Piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas J.Milius grįžta į darbą
Pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius pir­ma­die­nį grįž­ta į dar­bą po be­veik mė­ne­sį tru­ku­sių at­os­to­gų. J. Mi­lius pir­ma­die­nį par­eiš­kė trauk­tis ne­ke­ti­nąs. 

VMVT va­do­vas J. Mi­lius pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga yra ge­riau­sia iš to­kio po­bū­džio ins­ti­tu­ci­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Jis sa­kė, kad dėl par­eikš­tų įta­ri­mų pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba iš par­ei­gų trauk­tis ne­ke­ti­na, nes, jo nuo­mo­ne, tai reikš­tų kal­tės pri­pa­ži­ni­mą.

„Jei­gu jūs Eu­ro­pos Są­jun­go­je ge­res­nę tar­ny­bą su­ra­si­te Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos, ku­ri taip dir­ba, tai aš la­bai ap­si­džiaug­čiau. Ka­da jūs man iš­var­din­si­te, už ką, pir­ma, an­tra, tre­čia, ket­vir­ta, ta­da at­sis­ta­ty­din­siu, jei­gu jie (kal­ti­ni­mai) bus mo­ty­vuo­ti“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė J.Mi­lius.

Sie­kė paveikti

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Par­ei­gū­nai taip pat sa­ko, kad tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.

Tei­sė­sau­gos nu­ro­dy­mu at­li­kus la­bo­ra­to­ri­nius „Ju­dex“ ga­mi­nių pa­ti­kri­ni­mus bu­vo nu­sta­ty­ti ke­lių ti­pų bak­te­ri­niai už­kra­tai – sal­mo­ne­lės, žar­ni­nių laz­de­lių, lis­te­ri­jos. Ty­ri­mų be­siė­mu­si Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba taip pat pa­tvir­ti­no nu­sta­čiu­si bak­te­ri­nio už­kra­to kai ku­riuo­se bend­ro­vės ga­mi­niuo­se ir hi­gie­nos pa­žei­di­mų įmo­nės pa­tal­po­se.

„Ju­dex“ veik­la bu­vo su­stab­dy­ta ir ga­lės bus at­nau­jin­ta tik pa­ša­li­nus vi­sus pa­žei­di­mus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bei prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra par­eiš­kę, jog J.Mi­lius tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų, ta­čiau J.Mi­lius ne­at­sis­ta­ty­di­na.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas jam par­eikš­tus įta­ri­mus anks­čiau yra pa­va­di­nęs juo­kin­gais.

Vy­riau­sy­bė yra įpa­rei­go­ju­si J.Mi­lių pa­teik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos veik­los at­as­kai­tą.