Petras Gražulis solidarizuojasi su „Ten Walls“
Vie­nas “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” ly­de­rių Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis pa­skel­bė pa­lai­kąs ho­mo­fo­biš­kais pa­si­sa­ky­mais ger­bė­jus vi­sa­me pa­sau­ly­je šo­ki­ra­vu­sį elek­tro­ni­nės mu­zi­kos at­li­kė­ją „Ten Walls“ - Ma­ri­jų Ado­mai­tį.

P. Gra­žu­lio tei­gi­mu, „Ten Walls“ si­tua­ci­ja ge­ro­kai pri­me­na so­vie­ti­nius lai­kus, kai ne­bu­vo ga­li­ma kri­ti­kuo­ti ko­mu­niz­mo ir jo nu­si­kals­ta­mų idė­jų. “So­viet­me­čiu, jei ne­bu­vai ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rys, ne­ga­lė­jai užim­ti jo­kių at­sa­kin­gų par­ei­gų, o jei kri­ti­kuo­da­vai ko­mu­niz­mą, ir sės­da­vai už gro­tų. Da­bar so­vie­ti­nė ko­mu­niz­mo ideo­lo­gi­ja yra kei­čia­ma briu­se­liš­ko ho­mo­sek­sua­liz­mo pro­pa­gan­da ir ideo­lo­gi­ja. Juk žo­džio lais­vė yra tar­si lak­mu­so po­pie­rė­lis, pa­gal ku­rį spren­džia­ma apie ša­lies de­mo­kra­tiš­ku­mą”, - tei­gia P. Gra­žu­lis. Ta­čiau, ap­gai­les­tau­ja po­li­ti­kas, žo­džio lais­vė ne­ga­lio­ja, jei “kri­ti­kuo­ji ho­mo­sek­sua­liz­mo pro­pa­gan­dą”. “Šiuo me­tu, jei­gu ne­pri­pa­žįs­ti nau­jo­viš­kų „ver­ty­bių“, jas kri­ti­kuo­ji, iš­vis esi at­si­li­kęs, ne­pers­pek­ty­vus, ne­iš­si­la­vi­nęs. Pa­si­ro­do, ne vi­si ga­li tu­rė­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus, nors ir de­mo­kra­ti­ja”, - kons­ta­ta­vo Sei­mo na­rys.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sus mu­zi­kan­tas iš Lie­tu­vos „Ten Walls“ šo­ki­ra­vo sa­vo ger­bė­jus so­cia­li­nia­me tink­le ho­mo­sek­sua­lius as­me­nis pa­va­di­nęs „ki­tos veis­lės“ žmo­nė­mis, taip pat pri­dė­jęs ki­tų įžei­džių epi­te­tų. Vie­šai už­ra­šy­tos „Ten Walls“ min­tys su­kė­lė ažio­ta­žą. Nors pats at­li­kė­jas pa­sku­bė­jo sa­vo par­eiš­ki­mą iš­trin­ti, o vė­liau ir at­sip­ra­šė, bu­vo per vė­lu. Nuo „Ten Walls“ nu­sig­rę­žė ko­le­gos, at­si­sa­ko­ma su juo kon­cer­tuo­ti bei at­lik­ti jo kū­ri­nius, at­šua­kia­mi jo pa­si­ro­dy­mai gar­siau­siuo­se fes­ti­va­liuo­se. Dė­me­sį į at­li­kė­jo min­tis at­krei­pė po­pu­lia­riau­si pa­sau­lio nau­jie­nų por­ta­lai.