keis­ti per 4 me­tus: nu­ties­ti nau­ją gat­vę, pa­sta­ty­ti nau­ją žai­di­mo aikš­te­lę ar vai­kų dar­že­lį“, - sa­vo su­ma­ny­mą at­sklei­dė vie­nas in­ter­ne­to sve­tai­nės „Ren­ku me­rą“ kū­rė­jų Ro­mas Sker­sis.

Jis pa­brė­žė, kad rin­kė­jams bus su­da­ry­ta uni­ka­li ga­li­my­bė kom­piu­te­riuo­se, plan­še­tė­se, iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se ras­ti vi­zua­li­zuo­tas kan­di­da­tų rin­ki­mų prog­ra­mas. Pa­sak R. Sker­sio, žmo­nės šiais lai­kais ne­bes­kai­to teks­to, to­dėl kan­di­da­to įvaiz­dį ga­li­ma su­for­muo­ti vaiz­dais. „Taip pat kan­di­da­tą pa­tei­kia­me 3D for­ma­tu, to iki šiol po­li­ti­nė­je rin­ki­mų agi­ta­ci­jo­je ne­bu­vo”, - pa­žy­mė­jo jis.

Sve­tai­nė­je „Ren­ku me­rą“ bus pa­teik­ta ir in­for­ma­ci­ja apie vi­sas sa­vi­val­dy­bes, da­bar­ti­nius jų va­do­vus bei kan­di­da­tus ir po­li­ti­nes jė­gas, iš­kė­lu­sias sa­vo kan­di­da­tus tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se. R. Sker­sis aiš­ki­no, kad ne­ša­liš­kai bus pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja apie vi­sus kan­di­da­tus. „Tai - po­li­tiš­kai apo­li­ti­nis pro­jek­tas!” - pa­brė­žė jis.

Ir kai­nuos, ir nekainuos

Pa­si­tei­ra­vus, kiek kan­di­da­tams į me­rus at­sieis šiuo­lai­kiš­ka ir mo­der­ni agi­ta­ci­ja, R. Sker­sis sa­kė, kad kan­di­da­to vie­ši­ni­mas sve­tai­nė­je „ir kai­nuos, ir ne­kai­nuos“. Jis pa­tiks­li­no, kad in­for­ma­ci­ja iš VRK bus skel­bia­ma ne­mo­ka­mai.

„Vie­ši­ni­mas, kaip nu­ma­to mū­sų su­tar­tis su VRK, ne­kai­nuos, nes ne­ima­me pi­ni­gų už in­for­ma­ci­jos sklai­dą, bet no­rint vi­zua­li­zuo­ti rin­ki­mų prog­ra­mą ją rei­kia dar pa­ga­min­ti, to­dėl kan­di­da­tams tai kai­nuos“, - aiš­ki­no R. Sker­sis.

Jis pri­dū­rė, kad kan­di­da­tai pirks ne po­li­ti­nę rek­la­mą, bet vi­zua­li­za­ci­jų ga­my­bos pa­slau­gas. R. Sker­sis ne­ma­no, kad bus pa­žeis­tas rin­ki­mų ko­vos ly­gy­bės pri­nci­pas, jei vie­ni kan­di­da­tai į me­rus in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „Ren­ku me­rą“ bus vi­zua­li­zuo­ti la­biau nei ki­ti. „Jei­gu kan­di­da­tas pats su­ge­bės pa­si­da­ry­ti 3D por­tre­tą, aš iš spor­ti­nio in­te­re­so pa­pra­šy­siu, kad jį įdė­tų, bet ži­nau, jog nė­ra žmo­nių, su­ge­bė­sian­čių tai pa­da­ry­ti“, - iro­ni­za­vo jis.

R. Sker­sio tei­gi­mu, iš kan­di­da­tų pra­šo­ma su­si­mo­kė­ti tik sim­bo­liš­kai - už ga­my­bos są­nau­das. Pa­ga­min­ti kan­di­da­to „e­lek­tro­ni­nę vi­zi­ti­nę kor­te­lę“, ku­rio­je bus fo­to­por­tre­tas, 3D por­tre­tas ir vaiz­do krei­pi­ma­sis, kai­nuos iki 3 tūkst. li­tų.

"Nau­jie­na" Z. Vaigauskui

„Jūs man nau­jie­ną sa­ko­te!” - nu­sis­te­bė­jo VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas, iš­gir­dęs, kad už pa­pil­do­mos vi­zua­li­nės in­for­ma­ci­jos skel­bi­mą in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „Ren­ku me­rą“ yra nu­ma­ty­ti įkai­niai. Jis ti­ki­no, jog su pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riais yra pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, kad VRK vie­šai skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja bus tei­kia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nei „Ren­ku me­rą“. „Į­si­pa­rei­go­ji­muo­se yra nu­ma­ty­tas ne­ša­liš­ku­mas, kad jie ne­pro­pa­guo­tų ko­kio nors kan­di­da­to, ne­už­siim­tų iš­skir­ti­nės po­li­ti­nės rek­la­mos sklei­di­mu“, - aiš­ki­no Z. Vai­gaus­kas.

Pa­sak jo, apie pi­ni­gų ėmi­mą iš kan­di­da­tų pro­jek­to „Ren­ku me­rą“ at­sto­vai net ne­bu­vo už­si­mi­nę. „Mes su jais dir­ba­me ab­so­liu­čiai ne­ko­mer­ci­niais pa­grin­dais. Kai jie mums pri­sis­ta­tė, apie jo­kią ko­mer­ci­nę veik­lą ne­kal­bė­jo“, - ti­ki­no Z. Vai­gaus­kas.

Jo tei­gi­mu, iš kan­di­da­tų už in­for­ma­ci­jos skel­bi­mą ar ki­tas pa­slau­gas im­ant pi­ni­gus at­si­ran­da po­li­ti­nės rek­la­mos reg­la­men­ta­vi­mas. Z. Vai­gaus­kas tei­gė, kad dar­syk per­žiū­rės pa­si­ra­šy­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su „Mū­sų Bal­ti­ja“ ir nuo­dug­niau pa­si­do­mės šia ini­cia­ty­va.