Piktinamasi, kad rinkimų prievaizdai įstrigo praėjusiame amžiuje
Kai ku­riuos po­li­ti­kus pik­ti­na di­džiu­lė biu­ro­kra­ti­ja Vy­riau­sio­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK). Esą ne­už­ten­ka do­ku­men­tus už­pil­dy­ti in­ter­ne­tu – į ko­mi­si­ją ten­ka ke­liau­ti su pluoš­tu ran­ka pa­si­ra­šy­tų po­pie­rių. Tuo me­tu rin­ki­mų prie­vaiz­dai prie­kaiš­tus at­me­ta ir tvir­ti­na, kad vi­sus for­ma­lu­mus ga­li­ma su­tvar­ky­ti in­ter­ne­tu.

Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis krei­pė­si į VRK pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką pra­šy­da­mas pa­aiš­kin­ti, ko­dėl įvai­rius do­ku­men­tus ko­mi­si­jai vis dar rei­kia pa­teik­ti „na­tū­ro­je“, t.y. at­spaus­din­tus ir pa­si­ra­šy­tus ran­ka. Vy­riau­sia­sis rin­ki­mų prie­vaiz­das aiš­ki­na, kad rei­kia­mas dek­la­ra­ci­jas ga­li­ma pa­teik­ti ir pri­sė­dus prie in­ter­ne­to. Jis pa­žy­mi, kad tik ne­di­de­lė da­lis rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių po­li­ti­kų nau­do­ja­si elek­tro­ni­niu par­ašu.

Po­pie­rių tik daugėja

K. Ma­siu­lis aiš­ki­na, kad rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ne pir­mą kar­tą ir ga­li pa­tvir­tin­ti, jog tai la­bai biu­ro­kra­ti­zuo­tas pro­ce­sas – kas kar­tą VRK rei­kia pa­teik­ti gau­sy­bę pa­si­ža­dė­ji­mų, at­as­kai­tų, dek­la­ra­ci­jų, su­ti­ki­mų ir pan. „Vi­sus tuos po­pie­rius, ku­rių kas kar­tą tik dau­gė­ja, rei­kia pa­teik­ti in­ter­ne­tu, o ta­da at­sis­paus­din­ti, pa­si­ra­šy­ti ir po­pie­ri­nia­me va­rian­te pri­sta­ty­ti VRK“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.

K. Ma­siu­lis pa­žy­mė­jo, kad šiais lai­kais dau­gy­bė vie­šų­jų pa­slau­gų yra per­kel­ta į elek­tro­ni­nę erd­vę, tvar­kant įvai­rius rei­ka­lus, su­da­rant san­do­rius vis daž­niau ap­siei­na­ma be po­pie­ri­nių do­ku­men­tų. To­dėl VRK ne­ma­žin­da­ma po­pie­riz­mo esą įstri­go XX am­žiu­je.

At­ei­ty­je bus kitaip

VRK pir­mi­nin­ko Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, po­li­ti­kai, ne­no­rin­tys pri­sta­ty­ti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų, ga­li pa­teik­ti elek­tro­ni­nius do­ku­men­tus. Juos tik rei­kia pa­si­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu par­ašu ir nu­siųs­ti par­ti­jos do­ku­men­tų tvar­ky­to­jams. „Ta­čiau bė­da ta, kad pas mus nė­ra pa­kan­ka­mai pa­pli­tęs elek­tro­ni­nis par­ašas. Pa­gal Elek­tro­ni­nio par­ašo įsta­ty­mą po­li­ti­kas ga­lė­tų pa­teik­ti do­ku­men­tus ir jie mums bū­tų tin­ka­mi“, – ti­ki­no jis.

Z. Vai­gaus­kas tvir­ti­no, kad VRK džiaug­tų­si ga­lė­da­ma at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų. Pa­sak jo, VRK tu­ri ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mą po­li­ti­kams do­ku­men­tus tik ko­mi­si­jos elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je, ta­čiau to­kios tvar­kos tai­ky­ti kol kas ne­no­ri­ma, nes elek­tro­ni­nio par­ašo tu­rė­to­jų skai­čius yra ne­di­de­lis. „E­sa­me pa­si­rin­kę va­rian­tą, ku­ris yra la­biau­siai pa­pli­tęs mū­sų vi­suo­me­nė­je ir kol kas ne­tai­ko­me to­kių me­to­dų, ku­rie, be jo­kios abe­jo­nės, bus tai­ko­mi at­ei­ty­je“, – sa­kė VRK pir­mi­nin­kas.

Šiuo me­tu kan­di­da­tams į Sei­mą – pats dar­by­me­tis. Re­gis­truo­tis po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais jie tu­rė­jo iki šian­die­nos. Par­eiš­kė­jų do­ku­men­tų pri­da­vi­mas VRK baig­sis rugp­jū­čio pra­džio­je.