Persekiojant kontrabandininkus nušautas jaunuolis
Dėl su­žei­di­mų mi­ręs pa­sie­nie­čių Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je per­se­kio­tu au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs as­muo ga­li bū­ti ne­pil­na­me­tis. Jo as­me­ny­bė kol kas ne­nus­ta­ty­ta, nes jis ne­tu­rė­jo jo­kių do­ku­men­tų, o su­lai­ky­ti as­me­nys par­ei­gū­nams apie žu­vu­sį­jį ne­pa­sa­ko­ja.

Dėl su­žei­di­mų mi­ręs pa­sie­nie­čių Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je per­se­kio­tu au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs as­muo ga­li bū­ti ne­pil­na­me­tis. Jo as­me­ny­bė kol kas ne­nus­ta­ty­ta, nes jis ne­tu­rė­jo jo­kių do­ku­men­tų, o su­lai­ky­ti as­me­nys par­ei­gū­nams apie žu­vu­sį­jį ne­pa­sa­ko­ja. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jis bu­vo su­žeis­tas į nu­ga­rą ir mi­rė rea­ni­ma­ci­jo­je.

„Vi­zua­liai jau­no am­žiaus jau­nuo­lis“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la.

Du su­lai­ky­ti as­me­nys ži­no­mi po­li­ci­jai ir pa­sie­nie­čiams.

Pa­sak jo, dar tri­jų pa­spru­ku­sių įta­ria­mų­jų ieš­ko­ma. Jų pa­ieš­koms pa­si­telk­tas sraig­tas­par­nis.

Ma­ši­no­je, ku­ria­me ras­tas žu­vu­sy­sis, kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ne­ras­ta. Ma­no­ma, kad au­to­mo­bi­lis, ku­riuo va­žia­vo žu­vęs as­muo, at­li­ko žval­gy­bos ar kon­tra­ban­dą ga­be­nu­sio ki­to au­to­mo­bi­lio ap­sau­gą.

Su gink­lą pa­nau­do­ju­siu pa­sie­nie­čiu bend­rau­ja psi­cho­lo­gai, dėl įvy­kio ty­ri­mą at­lie­ka Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

R. Po­žė­la kol ka ne­sii­ma ver­tin­ti pa­val­di­nio veiks­mų, jų tei­sė­tu­mą nu­sta­tys ty­ri­mas.

Kaip skelb­ta, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ri­bo­se bu­vo per­se­kio­ja­mi du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­liai ir pa­nau­do­tas tar­ny­bi­nis gink­las.

„Mes tu­rė­jo­me pa­ti­ki­mą in­for­ma­ci­ją, kad bus vyk­do­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka, bus vyk­do­mas ne­tei­sė­tas ci­ga­re­čių pa­te­ki­mas per Ne­mu­ną iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą ir kro­vi­nys ju­dės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je“, – sa­kė R. Po­žė­la.

5.30 val. ket­vir­ta­die­nį dvi trans­por­to prie­mo­nes stab­dė uni­for­muo­ti pa­sie­nio par­ei­gū­nai, ta­čiau vai­ruo­to­jai jiems ne­pak­lu­so.

„Ford Mon­deo“ ta­ra­na­vo pa­sie­nie­čių au­to­mo­bi­lį ir su­kė­lė aki­vaiz­džią grės­mę jų svei­ka­tai ir gy­vy­bei, pra­si­dė­jo ak­ty­vūs veiks­mai, sie­kiant su­lai­ky­ti ma­ši­nas vai­ra­vu­sius as­me­nis, bu­vo pa­nau­do­toas pri­vers­ti­nio stab­dy­mo įren­gi­nys, va­di­na­mas „e­žys“. „Ford Mon­deo“ nu­va­žia­vo į grio­vį, ja­me bu­vo ras­ta ci­ga­re­čių, jos skai­čiuo­ja­mos, pa­na­šu, ka už­teks iki­teis­mi­niam ty­ri­mu, nes ras­ta dau­gau nei de­šimt dė­žių“, – sa­kė R. Po­žė­la.

Prieš „Peu­geot“, ku­ris prieš tai truk­dė pir­mo au­to­mo­bi­lio su­lai­ky­mui, pa­sie­nie­čiai pa­nau­do­jo gink­lą – bu­vo iš­šau­ta į vir­šų, o pa­skui – į pa­dan­gas.

„Tas spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į esa­mą si­tua­ci­ją, į ky­lan­čią grės­mę svei­ka­tai ir gy­vy­bei, jis bu­vo su­lai­ky­tas Lei­pa­lin­gio mies­te­ly­je prie ka­pi­nių, ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­ta jau­nas su­žeis­tas as­muo“, – apie ope­ra­ci­ją pa­sa­ko­jo R. Po­žė­la.

