Piketas prie Norvegijos ambasados: „Aš esu Gabrielius“
Prie Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je su­si­rin­ku­sie­ji rei­ka­la­vo šios ins­ti­tu­ci­jos tar­pi­nin­kau­ti grą­ži­nant į Lie­tu­vą sep­tyn­me­tį Gab­rie­lių Bum­bu­lį ir kri­ti­ka­vo šią ša­lį va­giant vai­kus. 

Ke­lios de­šim­tys pi­ke­to „Aš esu Gab­rie­lius“ da­ly­vių sa­vo at­ėji­mu reiš­kė so­li­da­ru­mą ne tik su jo mo­ti­na Gra­ži­na Leš­čins­kie­ne, bet ir ki­to­mis vai­kų ne­te­ku­sio­mis Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­čio­mis lie­tu­vių šei­mo­mis. Abe­jo­ta ne tik pa­kan­ka­mu pa­grin­du at­skir­ti at­ža­las nuo tė­vų, bet ir tvar­ka, kuo­met ma­ža­me­čiai ati­duo­da­mi glo­bė­jams nor­ve­gams, o ne grą­ži­na­mi į sa­vo gim­tą­ją ša­lį, kur jais pa­si­rū­pin­tų gi­mi­nai­čiai ar ati­tin­ka­mos tar­ny­bos.

Ti­krai ma­no­te, kad va­gia­me vai­kus?

„E­sa­me la­bai su­si­rū­pi­nę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, lai­ki­nai gy­ve­nan­čių (ar­ba gy­ve­nu­sių) Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je, vai­kų sau­gu­mu. Mū­sų vi­suo­me­nę nuo­la­tos su­kre­čia in­for­ma­ci­ja apie tai, kad Jū­sų ša­lies Vai­kų ge­ro­vės tar­ny­ba, ne­va gin­da­ma vai­kų tei­ses ati­ma juos iš tei­sė­tos tė­vų glo­bos. Su­pras­da­mi, kad Nor­ve­gi­jos ka­ra­lys­tės įsta­ty­mai yra tik Nor­ve­gi­jos pi­lie­čių rei­ka­las, ne­no­ri­me kiš­tis į Jū­sų ša­lies įsta­ty­mus ar ins­ti­tu­ci­jų tei­ses ir par­ei­gas, ta­čiau ma­no­me, kad mū­sų ša­lies pi­lie­čiai tu­ri tei­sę iš­vyk­ti iš Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės. Iš­vyk­da­mi iš Nor­ve­gi­jos Lie­tu­vos pi­lie­čiai tu­ri tei­sę iš­si­vež­ti sa­vo ne­pil­na­me­čius vai­kus, kai vai­kai yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai.“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si į Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­dą. Jį pa­si­ra­šė ir pi­ke­tą or­ga­ni­za­vo to­kios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos kaip Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas, vie­šo­ji įstai­ga „Pi­lie­ti­nės de­mo­kra­ti­jos ins­ti­tu­tas“, lab­da­ros ir par­amos fon­das „Al­go­ji­mas“, Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga.

Krei­pi­mo­si pa­im­ti ir su pi­ke­tuo­to­jais su­si­tik­ti iš pa­sta­to iš­ėjo pir­mo­ji am­ba­sa­do­riaus se­kre­to­rė Ing­ri­da Su­san­ne Far­ner. Do­ku­men­te iš­sa­ky­ti trys pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai: kuo grei­čiau į Lie­tu­vą su­grą­žin­ti G. Bum­bu­lį ir leis­ti jam gy­ven­ti su sa­vo šei­ma; su­grą­žin­ti vi­sus ati­mtus Lie­tu­vos pi­lie­čių vai­kus tei­sė­tiems tė­vams, su­da­ry­ti jiems są­ly­gas iš­vyk­ti į Lie­tu­vą; vi­sais at­ve­jais, kai Lie­tu­vos pi­lie­čių šei­moms gre­sia vai­kų at­ėmi­mas, su­teik­ti jiems ga­li­my­bę per pro­tin­gą lai­ką iš­vyk­ti iš Nor­ve­gi­jos te­ri­to­ri­jos. Juos iš­gir­du­si dip­lo­ma­tė at­sa­kė su­pran­tan­ti, kad šis at­ve­jis su­dė­tin­gas, su­ke­lian­tis stip­rius jaus­mus, ta­čiau de­ta­liau G. Bum­bu­lio is­to­ri­jos ne­ko­men­ta­vo. „Nor­ve­gi­jo­je vai­ko tei­sės yra svar­biau­sios“, – sa­kė ji, at­kreip­da­ma dė­me­sį, jog am­ba­sa­dos in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je lie­tu­vių kal­ba pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip vei­kia vai­ko tei­sių ap­sau­ga jos ša­ly­je. Ji pa­žy­mė­jo, kad šei­mos, emig­ruo­jan­čios į Nor­ve­gi­ją, tu­ri bū­ti su­si­pa­ži­nu­sios su šios ša­lies įsta­ty­mais, jie ga­lio­ja vi­sų ša­lių pi­lie­čiams, taip pat ir nor­ve­gams, ku­rių vai­kai ir­gi at­ski­ria­mi, teis­mui pri­ėmus spren­di­mą dėl smur­to ar ki­to­kio ne­tin­ka­mo el­ge­sio. „Ne­gi ti­krai ma­no­te, kad mes va­gia­me vai­kus?“ – klau­sė I. S. Far­ner po vie­no iš pi­ke­tuo­to­jų klau­si­mo. Pa­sta­rie­ji kri­ti­ka­vo Nor­ve­gi­ją šiuo at­žvil­giu esant ne­ci­vi­li­zuo­ta ša­li­mi.

