Persigalvojo – patvirtinta “valstiečių“ siūloma urėdijų pertvarka
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­kei­tė sa­vo pra­ėju­sios sa­vai­tės spren­di­mą, kai jis ne­pri­ta­rė „vals­tie­čių“ siū­lo­mai urė­di­jų re­for­mai, o pri­ta­rė opo­zi­ci­jos bei so­cial­de­mo­kra­tų pla­nui su­stam­bin­ti urė­di­jas, jų skai­čių su­ma­ži­nant nuo 42 iki 15–25-ių.

Ko­mi­te­tas an­tra­die­nį sku­bia­me po­sė­dy­je ne­pri­ta­rė kon­ser­va­to­riaus Pa­uliaus Sau­dar­go ir li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo par­eng­tam Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris yra ana­lo­giš­kas so­cial­de­mo­kra­tų siū­ly­tam pla­nui.

Ko­mi­te­tas pri­ta­rė „vals­tie­čių“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės, Sau­liaus Skver­ne­lio, Ra­mū­no Kar­baus­kio ir Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus pa­tai­soms – jie siū­lo re­for­mą pra­dė­ti 2018 me­tais, įpa­rei­go­jant Vy­riau­sy­bę ir ap­lin­kos mi­nis­trą iki 2017 me­tų pa­bai­gos pri­im­ti spren­di­mus, ku­rios urė­di­jos ir ko­kiais pri­nci­pais re­mian­tis bū­tų su­jun­gia­mos.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas tvir­ti­no, kad pert­var­ka tu­rė­tų truk­ti maž­daug me­tus.

Penk­ta­die­nį, nu­lė­mus bu­vu­sio miš­ki­nin­ko „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Bac­vin­kos bal­sui, ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tas pert­var­kos pla­nas nu­ma­tė, kad iki 2019 me­tų pa­bai­gos urė­di­jos bū­tų su­stam­bin­tos, su­ma­ži­nant jų skai­čių iki 15–25 – jų plo­tas tu­rė­tų bū­ti nuo 30 tūkst. iki 70 tūkst. hek­ta­rų (da­bar vi­du­ti­nis urė­di­jų plo­tas yra 25,2 tūkst. ha). Nuo 2020 me­tų urė­di­jų plo­tą nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė.