Persigalvojo: bedarbio pašalpos nebus apmokestinamos 15 proc. GPM
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas per­si­gal­vo­jo ir siū­lo ne­beap­mo­kes­tin­ti be­dar­bio iš­mo­kos 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu (GPM). Anks­čiau jis siū­lė ap­mo­kes­tin­ti šias iš­mo­kas.

Ko­mi­te­tas, tre­čia­die­nį aps­vars­tęs „vals­tie­čių“ Ri­mos Baš­kie­nės, Lai­mu­tės Mat­ke­vi­čie­nės ir Ge­di­mi­no Va­si­liaus­ko, „tvar­kie­čio“ Al­gi­man­to Dumb­ra­vos, kon­ser­va­to­rių Gin­ta­rės Skais­tės ir Mo­ni­kos Na­vic­kie­nės pa­tai­są dėl be­dar­bio pa­šal­pos ap­mo­kes­ti­ni­mo at­šau­ki­mo, jai pri­ta­rė.

Pa­sak R.Baš­kie­nės, kaž­ka­da moks­li­nin­kų pa­siū­ly­ta ini­cia­ty­va ap­mo­kes­tin­ti be­dar­bių pa­šal­pas gal­būt eko­no­miš­kai pa­grįs­ta, ta­čiau ne­tu­rin­ti so­cia­li­nio jau­tru­mo dar­bo ne­te­ku­siems žmo­nėms.

Ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas BNS aiš­ki­no pa­tai­sos ne­pa­rė­męs, nes šiuo klau­si­mu ne­ži­no Tri­ša­lė ta­ry­bos po­zi­ci­jos: „Jei­gu vis­ką siun­čia­me įver­tin­ti Tri­ša­lei ta­ry­bai, tai tu­rė­tų sa­vo iš­va­dą ir šiuo klau­si­mu pa­teik­ti. Ko­dėl vie­nas rei­kia, o ki­tais – jau ne?“

„Pa­ra­dok­sa­sas: mi­ni­mu­mą gau­ni, mo­kes­čius mo­ki – nuo 50–70 eu­rų, o kai gau­ni be­dar­bio pa­šal­pą, kar­tais ir di­des­nę už mi­ni­mu­mą, ne­mo­ki, nors be­dar­bio pa­šal­pa yra ma­žes­nė net už ne­ap­mo­kes­ti­na­mą mi­ni­mu­mą, to­dėl iš pri­nci­po jos ir bū­tų ne­ap­mo­kes­ti­na­mos, ne­bent jos bū­tų di­des­nės“, – pri­dū­rė A.Sy­sas.

Pa­klaus­tas, kiek į biu­dže­tą bū­tų su­ren­ka­ma GPM, ko­mi­te­to va­do­vas sa­kė, kad tai bū­tų „la­šas jū­ro­je“.

Be­dar­bio iš­mo­kos ap­mo­kes­ti­ni­mas 15 proc. GPM bu­vo nu­ma­ty­tas so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je.