Pertvarkomame Registrų centre lėks skiedros
Dėl ne­efek­ty­vaus val­dy­mo kri­ti­kuo­tam Re­gis­trų cen­trui par­eng­tas ra­di­ka­lus pert­var­ky­mo sce­na­ri­jus. Vien pir­muo­ju eta­pu dar­buo­to­jų ma­žės be­veik penk­ta­da­liu.

Pert­var­kant šios vals­ty­bės įmo­nės cen­tri­nį pa­da­li­nį, eta­tų skai­čius tu­rė­tų ma­žė­ti 20–30 pro­cen­tų. Da­bar šia­me Re­gis­trų cen­tro pa­da­li­ny­je – 635 dar­buo­to­jai, jų tu­rė­tų su­ma­žė­ti iki 522. Re­gis­trų cen­tro lai­ki­no­jo va­do­vo Vai­do Va­li­ko­nio tei­gi­mu, kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, kiek ma­žės įmo­nės dar­buo­to­jų vi­sos ša­lies mas­tu.

Re­for­mos gai­rės pri­sta­ty­tos po va­kar vy­ku­sio V. Va­li­ko­nio su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Nau­jai įmo­nės struk­tū­rai ir po­ky­čių įgy­ven­di­ni­mo dar­bo gru­pės su­dė­čiai Re­gis­trų cen­tro val­dy­ba pri­ta­rė tre­čia­die­nį.

„Pir­muo­ju eta­pu ke­ti­na­ma reor­ga­ni­zuo­ti ir op­ti­mi­zuo­ti cen­tri­nio pa­da­li­nio struk­tū­rą ir veik­lą, an­truo­ju – vi­sų pa­da­li­nių veik­lą ir ver­tin­ti rei­ka­lin­gu­mą vi­so­je ša­ly­je juos tu­rė­ti“, – aiš­ki­no V. Va­li­ko­nis.

Re­gis­trų cen­tro cen­tri­nia­me pa­da­li­ny­je eta­tų tu­rė­tų ma­žė­ti 20–30 pro­cen­tų.

Ra­di­ka­li pertvarka

Anot jo, at­si­sa­ko­ma di­de­lės da­lies ma­žų­jų pa­da­li­nių – vie­toj 22 liks 6. Vie­toj 15 de­par­ta­men­tų pa­lie­ka­mi 8, vie­toj 59 sky­rių – 47.

„Va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų su­ma­žės iki 21, bus at­si­sa­ky­ta pa­ta­rė­jų ir eks­per­tų par­ei­gy­bių“, – apie cen­tri­nio pa­da­li­nio pert­var­ką pa­sa­ko­jo V. Va­li­ko­nis.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, pa­si­rink­tas griež­čiau­sias Re­gis­trų cen­tro reor­ga­ni­za­vi­mo ir veik­los op­ti­mi­za­vi­mo sce­na­ri­jus – il­gai­niui bus at­si­sa­ky­ta ma­žų pa­da­li­nių, už­sii­man­čių Re­gis­trų cen­trui ne­bū­din­ga veik­la (pa­vyz­džiui, tei­si­nės li­te­ra­tū­ros lei­dy­ba). Ti­kė­ti­na, kad ma­ži­nant dar­buo­to­jų skai­čių pir­miau­sia nu­by­rės va­di­na­mie­ji ak­ci­niai dar­buo­to­jai – jų Re­gis­trų cen­tre at­si­ras­da­vo po kiek­vie­no Vy­riau­sy­bės pa­si­kei­ti­mo.

Lai­kan­tis šio sce­na­ri­jaus, at­ei­ty­je op­ti­mi­zuo­jant pa­da­li­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je veik­lą, tel­kiant ar­chy­vus ir juos skait­me­ni­zuo­jant, o Re­gis­trų cen­trui orien­tuo­jan­tis į klien­tų ap­tar­na­vi­mą, ti­kė­ti­na, ge­ro­kai su­ma­žės va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų. Iš da­bar vi­sa­me Re­gis­trų cen­tre dir­ban­čių 850 dar­buo­to­jų be­veik 300 yra įvai­rių pa­da­li­nių va­do­vai. At­ei­ty­je jų vi­so­je Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti apie 50.

Vien penk­ta­da­liu su­ma­ži­nęs dar­buo­to­jų skai­čių Re­gis­trų cen­tras su­tau­py­tų apie 4 mln. eu­rų per me­tus, jei­gu at­ly­gi­ni­mai ne­bū­tų di­di­na­mi. Ta­čiau ti­kė­ti­na, kad al­gos bus di­di­na­mos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) spe­cia­lis­tams. Mat da­lį jų ši vals­ty­bės įmo­nė šiuo me­tu pra­ran­da, nes rin­ko­je šių spe­cia­lis­tų po­rei­kis yra di­de­lis.

