Petro Auštrevičiaus priglausta irakiečių šeima neteko leidimo gyventi šalyje
Ira­kie­čių pa­bė­gė­lių šei­ma, 2015-ųjų gruo­dį ta­pu­si pir­mą­ja per­kel­ta į Lie­tu­vą pa­gal ES su­si­ta­ri­mą, ne­te­ko lei­di­mo gy­ven­ti ša­ly­je, nes lai­ku ne­grį­žo į Lie­tu­vą.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ke­tu­rių as­me­nų šei­ma Lie­tu­vą pa­li­ko dau­giau nei prieš pus­me­tį ir šiuo me­tu glau­džia­si Šve­di­jo­je. Jai kol kas ne­pa­nai­kin­ta pa­pil­do­ma tei­si­nė ap­sau­ga, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę gy­ven­ti Lie­tu­vo­je lai­ki­nai, tad grį­žę į Lie­tu­vą ira­kie­čiai dar ga­lė­tų siek­ti nau­jo do­ku­men­to.

„Sta­tu­są (pa­pil­do­mos tei­si­nės ap­sau­gos – BNS) jie iš­lai­kė, nes pa­dė­tis jų kil­mės vals­ty­bė­je dar ne­pa­si­kei­tė, ir mes šiuo eta­pu dar ne­ma­to­me pra­smės to sta­tu­so per­žiū­rė­ti. Bet ką mes pa­da­rė­me: ka­dan­gi Lie­tu­vo­je jų nė­ra dau­giau nei še­šis mė­ne­sius, mes pa­nai­ki­no­me tu­ri­mą lei­di­mą jiems lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, t. y. sta­tu­sas iš­lie­ka, bet do­ku­men­tas yra pa­nai­kin­tas“, – BNS pa­aiš­ki­no Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė.

Ne­tu­rė­da­mi lei­di­mo, šei­ma ne­ga­li ke­liau­ti Šen­ge­no erd­vė­je ir jei bū­tų su­lai­ky­ti bet ku­rio­je erd­vės ša­ly­je, bū­tų lai­ko­mi ne­le­ga­liais im­ig­ran­tais.

Anot E.Gu­dzins­kai­tės, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, ką pa­bė­gė­liai vei­kia Šve­di­jo­je. Jei jie gy­ve­na ten ne­le­ga­liai, Šve­di­jos par­ei­gū­nai juos tu­rė­tų įpa­rei­go­ti grįž­ti į Lie­tu­vą. De­par­ta­men­to va­do­vė ne­at­me­tė, kad ira­kie­čiai ra­do dar­bą ir įtei­si­no sa­vo bu­vi­mą Šve­di­jo­je. To­kiu at­ve­ju jo­kios pa­sek­mės jiems ne­grės.

Šiuo me­tu tai yra vie­nin­te­lė į Lie­tu­vą pa­gal ES su­si­ta­ri­mą per­kel­ta šei­ma, pra­ra­du­si lei­di­mą gy­ven­ti ša­ly­je, ki­tiems iš­vy­ku­siems mig­ran­tams kol kas to­kios pa­sek­mės ne­gre­sia.

Ge­ra­da­ris po­li­ti­kas su­tei­kė pa­tal­pas gyventi

Ši ira­kie­čių šei­ma bu­vo ta lai­min­gų­jų, ku­riuos eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je Juo­dši­liuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne. Kaip pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­čio pra­džio­je ra­šė LŽ, at­vy­kė­liai dir­bo dar­že, so­di­no bul­ves ir ki­to­kias dar­žo­ves. Apie ži­nią, kad ira­kie­čiai iš­vy­ko į Šve­di­ją lan­ky­ti gi­mi­nių, eu­ro­par­la­men­ta­ras tei­gė ga­vęs ži­nu­tę: „At­siun­tė SMS, kad vis­kas ge­rai, kad grei­tai pa­si­ma­ty­si­me. Bet kaip bus, ne­ži­nau, ne­no­riu spe­ku­liuo­ti“, – pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je tei­gė P.Auš­tre­vi­čius. Du su­au­gu­sie­ji ir du vai­kai į Lie­tu­vą, pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą, bu­vo per­kel­ti per­nai gruo­dį. Jie at­vy­ko iš Grai­ki­jos.

„Aš no­rė­čiau at­vyk­ti į bet ku­rią vals­ty­bę, ku­ri ma­ne ap­sau­gos nuo ga­li­mos grės­mės sa­vo gy­vy­bei ir sa­vo šei­mai“, – tuo­met Vil­niaus oro uos­te žur­na­lis­tams sa­kė šei­mos gal­va.

At­si­sa­kė su­teik­ti prieglobstį

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas yra at­si­sa­kęs su­teik­ti prie­globs­tį dviem šei­moms – iš vi­so de­šim­čiai as­me­nų, jos šiuo me­tu gy­ve­na Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je bei by­li­nė­ja­si dėl de­par­ta­men­to spren­di­mo teis­muo­se. Anot E.Gu­dzins­kai­tės, pa­ti­kri­nus in­for­ma­ci­ją Ira­ke nu­sta­ty­ta, kad jiems per­se­kio­ji­mas, pa­vo­jus gy­vy­bei ir svei­ka­tai ne­gre­sia.

Pa­gal ES su­si­ta­ri­mą, Lie­tu­va iki šių me­tų rug­sė­jo įsi­pa­rei­go­jo per­kel­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą jau bu­vo per­kel­ti 262 pa­bė­gė­liai, tik ke­lio­li­ka jų ap­si­gy­ve­no ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, o apie 180 jau iš­vy­ko į ki­tas vals­ty­bes.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nuo ba­lan­džio svars­to pra­dė­ti ban­do­mą­jį pro­jek­tą ir per­kel­ti pa­bė­gė­lius iš sto­vyk­lų Grai­ki­jo­je, Tur­ki­jo­je ar Ita­li­jo­je tie­siai į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes. Mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis ža­dė­jo, kad iš pra­džių tai bus ke­le­tas as­me­nų ir jie bus per­ke­lia­mi tik į tam pa­si­ren­gu­sias sa­vi­val­dy­bes, jų in­teg­ra­ci­ja bus vyk­do­ma tik už ES lė­šas. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tei­gia pa­si­ren­gęs nau­jo­vėms ir ža­da nag­ri­nė­ti prie­globs­čio pra­šy­mus dar pa­bė­gė­liams esant sto­vyk­lo­se.