Ko­dėl vai­kai plė­šia­mi iš „gim­to­jo liz­do“?

„Pa­lai­kom Gra­ži­ną ir ki­tas ma­mas, ku­rios par­si­ve­žė sa­vo vai­kus. Pa­ti esu dvie­jų vai­kų ma­ma ir ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti tūks­tan­tį kar­tų, kad taip pat pa­da­ry­čiau kaip jos. Su­tin­ku su Nor­ve­gi­jos įsta­ty­mais, kad rei­kia gerb­ti vai­ką, jo ne­muš­ti, ne­že­min­ti, bet kuo kal­tas pats vai­kas?“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė jau­na vil­nie­tė, ku­rios nuo­mo­ne, daug ge­riau bū­tų sep­tyn­me­tį Gab­rie­lių ati­duo­ti gi­mi­nai­čiams Lie­tu­vo­je. Abu su vy­ru tei­gė, jog Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos da­ro per ma­žai ir su­rea­guo­ja tik įsi­ki­šus ži­niask­lai­dai.

„Net jei tė­vai ir nu­si­kal­to kaž­kuo, ati­mti vai­kai tu­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą, sa­ky­kim, į glo­bos įstai­gas, ir čia tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma. […] Tai ką nor­ve­gai ši­taip sa­vo de­mog­ra­fi­ją spren­džia ar ką? Mes gry­nai iš so­li­da­ru­mo at­ėjo­me“, – sa­kė vil­nie­tis Min­dau­gas. Pa­sak jo, vai­kai nė­ra nu­si­kal­tė­liai ir Nor­ve­gi­jo­je lai­ko­mi bū­ti ne­tu­rė­tų. Jo žmo­na Vi­li­ja pa­ste­bė­jo, jog lie­tu­vių šei­mos, iš ku­rių ati­mti vai­kai, ne­atro­do aso­cia­lios, gir­tau­jan­čios, smur­tau­jan­čios, ne­pri­žiū­rin­čios sa­vo at­ža­lų: „iš­ky­la klau­si­mas, ar ti­krai taip rei­kia? Gal už­ten­ka maž­mo­žio, kad iš ta­vęs bū­tų vai­kai ati­mti?“. Su­tuok­ti­niai sa­kė iš­gir­dę apie pi­ke­tą ir at­ėję dėl to, kad yra są­mo­nin­gi pi­lie­čiai, ma­nan­tys, jog šei­ma sa­vo at­ža­lo­mis ga­li pa­si­rū­pin­ti ge­riau nei vals­ty­bė.

Tarp pi­ke­tuo­to­jų bu­vo ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tas, jau ku­rį lai­ką be­si­do­min­tis ju­ve­na­li­ne jus­ti­ci­ja. Anot jo, to­kie pi­ke­tai pa­de­da Lie­tu­vos pi­lie­čiams su­si­vie­ny­ti ir pri­si­min­ti, kad „šei­ma yra pir­mo­ji ma­žiau­sia vi­suo­me­nės ląs­te­lė, ku­rio­je tu­ri bū­ti dar­na, rei­kia iš­sau­go­ti ją vien­ti­są, bran­gin­ti“. Taip pat būkš­ta­vo, kad su­si­rin­ki­mas prie am­ba­sa­dos ne­tap­tų po­li­ti­ne rek­la­ma, kad jė­gos bū­tų ski­ria­mos ne pa­si­ro­dy­mui, o sep­tyn­me­čio is­to­ri­jai ir pi­lie­čių vie­ny­bei. Vie­nas pa­grin­di­nių pi­ke­to koor­di­na­to­rių, įtei­kęs krei­pi­mą­si am­ba­sa­dos at­sto­vei bu­vo į Vil­niaus me­rus kan­di­da­tuo­jan­tis Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­rys Ju­lius Pa­nka. Kiek pa­vė­la­vu­si į ne­pa­ten­kin­tų­jų bū­rį įsi­lie­jo ir sen­jo­rė Ta­ma­ra, apie pi­ke­tą iš­gir­du­si per ra­di­ją. „Jei yra nu­si­kal­ti­mas, ne vai­kai nu­si­kal­to. Ko­dėl jie plė­šia­mi į sve­ti­mą ter­pę, kur gal net kal­bos ne­mo­ka, kai tu­ri gi­mi­nai­čius Lie­tu­vo­je? Tai vie­nas da­ly­kas. O ki­tas – Nor­ve­gi­ja yra vals­ty­bė su įsta­ty­mais, bet Lie­tu­va taip pat. Ko­dėl ne­sis­kai­to­ma? Ko­dėl Lie­tu­va ne­in­for­muo­ja­ma, ne­klau­sia­ma, ar vai­kas tu­ri ar­ti­muo­sius? Gal ne­bū­ti­na plėš­ti iš gim­to liz­do?“, – kal­bė­jo ji.