At­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mas tu­rė­tų bū­ti skaid­ri­na­mas. Da­bar Re­gis­trų cen­tre ofi­cia­li at­ly­gi­ni­mo da­lis daž­nai su­da­ro 50–60 proc., ki­ta da­lis – prie­dai bei pre­mi­jos.

Op­ti­mi­zuo­jant pa­da­li­nius bus at­si­sa­ko­ma da­lies pa­tal­pų. Da­bar Re­gis­trų cen­tras vi­so­je Lie­tu­vo­je tu­ri 40 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to pa­tal­pų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ad­mi­nis­tra­vi­mo są­nau­dos vals­ty­bės įmo­nei kas­met at­siei­na apie 1,5 mln. eu­rų. Taip pat bus ra­di­ka­liai su­ma­žin­tas au­to­mo­bi­lių ūkis.

Sėk­min­go­ji „Al­na Software“

V. Va­li­ko­nis va­kar tei­gė, kad dau­giau­sia prob­le­mų ke­lia di­die­ji vie­šie­ji pir­ki­mai, ne­efek­ty­vus tur­to val­dy­mas, įmo­nės pa­im­tos pa­sko­los, veik­los re­zul­ta­tai ir ne­po­tiz­mo at­ve­jai.

Kaip ne­efek­ty­vaus tur­to val­dy­mo pa­vyz­dį jis mi­nė­jo dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą Drus­ki­nin­kuo­se su poil­sio kam­ba­riais, lo­vo­mis ir vo­nios kam­ba­riu, au­to­mo­bi­lių par­ką – per dve­jus me­tus jų įsi­gy­ta už 1,3 mln. eu­rų, o kas­met jiems pri­žiū­rė­ti ir iš­lai­ky­ti ski­ria­ma po 2 mln. eu­rų.

Abe­jo­nių ke­lia ir IT pir­ki­mai – per pa­sta­ruo­sius 8 me­tus vie­nai įmo­nei bu­vo su­mo­kė­ta pu­sė vi­sų tam skir­tų lė­šų. Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį Re­gis­trų cen­tras IT pir­ki­mams iš vi­so iš­lei­do per 30 mln. eu­rų. V. Va­li­ko­nis tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti įmo­nės, ku­riai ati­te­ko di­džio­ji šios su­mos da­lis. BNS ži­nio­mis, ši bend­ro­vė – „Al­na Soft­wa­re“, ku­ri, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­ni­mis, yra ga­vu­si Re­gis­trų cen­tro už­sa­ky­mų už dau­giau kaip 14 mln. eu­rų.

Re­gis­trų cen­tras pra­ėju­siais me­tais ga­vo 36,892 mln. eu­rų pa­ja­mų – 22,1 proc. dau­giau nei 2015 me­tais, kai įmo­nės pa­ja­mos bu­vo 30,219 mln. eu­rų. Įmo­nės gry­na­sis pel­nas per me­tus pa­di­dė­jo 13,1 proc., iki 187,9 tūkst. eurų

Va­do­vo paieškos

Tai, kad Re­gis­trų cen­tras ne­efek­ty­viai val­do fi­nan­sus, sam­do per daug dar­buo­to­jų, o jiems va­do­vau­ja per daug va­do­vų, skelb­ta šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai su­pa­žin­di­nus su įmo­nės veik­los au­di­to iš­va­dų san­trau­ka.

Tuo­met at­sis­ta­ty­di­no Re­gis­trų cen­tro va­do­vas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas. Va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jęs ad­vo­ka­tas Gin­tau­tas Bart­kus par­ei­gų at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­mas as­me­ni­nė­mis prie­žas­ti­mis. An­trą vie­tą kon­kur­se bu­vo lai­mė­jęs Re­gis­trų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bag­do­na­vi­čius, ta­čiau jis ne­bu­vo pa­skir­tas dėl Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo. A. Bag­do­na­vi­čius va­do­va­vo e. svei­ka­ta sis­te­mos kū­ri­mui. Šios sis­te­mos ad­mi­nis­tra­vi­mą nuo ki­tų me­tų vi­du­rio nu­spręs­ta per­duo­ti Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai.

Nuo lie­pos 3 die­nos Re­gis­trų cen­tro lai­ki­nuo­ju va­do­vu pa­skir­tas V. Va­li­ko­nis.