Peticija prieš Astravo atominės elektrinės statybą
Lie­tu­vos są­jū­dis pra­de­da rink­ti par­ašus po pe­ti­ci­ja, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma užd­raus­ti Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą.

Pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos są­jū­džio ini­cia­ty­vą bus ra­gi­na­mi ir ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių – Len­ki­jos, Šve­di­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų gy­ven­to­jai. Ti­ki­ma­si, kad pa­vyks su­rink­ti mi­li­jo­ną ar dau­giau par­ašų, ku­rie bus įteik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams. Pe­ti­ci­ją ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti tink­la­la­py­je pe­ti­ci­jos.com.

Pe­ti­ci­ja pa­va­din­ta „Ap­gin­ki­me mū­sų tei­ses į gy­vy­bę ir šva­rią ap­lin­ką„, jo­je ra­šo­ma: „Eu­ro­pie­ti! Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo mies­te­ly­je, esan­čia­me tik už ke­lių de­šim­čių ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus ir geog­ra­fi­nio Eu­ro­pos cen­tro, vyk­do­ma ir vi­sais bū­dais sku­bi­na­ma, Ru­si­jos fi­nan­suo­ja­ma ir po­li­tiš­kai re­mia­ma, at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba.

Ži­no­da­mi:

kad sta­to­ma elek­tri­nė bus vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je, o jo­je veiks nie­kur pa­sau­ly­je ne­iš­ban­dy­ti reak­to­riai;

kad elek­tri­nė sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gos stan­dar­tų seis­miš­kai ak­ty­vio­je zo­no­je, ku­rios gel­mė­se slūg­so di­džiu­liai po­že­mi­nio van­dens tel­ki­niai;

kad ra­dia­ci­jos nuo­tė­kis iš elek­tri­nės su­kels ne­pa­tai­so­mą ka­tas­tro­fą Bal­ti­jos ša­ly­se ir Eu­ro­po­je, o spro­gi­mo ava­ri­ja nu­šluo­tų Lie­tu­vą nuo že­mės pa­vir­šiaus.

Ra­gi­na­me vi­sus eu­ro­pie­čius, vi­sus ge­ros va­lios žmo­nes rei­ka­lau­ti sa­vo vals­ty­bių vy­riau­sy­bių, par­la­men­tų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų, kad jie tai­ky­tų vi­sas įma­no­mas tai­kaus po­vei­kio prie­mo­nes šiai sta­ty­bai su­stab­dy­ti.

Mes, pa­si­ra­šiu­sie­ji šią pe­ti­ci­ją, rei­ka­lau­ja­me, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ne­bū­tų sta­to­ma, nes tai pa­žei­džia mū­sų tei­ses į gy­vy­bę ir šva­rią ap­lin­ką.“