Au­to­mo­bi­lis „Ford Mon­deo“ su kon­tra­ban­di­niais rū­ka­lais, ta­ra­na­vęs pa­sie­nie­čių au­to­mo­bi­lį, bu­vo su­lai­ky­tas, kai įlė­kė į grio­vį.

Per­se­kio­jant „Peu­geot 605“, ku­rio vai­ruo­to­jas ne­pak­lu­so VSAT par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mui su­sto­ti, iš tar­ny­bi­nio pis­to­le­to bu­vo iš­šau­ti du įspė­ja­mie­ji šū­viai į orą. Au­to­mo­bi­liui ne­sto­jant pa­leis­ti ke­li šū­viai į pa­dan­gas.

Pa­sie­nie­čiams su­lai­kius au­to­mo­bi­lį Lei­pa­lin­gy­je, pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas ja­me vy­kęs as­muo yra su­žeis­tas. Par­ei­gū­nai jam su­tei­kė pir­mą­ją pa­gal­bą, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba vy­rą iš­ve­žė į li­go­ni­nę. Vė­liau gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad jis mi­rė.

„Ten­ka ap­gai­les­tau­ti dėl įvy­ku­sių pa­sek­mių, užuo­jau­ta žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems, dar kar­tą ilius­truo­ja, prie ko pri­ve­da ne­at­sa­kin­gas el­ge­sys el­ge­sys, kai iš­ky­la grės­mės bū­ti su­lai­ky­tiems“, – sa­kė VSAT va­das.

Jis sa­kė, kad su kon­tra­ban­da ko­vo­jan­tys par­ei­gū­nai su­lau­kia iš­puo­lių – vi­dur­nak­tį į Gin­ta­ro Ža­gu­nio už­kar­dą bu­vo įmes­ti dus sprogs­ta­mie­ji už­tai­sai. Ma­no­ma, kad tai at­sa­kas pa­sie­nie­čiams dėl sėk­min­gos ope­ra­ci­jos, per ku­rią bu­vo su­lai­ky­tas kon­tra­ban­di­nis kro­vi­nys.

Tai ne pir­mas at­ve­jis, kai pa­sie­nie­čių per­se­kio­ji­mo me­tu bu­vo nu­šau­ti as­me­nys – 2010 me­tais per per­se­kio­ji­mą taip pat žu­vo jau­nuo­lis, dar vie­nas jau­nuo­lis yra žu­vęs ava­ri­jo­je, kai bė­go nuo jį per­se­kio­ju­sių pa­sie­nio par­ei­gū­nų.

Pre­zi­den­tė: gink­lo pa­nau­do­ji­mas bu­vo perteklinis

Gink­lo pa­nau­do­ji­mas per žmo­gaus žū­ti­mi pa­si­bai­gu­sį ga­li­mų kon­tra­ban­di­nin­kų per­se­kio­ji­mą bu­vo per­tek­li­nis, dėl par­ei­gū­no kal­tės tu­ri bū­ti at­lik­tas rim­tas ty­ri­mas, par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ne­ge­ra ir ti­krai skaus­min­ga ži­nia, kon­tra­ban­di­nin­kų gau­dy­mo me­tu pa­sie­ny­je žu­vo vie­nas iš po­ten­cia­liai gau­do­mų žmo­nių, de­ja, žū­tis yra skaus­min­ga, bū­tent to­dėl, kad tai ro­do ne­ko­ky­biš­ką mū­sų pa­sie­nio funk­ci­jų at­li­ki­mą“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, teis­mų pra­kti­ka ro­do, kad gink­lo pa­nau­do­ji­mas ga­li­mas „tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, jei per­se­kio­ja­ma­sis gra­si­na gy­vy­bei, svei­ka­tai“.

„Ži­nant ap­lin­ky­bę, kad bu­vo šau­do­ma ir pa­tai­ky­ta į nu­ga­rą, ši de­ta­lė sa­ko, kad ne­bu­vo grės­mės per­se­kio­to­jams, tai yra pa­sie­nio ta­ry­bos žmo­nėms, jų gy­vy­bei. Tai reiš­kia, gink­las pa­nau­do­tas prieš žmo­gų per­tek­li­ne pra­sme ir, ma­ny­čiau, kad la­bai rim­tas ty­ri­mas tu­ri bū­ti da­ro­mas dėl kal­tės, dėl ne­ko­ky­biš­ko par­ei­gos at­li­ki­mo, šau­dy­ti to­kiais at­ve­jais ga­li­ma tik į pa­dan­gas“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vė.

Ji pri­dū­rė, kad „vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras tu­rės svars­ty­ti la­bai rim­tai ši­tą at­ve­jį, nes bet ku­ris teis­mas, tiek Lie­tu­vos, tiek Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo, tur­būt la­bai griež­tai ver­tins to­kią si­tua­ci­ją“.