In­ter­ne­te Va­ka­rų Lie­tu­vos Tė­vų Fo­ru­mas pa­skel­bė pe­ti­ci­ją Sei­mui ir ki­toms at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms dėl G. Bum­bu­lio grą­ži­ni­mo į Lie­tu­vą. Kol kas ją pa­si­ra­šė dau­giau nei pen­ki su pu­se tūks­tan­čio pi­lie­čių.

Nor­ve­gi­jos vai­kų tei­sių ap­sau­ga – pa­vyz­di­nė?

Sep­tyn­me­čio ar­ti­mie­siems ir ki­tiems pa­lai­kan­tiems kal­ti­nant Lie­tu­vos dip­lo­ma­tus dėl abe­jin­gu­mo, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) tei­gia, kad am­ba­sa­da Šve­di­jo­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį iš mo­ti­nos ga­vo krei­pi­mą­si ir iš kar­to ėmė­si veiks­mų, su­si­sie­kė su Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pir­ma­die­nį Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Šve­di­jo­je Eit­vy­das Ba­ja­rū­nas lan­kė­si Šve­di­jos URM ir aiš­ki­no­si, ko­dėl Lie­tu­va ne­bu­vo lai­ku in­for­muo­ta apie G. Bum­bu­lio per­da­vi­mą so­cia­li­nėms tar­ny­boms. Į Lie­tu­vą ga­ben­tas vai­kas Šve­di­jo­je bu­vo su­lai­ky­tas ir vė­liau per­duo­tas Nor­ve­gi­jai.

Šian­dien Nor­ve­gi­jos URM dėl šio at­ve­jo pri­ėmė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rę Izol­dą Brič­kovs­kie­nę. Pa­sta­ro­ji pra­šė pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie tiks­lią sep­tyn­me­čio bu­vi­mo vie­tą bei su­si­ti­ki­mo su juo. Nor­ve­gi­jos vai­kų tei­sių tar­ny­bos at­sto­vams nu­siųs­tas am­ba­sa­dos pra­šy­mas sku­biai su­si­tik­ti, sie­kiant įsi­ti­kin­ti, kad vai­kas iš tie­sų yra Nor­ve­gi­jo­je ir jam tei­kia­ma tin­ka­ma prie­žiū­ra.

Dėl vai­kų tei­sių ap­sau­gos Nor­ve­gi­jo­je pik­ti­na­si ne vi­si. Pa­vyz­džiui, or­ga­ni­za­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“ iš­reiš­kė po­zi­ci­ją, kad nuo 1953 me­tų Nor­ve­gi­jo­je ga­lio­jan­čiu griež­tu vai­kų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu sie­kia­ma kuo di­des­nės vai­kų ge­ro­vės. „Bend­ra­dar­biau­ja­me su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis Nor­ve­gi­jos or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir jų veik­lą trak­tuo­ja­me kaip pa­vyz­dį sa­vo veik­lai. Ži­no­me, kad prob­le­mų dėl vai­kų Nor­ve­gi­jo­je iš­ky­la tik ta­da, kai nu­si­žen­gia­ma ša­lies įsta­ty­mams, gi­nan­tiems bet ku­rį vai­ką, gy­ve­nan­tį Nor­ve­gi­jo­je: vai­kas vie­šai mu­ša­mas, „pa­me­ta­mas“ ren­gi­nio me­tu, tė­vai var­to­ja al­ko­ho­lį vai­ko aki­vaiz­do­je ir pan. Lie­tu­vo­je to­kios si­tua­ci­jos gal­būt yra lai­ky­ti­nos nor­ma­lio­mis, ta­čiau Nor­ve­gi­jo­je taip nė­ra, ten vi­sais at­ve­jais gi­na­mi ir sau­go­mi vai­ko in­te­re­sai, sten­gia­ma­si už­kirs­ti ke­lią jo psi­cho­lo­gi­niam ir fi­zi­niam trau­ma­vi­mui. „Paauk­lė­ja­ma­sis“ pliaukš­te­lė­ji­mas sa­vo vai­kui per už­pa­ka­lį Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se jau lai­ko­mas psi­cho­lo­gi­niu ir fi­zi­niu vai­ko trau­ma­vi­mu“, – tei­gia or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė Ra­sa Dič­pe­trie­nė. „Gel­bė­kit vai­kus“ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Nor­ve­gi­jos vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos „Bar­ne­ver­net“ aki­ra­ty­je iš vi­so yra per 50 tūkst. vai­kų, tė­vų glo­bos iš jų ne­te­kę apie 9 tūkst.

Pe­ti­ci­ja dėl G. Bum­bu­lio grą­ži­ni­mo į Lietuvą. Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­dos pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie vai­kų ap­sau­gą šalyje.