Piliečiai siūlo sumedžioti du zuikius
Į pa­gal­bą Sei­mo na­riams su­sku­bu­sių vi­suo­me­ni­nin­kų ak­ci­ją dėl pa­var­džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, kaip ir kiek­vie­ną pi­lie­čių ini­cia­ty­vą, par­la­men­ta­rai ver­ti­na tei­gia­mai. Ta­čiau ste­bi­si, kam ji rei­ka­lin­ga, jei­gu Sei­me jau svars­to­mas ana­lo­giš­kas įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas.

Lie­tu­vos pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Tal­ka: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ pa­si­ry­žu­si su­rink­ti 50 tūkst. gy­ven­to­jų par­ašų, pri­ta­rian­čių, kad pa­var­dės ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bū­tų lei­džia­mos ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me, o ne pir­ma­ja­me pa­so pus­la­py­je. Ar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja to­kiai ak­ci­jai duos star­tą, pa­aiš­kės rug­sė­jo 2 die­ną.

Nuo 2000-ųjų tai bū­tų 20-oji iš tau­tos gel­mių ki­lu­si par­ašų rin­ki­mo ini­cia­ty­va. Sėk­mė ly­dė­jo aš­tuo­nis kar­tus, ki­tais at­ve­jais par­ašų su­rink­ti ne­pa­vy­ko. Nau­jau­sios ini­cia­ty­vos au­to­riai siū­lo As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­me įtvir­tin­ti, kad pa­grin­di­nia­me as­mens ofi­cia­lių do­ku­men­tų pus­la­py­je var­dai ir pa­var­dės bū­tų ra­šo­mi tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je. Sei­mas šias nuo­sta­tas siū­lo reg­la­men­tuo­ti spe­cia­liu Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mu. Dvi pa­grin­di­nės jo „va­ria­ci­jos“ šiuo me­tu pra­dė­tos svars­ty­ti.

San­ty­kiai vėsta

Vie­nas iš pro­jek­to, ku­riuo siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­my­bę ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, au­to­rių Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­kė ver­ti­nąs tei­gia­mai vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­vą. „Ga­lų ga­le iš pa­čios par­ašų rin­ki­mo pro­ce­dū­ros ma­ty­si­me, ką apie to­kį siū­ly­mą iš tie­sų ma­no žmo­nės, ar tai nė­ra per daug iš­pūs­ta ir su­reikš­min­ta“, – LŽ tei­gė Sei­mo na­rys. Ta­čiau, pa­sak jo, ini­cia­ty­vos au­to­rių siū­ly­mas prob­le­mos ne­išsp­ren­džia.

Kaip ži­no­ma, ofi­cia­laus lei­di­mo pa­var­džių ra­šy­bo­je var­to­ti lo­ty­nų abė­cė­lės rai­des w, x ir q ypač lau­kia len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vai. Šis klau­si­mas ne kar­tą kel­tas dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių kon­teks­te. Tai, kad nau­ja­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da vi­zi­tui pa­si­rin­ko Es­ti­ją, anot G. Kir­ki­lo, ro­do, jog mū­sų san­ty­kiai „ir to­liau šą­la“. „La­bai ste­biuo­si, kad tarp ini­cia­to­rių yra in­te­li­gen­tų, ku­rie tu­rė­tų ma­ty­ti gi­les­nę po­teks­tę. Kad ir kaip ten bū­tų, tai di­di­na mū­sų ne­su­ta­ri­mus su kai­my­ne Len­ki­ja“, – aiš­ki­no G. Kir­ki­las.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad siū­ly­mas pa­var­des ori­gi­na­liai ra­šy­ti ne pa­grin­di­niuo­se do­ku­men­tų pus­la­piuo­se ne­ten­kins tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų. „Mes tu­ri­me tau­ti­nes ma­žu­mas, ku­rios sie­kia sa­vo iden­ti­te­to, ir jo­kiais su­ro­ga­tais jų ne­pa­kei­si“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tas. Jis pri­mi­nė, kad ana­lo­giš­ką pa­tai­są, ko­kią siū­lo par­ašų rin­ki­mo ini­cia­to­riai, jau yra pa­tei­kę Sei­mo kon­ser­va­to­riai su V. Stun­džiu prieš­aky­je. Vis dėl­to G. Kir­ki­las vy­lė­si, kad Sei­mas ru­de­nį pri­tars so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­mui ir ne­lie­tu­viš­kos rai­dės pa­var­džių ra­šy­bo­je bus įtei­sin­tos.

