Perspėjama: sukčiai siūlo paskolas bei pigias paslaugas internete
To­bu­lė­jan­ti vi­suo­me­nė bei pa­slau­gų per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę ter­pę, ver­čia to­bu­lė­ti ir lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se esan­čius as­me­nis. Nu­teis­tie­ji at­ran­da nau­jų pa­si­pel­ny­mo iš pa­tik­lių žmo­nių bū­dų. Po­pu­lia­rų te­le­fo­ni­nį su­kčia­vi­mą, kuo­met in­for­muo­ja­ma apie ar­ti­mo žmo­gaus ne­lai­mę ir pra­šo­ma už pa­gal­bą pi­ni­gų, kei­čia ki­tas, ne ma­žiau su­ma­nes­nis bū­das – skel­bi­mai in­ter­ne­te.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir jam pa­val­džių įstai­gų kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­ei­gū­nai, bend­ra­dar­biau­da­mi su po­li­ci­ja, mo­bi­laus ry­šio ope­ra­to­riais bei ban­kais, už­kar­dė ke­lias de­šim­tis at­ve­jų, kuo­met baus­mę at­lie­kan­tys nu­teis­tie­ji, po­pu­lia­riuo­se ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ar au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo por­ta­luo­se ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skel­bia­si apie par­duo­da­mus ar nuo­mo­ja­mus įvai­rius daik­tus, ar su­tei­kia­mas grei­tą­sias pa­sko­las ir ki­tas pa­slau­gas ma­žes­ne nei rin­kos kai­na.

Su­si­gun­dę pa­trauk­liu in­ter­ne­ti­niu skel­bi­mu, as­me­nys pa­skam­bi­na ja­me nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir net ne­su­si­mąs­ty­da­mi per­ve­da su­kčiams nuo 50 iki 100 eu­rų avan­si­nį už­mo­kes­tį už no­ri­mo įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­to, ar au­to­mo­bi­lio re­zer­va­ci­ją.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ra­gi­na bū­ti bud­riais ir at­sar­giais bei ne­su­si­gun­dy­ti vi­lio­jan­čiais pa­siū­ly­mais.

Šiuo me­tu lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­go­se yra 6762 as­me­nys.

Su­kčiaus au­ko­mis tan­ka ir mažamečiai

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne 10-me­tis ber­niu­kas su­kčiui ati­da­vė pa­puo­ša­lus ir pa­auk­suo­tą lai­kro­dį.

Apie nu­si­kal­ti­mą sek­ma­die­nį po­li­ci­jai pra­ne­šė 61 me­tų mo­te­ris.

Ji pa­sa­ko­jo, kad 10 val. te­le­fo­nu, ku­riuo at­si­lie­pė jos anū­kas, pa­skam­bi­no vy­ras. Jis pri­sis­ta­tė gy­dy­to­ju ir pa­pa­sa­ko­jo, kad jo mo­čiu­tė baž­ny­čio­je, nu­kri­to nuo laip­tų ir su­ža­lo­jo mer­gai­tę. Esą nu­ken­tė­ju­sia­jai ski­lo kau­ko­lė, o gy­dy­mui rei­ka­lin­gi pi­ni­gai.

Vai­ko mo­čiu­tė tuo me­tu iš ti­krų­jų bu­vo baž­ny­čio­je.

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, ap­gau­lės bū­du bu­vo iš­vi­lio­ti įvai­rūs bi­žu­te­ri­niai pa­puo­ša­lai ir pa­auk­suo­tas lai­kro­dis. Nuo­sto­lis – 410 eu­rų.