Perspėja dėl Rusijos elgesio keičiantis JAV valdžiai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius reiš­kia ne­ri­mą dėl to, ką Ru­si­ja ga­li da­ry­ti kei­čian­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tui.

„Nau­ja ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­ateis iki an­tros sau­sio pu­sės. Esu la­bai su­si­rū­pi­nęs dėl šio lai­ko – ir ne tik dėl Ukrai­nos, bet taip pat dėl Ale­po – ti­kė­ki­mės, kad jis ne­bus su­ly­gin­tas su že­me iki to lai­ko“, – bri­tų trans­liuo­to­jui BBC sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­va vis dar ma­to Ru­si­ją kaip grės­mę sau, mi­nis­tras tei­gė, kad „Ru­si­ja nė­ra su­per­vals­ty­bė, ji yra su­perp­rob­le­ma“.

Anot BBC, L.Lin­ke­vi­čius pers­pė­ja, jog Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu iki nau­jo­jo JAV va­do­vo inau­gu­ra­ci­jos ga­li ban­dy­ti ti­krin­ti Va­ka­rų ka­ri­nį pa­si­ruo­ši­mą ir dip­lo­ma­ti­nes nuo­sta­tas.

JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se nu­ga­lė­jęs res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas (Do­nal­das Tram­pas) tu­rė­tų bū­ti inau­gu­ruo­tas 2007 me­tų sau­sio 20 die­ną.