Pro­jek­tą gau­bia nežinia

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos kirkš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rio Va­len­ti­no Stun­džio nuo­mo­ne, vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­va vi­siš­kai ati­tin­ka gru­pės Sei­mo na­rių idė­ją dėl va­di­na­mo­jo lat­viš­ko­jo mo­de­lio. Šiuo at­ve­ju as­men­var­džiai do­ku­men­tuo­se ra­šo­mi lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis, ta­čiau tik ki­tų įra­šų sky­riu­je. V. Stun­dys pa­žy­mė­jo, kad to­kia ak­ci­ja ga­lė­tų su­telk­ti vi­suo­me­nę, pa­dė­tų su­vok­ti, ką reiš­kia as­men­var­džių ra­šy­mas do­ku­men­tuo­se. „Taip vi­suo­me­nė ga­lės iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas.

V. Stun­dys pri­si­pa­ži­no ne­drįs­tan­tis spė­lio­ti, koks li­ki­mas lau­kia jo ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­teik­to pro­jek­to. Ta­čiau, anot jo, jei­gu „G. Kir­ki­lo pro­jek­tas bū­tų pri­im­tas su mū­sų pa­tai­so­mis, prob­le­ma bū­tų iš­spręs­ta“. „Aiš­kiai ma­ty­ti, kad val­dan­tie­ji su­ta­ri­mo šiuo klau­si­mu ne­ran­da. Jei jis bū­tų, įsta­ty­mą bū­tų steng­ta­si pri­im­ti dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je. O ru­de­nį ta ta­kos­ky­ra ga­li bū­ti dar ryš­kes­nė, nes pra­si­de­da nau­jas po­li­ti­nis se­zo­nas, o ir Sei­mo rin­ki­mai ne už kal­nų. To­dėl ma­nau, kad pri­im­ti G. Kir­ki­lo va­rian­tą bus ga­na su­nku“, – aiš­ki­no V. Stun­dys. Po­li­ti­ko ma­ny­mu, vi­suo­me­ni­nin­kų siū­lo­ma pa­tai­sa la­bai kon­kre­ti, teks­tas – aiš­kus. „Žmo­nėms tai pri­im­ti­nas da­ly­kas, vi­suo­me­nei bus leng­va ap­sisp­ręs­ti“, – ti­ki­no kon­ser­va­to­rius.

Baig­sis vi­suo­me­nės kir­ši­ni­mas

„Ma­no­me, kad bū­tų nu­šau­ti du zui­kiai – ir vals­ty­bi­nė kal­ba iš­sau­go­ta, ir pi­lie­čiams, ku­rie no­ri už­si­ra­šy­ti as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tuo­se ki­ta kal­ba, bū­tų su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė“, – žur­na­lis­tams va­kar sa­kė vie­nas iš vi­suo­me­ni­nin­kų su­bur­tos ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių Gin­ta­ras Son­gai­la. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad su­rin­kus 50 tūkst. pi­lie­čių par­ašų ir Sei­mui pri­ėmus jų siū­lo­mą pro­jek­tą bū­tų baig­tas vi­suo­me­nės „kir­ši­ni­mas“ dėl as­men­var­džių ra­šy­mo.

Ki­tas gru­pės na­rys Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša pa­brė­žė, kad la­bai svar­bu iš­sau­go­ti vals­ty­bi­nę kal­bą su 32 rai­džių abė­cė­le. Pro­jek­tu siū­lo­ma į įsta­ty­mą įra­šy­ti bū­tent to­kį abė­cė­lės rai­džių skai­čių. „Jau­ni­mas kar­tais la­bai leng­vai pa­sa­ko: kas čia tos trys rai­de­lės (w, x, q). Bet nie­kas ne­pa­sa­ko, kad tų tri­jų rai­de­lių ne­už­teks. Nie­ka­da ne­už­ra­šy­si­te jo­kios pa­var­dės, jei­gu rei­kės par­ašy­ti len­kiš­ką ž. Va­di­na­si, į lie­tu­vių kal­bą bus įsi­leis­ti ne­ti­piš­ki jai sim­bo­liai, ne­ti­piš­kos rai­dės“, – tei­gė E. Jo­vai­ša.

Ini­cia­ty­vi­nei gru­pei taip pat pri­klau­so ra­šy­to­jas pub­li­cis­tas Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius, ak­to­rius Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis, po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Si­ni­ca ir ki­ti. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, 50 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, ga­li teik­ti Sei­mui įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir jį Sei­mas pri­va­lo svars­ty­ti.