Perspėja dėl Rusijos grėsmės
Lie­tu­va ir dar aš­tuo­nios Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys tre­čia­die­nį pers­pė­jo dėl Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės ir par­agi­no stip­rin­ti NA­TO pa­jė­gu­mus Mask­vai at­gra­sy­ti.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Veng­ri­jos, Slo­va­ki­jos, Bul­ga­ri­jos ir Če­ki­jos pri­im­to­je dek­la­ra­ci­jo­je tei­gia­ma, kad NA­TO tu­ri stip­rin­ti sa­vo ry­ti­nį flan­gą, nes Ru­si­jos veiks­mai Ukrai­no­je ir re­gio­ne „pa­ker­ta Eu­ro­pos sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­rą“.

Per re­gio­no va­do­vų su­si­ti­ki­mą Bu­ka­reš­te pa­skelb­ta­me do­ku­men­te tei­gia­ma, kad ki­tą­met lie­pą vyk­sian­tis NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas Var­šu­vo­je yra „tin­ka­mas me­tas“ pri­im­ti spren­di­mus dėl sau­gu­mo ga­ran­ti­jų ir NA­TO pro­ce­dū­rų, struk­tū­rų, pa­jė­gų ir gy­ny­bos inf­ras­truk­tū­ros adap­ta­ci­jos.

Lie­tu­vai su­si­ti­ki­me at­sto­va­vu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad „nep­rog­no­zuo­ja­mas Ru­si­jos el­ge­sys rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nių“.

Aš­tuo­nioms ša­lims Ru­mu­ni­jo­je at­sto­va­vo pre­zi­den­tai, o Če­ki­jai – par­la­men­to pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­riuo­me­nių va­dai šį pa­va­sa­rį NA­TO ka­ri­nės va­do­vy­bės pa­pra­šė, kad kiek­vie­no­je ša­ly­je bū­tų nuo­lat dis­lo­kuo­ta po ba­ta­lio­no dy­džio vie­ne­tą, o kar­tu jie su­da­ry­tų bri­ga­dą. Spren­di­mas dėl to iki šiol ne­priim­tas.

Nuo per­nai Bal­ti­jos ša­ly­se dis­lo­kuo­ta po kuo­pą – apie pu­san­tro šim­to – JAV ka­rių. Ka­rius pra­ty­boms pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­siun­čia ir są­jun­gi­nin­kai Eu­ro­po­je, ta­čiau tai da­ro­ma ne­re­gu­lia­riai.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos grės­mes, NA­TO taip pat ati­da­rė ne­di­de­lius šta­bus Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, įskai­tant Vil­nių, ku­rie koor­di­nuo­tų nau­jai su­kur­tų itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų at­vy­ki­mą.

Lie­tu­va taip pat ima kel­ti klau­si­mus dėl Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės gy­ny­bos, nes dėl ka­ri­nių pa­jė­gu­mų Ka­ra­liau­čiaus kraš­te Ru­si­ja yra už­si­ti­kri­nu­si stip­rią oro erd­vės kon­tro­lę.