Peticija už Laisvės premijos skyrimą V. Landsbergiui
In­ter­ne­te siū­lo­ma pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad Lais­vės pre­mi­ja bū­tų skir­ta bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui, ku­riam šio ap­do­va­no­ji­mo ne­sky­rė Sei­mas.

Ini­cia­to­riai siū­lo pri­tar­ti to­kiam teks­tui: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui su­klu­pus pa­pras­ta­me spren­di­me dėl Lie­tu­vos lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Vy­tau­tui Lands­ber­giui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Tau­ta, va­do­vau­da­ma­si są­ži­ne ir svei­ku pro­tu, nu­ta­ria: 1 straips­nis. Pa­skir­ti 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­ją pir­ma­jam at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­do­vui, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pir­mi­nin­kui, Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui Vy­tau­tui Lands­ber­giui. 2 straips­nis. 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­ją Vy­tau­tui Lands­ber­giui įteik­ti Lais­vės gy­nė­jų die­ną – 2016 m. sau­sio 13-ąją“. In­ter­nau­tai taip pat ra­gi­na­mi da­ly­tis nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se už­fik­suo­tas V. Lands­ber­gis.

Kaip jau ra­šy­ta, Sei­mas va­kar ne­pri­ta­rė, kad lais­vės pre­mi­ja bū­tų skir­ta pir­ma­jam fak­ti­niam ša­lies va­do­vui at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę V. Lands­ber­giui. Po to­kio žings­nio at­sis­ta­ty­di­nan­ti par­eiš­kė be­veik vi­sa Lais­vės pre­mi­jų sky­ri­mo ko­mi­si­ja, ku­riai iki šiol va­do­va­vo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė.

Pe­ti­ci­ją ga­li­te ras­ti čia