Pertvarka atsisuks prieš pažeidžiamiausius
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) val­di­nin­kų su­ma­ny­mas vi­sų šal­pos iš­mo­kų mo­kė­ji­mą iš sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų per­duo­ti „Sod­rai“ šiur­pi­na tiek po­ten­cia­lius šių iš­mo­kų ga­vė­jus, tiek me­ri­jų dar­buo­to­jus.

Gau­nan­tie­ji šal­pos iš­mo­kas daž­niau­siai gau­na ir įvai­rias kom­pen­sa­ci­jas, mat jiems pri­rei­kia ir so­cia­li­nės par­amos. To­dėl li­go­ti, se­ny­vi ar ki­to­kių bė­dų tu­rin­tys žmo­nės bū­tų pri­vers­ti vie­toj vie­nos įstai­gos – sa­vi­val­dy­bės ar se­niū­ni­jos vyk­ti ir į ra­jo­no cen­trą bei vars­ty­ti „Sod­ros“ sky­rių du­ris.

Per­kel­ti šal­pos iš­mo­kų mo­kė­ji­mo naš­tą ant „Sod­ros“ pe­čių ir esą nuo šio rū­pes­čio iš­va­duo­ti me­ri­jas SADM siū­lo pa­teik­to­mis Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis. Jei joms pri­tars Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas, nau­jo­vė įsi­ga­lios jau nuo at­ei­nan­čių me­tų. To­kiu at­ve­ju iš me­ri­jų bū­tų ati­mta prie­vo­lė mo­kė­ti šal­pos pen­si­jas, šal­pos naš­lai­čių pen­si­jas bei šal­pos kom­pen­sa­ci­jas, pa­lik­tas bū­tų tik slau­gos ir prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mas.

Vie­no­se rankose

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Lais­vū­nas Bart­ke­vi­čius aiš­ki­na, kad pa­keis­ti vals­ty­bi­nių pen­si­nių iš­mo­kų mo­kė­ji­mą ad­mi­nis­truo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jas nu­ma­ty­ta 2011 me­tais Sei­mo pa­tvir­tin­to­se Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų sis­te­mos pert­var­kos gai­rė­se. „Nu­ma­ty­ta, kad Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­ba bū­tų įstai­ga, mo­kan­ti ne tik so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas, bet ir vi­sas vals­ty­bi­nes pen­si­jas ir ren­tas, šal­pos pen­si­jas“, – tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

SADM Vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­ga Ba­raus­kai­tė LŽ sa­kė, kad įgy­ven­di­nus šį siū­ly­mą į šal­pos pen­si­ją pre­ten­duo­jan­tis as­muo bū­tų ap­tar­nau­ja­mas vie­no­je vie­to­je, nes šal­pos pen­si­jų sky­ri­mas daž­nai tie­sio­giai su­si­jęs su as­mens tei­se gau­ti so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją. Be to, bū­tų pa­pras­tes­nė šal­pos iš­mo­kų mo­kė­ji­mo kon­tro­lė, bū­tų su­kur­ta bend­ra šal­pos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo sis­te­ma, nes šiuo me­tu ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl šal­pos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo pri­ima 60 sa­vi­val­dy­bių.

Rū­pes­čių tik padaugės

„Da­bar nu­ei­nu į sa­vi­val­dy­bę ir nu­si­ne­šu­si vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus su­sit­var­kau vi­sus rei­ka­lus. Šiuo me­tu vie­no­je vie­to­je spren­džia­ma ir dėl šal­pos iš­mo­kos, ir dėl prie­žiū­ros iš­mo­kos, ir dėl kom­pen­sa­ci­jų. Jei rei­kės bė­gio­ti į ke­lias ins­ti­tu­ci­jas, man tai bus pa­pil­do­ma naš­ta“, – tei­gė ser­gan­čią mo­ti­ną pri­žiū­rin­ti ma­ri­jam­po­lie­tė Vir­gi­ni­ja. Mo­te­ris tvir­ti­no, kad to­kiu at­ve­ju ma­mą be prie­žiū­ros tek­tų pa­lik­ti kur kas il­ges­niam lai­kui nei da­bar.

Ma­ri­jam­po­lie­tė nuo­gąs­ta­vo, kad pri­rei­kus lan­ky­tis dvie­jo­se įstai­go­se, tek­tų pa­si­rū­pin­ti ir dar vie­nu pluoš­tu do­ku­men­tų. O tai – taip pat pa­pil­do­ma naš­ta jai, kaip ir ki­tiems šal­pos iš­mo­kas gau­nan­čių žmo­nių ar­ti­mie­siems, nes bū­tent jie tvar­ko rei­ka­lus už ser­gan­tį ar ne­įga­lų žmo­gų.

Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Leo­no­ra Po­ce­vi­čiū­tė LŽ taip pat tei­gė, kad SADM su­ma­ny­mas šal­pos iš­mo­kų mo­kė­ji­mą iš sa­vi­val­dy­bių per­duo­ti „Sod­rai“ iš ti­krų­jų at­si­suk­tų prieš šios par­amos ga­vė­jus. „Mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams, pre­ten­duo­jan­tiems į šal­pos iš­mo­kas, šiuo me­tu net ne­rei­kia at­va­žiuo­ti į ra­jo­no cen­trą. Vi­sus rei­ka­lus ga­li­ma su­sit­var­ky­ti 14 se­niū­ni­jų, ir žmo­nėms taip pa­to­giau­sia. Be to, iš kar­to su­tvar­ko­mi do­ku­men­tai ir dėl ne­įga­lio­jo pa­žy­mė­ji­mo, ir dėl tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nių. Jei­gu rei­kia, tuo pat me­tu pa­si­rū­pi­na­me so­cia­li­ne par­ama jiems, jų šei­mai“, – pa­brė­žė Ša­kių ra­jo­no me­ri­jos val­di­nin­kė.

Pa­sak L. Po­ce­vi­čiū­tės, SADM nu­ma­ty­tos nau­jo­vės tik su­griau­tų nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką ir su­kel­tų di­de­lę su­maiš­tį. Ji tei­gė ne­ma­tan­ti šios pert­var­kos pra­na­šu­mų.

Me­ri­jos priešinasi

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pa­ta­rė­ja so­cia­li­niais klau­si­mais Aud­ro­nė Va­rei­ky­tė LŽ sa­kė, kad SADM su­ma­ny­mui prieš­ina­si be­veik vi­sos ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ir apie tai mi­nis­te­ri­ja jau in­for­muo­ta. Anot jos, pre­ten­duo­jan­čių gau­ti šal­pos iš­mo­ką as­me­nų gai­nio­ji­mas po ins­ti­tu­ci­jas yra tik vie­na iš ke­le­to šio prieš­ini­mo­si prie­žas­čių. Juk „Sod­rai“ per­da­vus šal­pos pen­si­jų mo­kė­ji­mą, ne­iš­ven­gia­mai bus su­si­du­ria­ma su su­nku­mais per­duo­dant šal­pos pen­si­jų ga­vė­jų by­las, nes da­bar as­me­nų, gau­nan­čių ke­lias šal­pos iš­mo­kas, vi­si šioms iš­mo­koms skir­ti ir mo­kė­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai ren­ka­mi vie­no­je by­lo­je. „Tuo­met, kai 1997 me­tais „Sod­ra“ per­da­vė šal­pos pen­si­jų ga­vė­jų by­las sa­vi­val­dy­bėms, by­lo­se esan­čių do­ku­men­tų kie­kis bu­vo kur kas ma­žes­nis, ta­čiau per­da­vi­mas su­kė­lė daug su­maiš­ties ir ne­pa­to­gu­mų tiek ga­vė­jams, tiek ir dar­buo­to­jams. To­dėl ne­sun­ku prog­no­zuo­ti, kad vėl grą­ži­nant šal­pos pen­si­jų mo­kė­ji­mą „Sod­rai“, tos su­maiš­ties bū­tų dar dau­giau“, – ti­ki­no A. Va­rei­ky­tė.

Pa­sak jos, kol kas ne­kal­ba­ma ir apie tai, kad da­lį funk­ci­jų iš me­ri­jų per­da­vus „Sod­rai“ sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­se teks ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių. Taip pat rei­kės pa­pil­do­mų lė­šų kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti, nes nė­ra ga­ran­ti­jų, kad me­ri­jos dar­buo­to­jai bus įdar­bin­ti „Sod­ros“ sky­riuo­se.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ne­slė­pė nuo­sta­bos SADM už­mo­jais pert­var­ky­ti ge­rai vei­kian­čią ir iki šiol jo­kių prob­le­mų ne­kė­lu­sią sis­te­mą. „Kam iš ti­krų­jų to rei­kia, ne­aiš­ku“, – tei­gė jis. Pa­sak par­la­men­ta­ro, var­gu ar di­de­lio pa­pil­do­mo krū­vio rei­kia ir pa­čiai „Sod­rai“, nes šal­pos iš­mo­kos ski­ria­mos in­di­vi­dua­liai iš­nag­ri­nė­jus kiek­vie­ną at­ve­jį. „Per­da­vus šių iš­mo­kų sky­ri­mą ir mo­kė­ji­mą, „Sod­ra“ tie­siog pa­skęs­tų šiuo­se rei­ka­luo­se, ir gy­ven­to­jams ti­krai ne­bū­tų pa­to­giau. Dek­la­ruo­ja­me sie­kį pa­slau­gas ar­tin­ti prie žmo­gaus, o da­ro­me prieš­in­gai“, – pik­ti­no­si Sei­mo SRDK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.