Piliečių iniciatyva boikotuoti Astravo AE elektrą perduodama Seimui
Sei­mas svars­tys pi­lie­čių ini­cia­ty­vą draus­ti pirk­ti elek­trą iš As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) Bal­ta­ru­si­jo­je, ku­ri sta­to­ma vos už 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus.

Par­la­men­ti­nei opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė su­rin­ko pa­kan­ka­mai – dau­giau kaip 50 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, re­mian­čių pro­jek­tą, ku­ris pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją pri­va­lo bū­ti pa­teik­tas Sei­mui. Tai BNS pa­tvir­ti­no Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

„VRK pri­pa­žįs­ta, kad ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vai įgy­ven­din­ti (...) pa­tei­kė ne ma­žiau kaip 50 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, re­mian­čių siū­ly­mą ini­cia­ty­vą pri­im­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kons­ta­tuo­jam tai ir ati­duo­dam ini­cia­ty­vą Sei­mui. Spren­di­mą pla­nuo­ja­me pri­im­ti šian­dien ir gal net ry­toj (penk­ta­die­nį – BNS) ati­duo­si­me ir pa­čius do­ku­men­tus, ir par­ašų rin­ki­mo la­pus Sei­mui“, – BNS tei­gė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos bei elek­tros ener­gi­jos rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma užd­raus­ti Lie­tu­vo­je par­duo­ti As­tra­vo AE pa­ga­min­tą elek­trą ir ne­leis­ti elek­tri­nei nau­do­tis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos sis­te­ma. Pro­jek­to au­to­riai sa­ko, kad tech­niš­kai elek­tros eks­por­tą bū­tų ga­li­ma už­kirs­ti, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je pa­sta­čius ga­lią ri­bo­jan­čius fa­zės kei­tik­lius.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.