Pietryčių Lietuvoje ketina rengti perspėjimo sirenas dėl Astravo AE
 Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas (PAGD) pie­try­čių Lie­tu­vo­je ke­ti­na įreng­ti pers­pė­ji­mo si­re­nas, ku­rios in­for­muo­tų apie ga­li­mą pa­vo­jų, jei Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je įvyk­tų in­ci­den­tas.

Si­re­nas ke­ti­na­ma įreng­ti Vil­niaus mies­te ir ra­jo­ne, Šir­vin­tų ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se, iš vi­so – per 150-yje vie­to­vių, ku­rios nu­to­lu­sios nuo elek­tri­nės apie 50 ki­lo­me­trų.

Si­re­nų įren­gi­mas įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos veiks­mų pla­ną. PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jū­ris Tar­gons­kas sa­ko, kad jos kai­nuos iki tri­jų mi­li­jo­nų eu­rų.

„Kai tu­rė­jo­me vei­kian­čią Ig­na­li­nos at­omi­nę, taip pat tu­rė­jo­me apink įdieg­tą su­tan­kin­tą pers­pė­ji­mo sis­te­mą. Ka­dan­gi elek­tri­nė bus ne­to­li sie­nos, po­vei­kio zo­na bus mū­sų te­ri­to­ri­jo­je, ren­gia­mės gy­ven­to­jus pers­pė­ti“, – BNS sa­kė PAGD at­sto­vas.

Anot jo, pro­jek­ta­vi­mui apie 60 tūkst. eu­rų ras­ta de­par­ta­men­to vi­di­niuo­se re­zer­vuo­se. Kaip dar­bai vyks to­liau, anot jo, pri­klau­sys nuo po­li­ti­kų va­lios ski­riant pi­ni­gus.

Jis pa­brė­žia, kad gy­ven­to­jai bū­tų pers­pė­ja­mi tiek dėl ra­dio­lo­gi­nio pa­vo­jaus, tiek ir įpras­tais ne­lai­mių at­ve­jais – dėl stip­raus vė­jo, gais­ro ar ki­tų at­ve­jų. Si­re­nos bū­tų in­teg­ruo­tos į bend­rą pers­pė­ji­mo sis­te­mą, in­for­muo­jan­čią gy­ven­to­jus ži­nu­tė­mis te­le­fo­ne, jei rei­kia – ir per na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją.

De­par­ta­men­tas ti­ki­si si­re­nas įreng­ti iki As­tra­vo elek­tri­nės ati­da­ry­mo.

„Lė­šų si­re­nų at­nau­ji­ni­mui Lie­tu­vo­je pra­šo­me jau ke­le­ri me­tai. Ka­dan­gi vi­so­je Lie­tu­vo­je tas pro­jek­tas yra bran­gus, tai mes, ži­no­da­mi si­tua­ci­ją su As­tra­vu, pa­ėmė­me ir at­sky­rė­me iš vi­so bend­ro pro­jek­to at­ski­rą da­le­lę ke­lioms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios api­ma As­tra­vo zo­ną“, – pa­aiš­ki­no jis.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.